Tekniska krav, kontrollplan och kontrollansvarig

Förbered dig noga innan du gör din bygglovsansökan. Här hittar du mer information om olika dokument och ritningar, samt varför du behöver en kontrollplan och kontrollansvarig.

Vanliga tekniska handlingar vid bygglov

Innan du gör din bygglovsansökan eller anmälan, är det bra att kontrollera vilken typ av handlingar du behöver bifoga. Ju bättre förberedd du är, desto smidigare går både ansökan och handläggningsprocessen.

Men det är inte lätt att veta vad olika dokument eller ritningar är och vilken funktion de fyller. Här är en guide till vanliga tekniska handlingar.

Ett dokument som redogör hur brandkraven i Boverkets byggregler (BBR) uppfylls samt vilken dimensioneringsmetod som används. Dokumentet ska vara utformat utifrån ärendets specifika förutsättningar. Syftet är att i ett tidigt skede säkerställa att det färdiga bygget uppfyller brandskyddskraven.

En beräkning som redovisar att energikraven enligt Boverkets byggregler (BBR) uppfylls. Beräkningen tas fram av exempelvis en sakkunnig energiexpert. Energiberäkningen tas fram inför ett byggprojekt och ska säkerställa att det uppfyller energikraven. Ska inte förväxlas med en energideklaration, som görs för en fastighet först efter att den har använts en viss tid.

Ritning som beskriver byggnadens bärande konstruktion, vilka komponenter som används, dimensionerna på dessa samt hur de sitter ihop.

Konstruktionsdokumentation beskriver byggnadens bärande konstruktion, till exempel dimensionering, lastförutsättningar, dimensioneringskontroll etc.

Dimensioneringskontroll intygar om att en dimensioneringskontroll enligt Europeiska konstruktionsstandarder (EKS) har utförts. En dimensioneringskontroll innebär att någon annan än den som har utfört dimensioneringen ska kontrollera dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.

Observera att dimensioneringskontrollen inte behöver vara ett separat dokument, utan en del i konstruktionsdokumentationen.

Ritning som redovisar hur byggnadens ventilation fungerar. Ritningen visar hur rördragningen kommer att se ut samt hur tilluft respektive frånluft kommer att anordnas.

Om du som privatperson har anlitat en entreprenör för din byggnation av ett en- eller tvåbostadshus, ska du teckna en försäkring eller en bankgaranti som skydd om din entreprenör går i konkurs.

Skyddet är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument, om entreprenören till exempel har gått i konkurs eller av annan anledning inte kan slutföra det den åtagit sig.

Dokument som redovisar uppskattning av hur mycket byggavfall det finns av de olika materialen, hur de ska tas hand om samt vilket material som planerat återbrukas. Dokumentet ska även redogöra om det finns farligt avfall som behöver särskilt omhändertagande.

En rivningsplan ska beskriva hur rivningsprocessen kommer gå till. Planen ska innehålla information om bland annat entreprenörer samt kontrollpunkter avseende transport, hantering och omhändertagande av rivningsmaterial.

VA-ritningar redovisar var på fastigheten vatten- och avloppsledningar ska ligga, både invändigt samt utvändigt.

Dagvattenhantering ska redovisas på ritning. Dagvatten ska tas hand om på egen fastighet och får inte ledas till annan fastighet. Om VA-anslutningarna ska kopplas till de kommunala anläggningarna behöver en VA-anmälan göras.

Därför behöver du en kontrollplan och en kontrollansvarig

Utöver all dokumentation om själva bygget behöver du också ha en så kallad kontrollplan. Kontrollplanen är ett sätt att på förhand se över vilka kontroller som ska göras, hur kontrollerna ska utföras och av vem.

En kontrollplan säkerhetsställer att byggprojektet undviker identifierade risker och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplan ska vara objektspecifik och ha en detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att de tekniska kraven uppfylls. Dessutom ska kontrollplanen säkerställa att förbudet mot förvanskning och kraven på varsamhet följs.

Om det finns en kontrollansvarig i ditt bygg-eller rivningsprojekt är det normalt den personen som hjälper dig ta fram en kontrollplan. I de projekt där en kontrollansvarig däremot inte krävs, ska du som byggherre själv lämna ett förslag på en kontrollplan. Kontrollplanen ska endast ta upp de kontrollpunkter som behövs i det aktuella byggprojektet. När kontrollplanen är godkänd fastställs den i ett beslut om startbesked. Inför slutbesked behöver sedan kontrollplanen lämnas in på nytt, nu med signatur och eventuella kommentarer.

Kontrollansvarig är en certifierad person som stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollansvarig väljs av byggherren/sökande och ska ha en självständig ställning gentemot de som utför arbetet. En kontrollansvarig ska bland annat hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan, vara med på tekniskt samråd etc.

Viktigt att komma ihåg att det alltid är byggherrens ansvar att se till att kraven i plan-och bygglagen följs och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Byggherrens ansvar gäller även om det finns en kontrollansvarig.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08