Tillsyn vid bygglov för företagare

Vid alla typer av byggprojekt är det viktigt att följa PBL, Plan- och bygglagen. För att säkerställa att allt blir rätt behöver kommunen göra tillsyn, alltså kontrollera att alla som bygger gör på rätt sätt.

Kommunen har så kallat tillsynsansvar, är altså den myndighet som utför tillsyn enligt Plan- och bygglagen. Tillsynen ska garantera att fastighetsägare och byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt gällande bygglagstiftning.

När utför kommunen tillsyn?

Som fastighetsägare är du skyldig att vårda din tomt och dina byggnader. Ovårdade tomter och byggnader kan vara dels störande, men också en fara för omgivningen. Tomter ska vara städade så att de inte blir en olägenhet för omgivningen eller riskerar leda till olycksfall. Vad som kan vara en olägenhet avgörs från fall till fall. Om det behövs kan kommunen kräva att en fastighetsägare ska snygga upp sin tomt eller underhålla sitt hus.

Anmälan om ovårdad tomt

Om du anser att det på någon plats finns en tomt eller allmän plats som är ovårdad kan du kontakta kommunen. Ange vilken adress eller fastighet det gäller och på vilket sätt du anser att det är ovårdat.

Vad händer när jag har anmält en ovårdad tomt?

Kommunen kontaktar fastighetsägaren och inspekterar eventuellt platsen. Är tomten ovårdad i lagens mening ska den ställas i ordning av fastighetsägaren eller av den som har skräpat ner.

Om inte tomten eller den allmänna platsen åtgärdas kan kommunen besluta att ägaren eller nedskräparen ska städa platsen. Den som är ansvarig kan också bli skyldig att betala vite.

Alla förändringar på en fastighet som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller dispens från strandskyddet och som har utförts utan att vi gett startbesked, är olovligt utfört.

Om något är olovligt utfört ska vi på bygglovsenheten se till att det blir undanröjt eller rättat, såvida inte lov till åtgärden kan meddelas i efterhand. Grävning och markförberedelser kan också vara olovliga.

En åtgärd är olovlig

  • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
  • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
  • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
  • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad bygglovet avser
  • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet.

Vissa arbeten behöver man inte söka lov för men det kan vara åtgärder som är anmälningspliktiga. Det kan exempelvis handla om ingrepp i bärande väggar eller rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område

Om lov kan beviljas i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig lovprövning där eventuella sakägare hörs. Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan vi kräva att det som uppförts återställs till ursprungligt skick.

Vid olovligt byggande kan kommunen ta ut en byggsanktionsavgift som ska betalas av

  • den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks,
  • den som begick överträdelsen eller
  • den som fått en fördel av överträdelsen.

Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

En obligatorisk ventilationskontroll, OVK, måste göras innan du använder ett ventilationssystem för första gången, och sedan regelbundet vid återkommande tillfällen. Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem du har.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska kontrolleras för att garantera funktionen och säkerheten på hissen eller den motordrivna anordningen. Alla hissar ska kontrolleras innan de tas i bruk första gången eller efter ändring. Därefter ska de kontrolleras efter 1½ år. Återkommande besiktningar görs därefter med olika intervaller beroende på vilken typ av hiss det rör sig om.

Enligt plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet avhjälpas i offentliga lokaler och på allmänna platser. Offentliga lokaler är sådana lokaler som riktar sig till och används av allmänheten, till exempel affärslokaler, restauranger, samlingslokaler eller annan publik verksamhet. Bostäder och arbetslokaler omfattas inte av kraven.

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas så snart som möjligt, om det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltar. Det är vi som utövar tillsynen över skyltar inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerat område krävs det istället tillstånd från länsstyrelsen att sätta upp skyltar. Det är vi som utövar tillsyn även över dessa skyltar. Undantaget är inom vägområde där det är väghållaren som beslutar om skyltar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08