Hållbarhetsguide

I denna hållbarhetsguide har vi samlat information om hållbar utveckling där ni kan få stöd och inspiration till ert företags hållbarhetsarbete - tillsammans för ett hållbart Ängelholm!

Vad är hållbar utveckling?

Hållbarhet och hållbar utveckling är begrepp som kan ha olika betydelse för olika personer. Ängelholms kommun använder Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Hållbar utveckling består i sin tur av tre delområden som hänger ihop med varandra och som ibland kallas för ”Tripple Bottom Line” eller ”People planet profit”. Dessa tre delområden är: 

Ekologisk, eller miljömässig hållbarhet, innefattar allt som rör planetens förmåga att upprätthålla liv i alla dess former. Detta innefattar bland annat klimatsystemets stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet och ekosystemtjänster (till exempel pollinering och fotosyntes). Vi måste bevara våra ekosystem och inte tära på planetens resurser för kommande generationers skull.

Social hållbarhet är en av tre dimensioner av hållbarhet, där miljömässig och ekonomisk hållbarhet är de andra två dimensionerna. En hållbar utveckling behöver vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. I propositionen 2017/18:249 beskrivs att social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att arbeta för en god och jämlik hälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.

Den mest vedertagna definitionen av ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

Varför är det viktigt att arbeta med hållbarhet?

Genom att arbeta aktivt med hållbarhet på alla plan har vi möjligheten att överlämna ett hållbart samhälle till nästkommande generation där de stora miljö- och hälsoproblemen är lösta. Låt oss tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att våra barn och barnbarn ska kunna leva ett lyckligt och hälsosamt liv. Dessutom kan det gynna ditt företag.

Genom att arbeta med hållbarhet behåller du din attraktionskraft hos både kund och medarbetare. Kompetent och talangfull personal kan lockas till företag som har en sund och inkluderande värdegrund med ett högre syfte. Medarbetare som arbetar för ett företag som värdesätter hållbarhetsfrågor högt kan bli stolta ambassadörer. Genom att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare med en bred mångfald av medarbetare stärks innovationsförmågan, det upplevs mer värdefullt att gå till jobbet och medarbetarna presterar bättre. Dessutom är det allt fler kunder som ställer hållbarhetskrav.

Matematiken är i sig mycket enkel, sänker du energiförbrukningen, minskar spillet, förpackningsmaterialet, bränslebehovet, minskar transporterna med mera. Då sparar du både pengar och miljö. Genom att titta på ditt erbjudande, din produkt utifrån ett livscykelperspektiv och se allt som resurser, kan du använda färre resurser eller helt enkelt använda de resurser du har lite klokare.

World Economic Forum har under flera år i rad fastställt att klimatkrisen är det största hotet mot den globala ekonomin. Det följt av bland annat extrema väder och förlust av biologisk mångfald. De kvarvarande resurserna som är kopplade till klimatpåverkan är starkt övervärderade på världens börser, men samtidigt bör resurserna bevaras intakta. Räkna med högre kostnader att producera och tillverka i takt med att resurserna sinar, samtidigt som vi blir allt fler och fler på vår enda planet.

De 10 allvarligaste globala riskerna på 10 års sikt kopplat till behovet av hållbar utveckling. Illustration.

I en rapport från 2023 har World Economic Forum rankat de allvarligaste globala riskerna på 10 års sikt kopplat till behovet av hållbar utveckling.

Det är högst troligt att lagkrav kommer att skruvas åt. Kommande EU-direktiv, åtstramade lagar som berör fler företag är bara att förvänta sig. Egentligen finns det väldigt få argument till att det inte skulle bli mer aktuellt. Så börja redan nu med att se över hur du och ditt företag kan öka er hållbarhet.

Var står vi idag?

Tillsammans måste vi nå en hållbar utveckling där miljön, människor och ekonomi liver i symbios. Men verkligheten är tyvärr långt ifrån detta och det gäller även i Ängelholm.

Skriv på Hållbarhetsavtalet - ta ställning för ett hållbart Ängelholm

Du och ditt företag kan ta nästa steg mot ett mer hållbart Ängelholm redan idag. Genom att skriva på vårt hållbarhetsavtal tar ni en mer aktiv roll för ett hållbart Ängelholm. När ni har skrivit under hållbarhetsavtalet går ni igenom vår checklista för att se hur ni ligger till med ert hållbarhetsarbete idag och vilka eventuella utvecklingsområden ni har.

Använd de globala målen i Agenda 2030 som verktyg

Precis som Ängelholms kommun väljer många företag och kommuner att använda sig av de globala målen i Agenda 2030 som ett ramverk i hållbarhetsarbetet. För att få ett bra stöd från de globala målen är det lämpligt att välja ut några mål, kanske tre stycken, som är mest relevanta för just ert företag. Titta på er verksamhet och koppla ihop verksamhetens syfte med relevant globalt mål. Läs på om det utvalda målet och försök att beskriva hur ni bidrar i er verksamhet till det globala målet fram till 2030.

Att vi alla arbetar med målen och bidrar till helheten är den avgörande framgångsfaktorn med denna modell. Detta gemensamma ramverk gör att alla användare kan prata samma språk och påskynda det viktiga arbetet med att uppnå målen till 2030.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över stora samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att nå de globala målen och en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Inget mål kan uppfyllas på bekostnad av ett annat och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna nås.

De globala målen i Agenda 2030 (FN:s utvecklingsprogram UNDP) Länk till annan webbplats.

Så kan ni jobba lokalt med globala mål inom olika områden

Här ser ni exempel på hur företag kan jobba praktiskt med de globala målen inom olika områden.

Transporter är den enskilt största faktor till utsläpp av koldioxid inom Ängelholms geografiska kommun. Transporter är även en viktig del i företagandet med egna resor, besökarnas resor och varutransporter. Exempelvis kan många möten ske digitalt, resa med cykel, kollektivtrafik. Resor och varutransporter kan vara samordnade eller ske med miljövänliga fordon. Varor kan paketeras med minimalt volymbehov och kommunicera hur man reser kollektivt till er verksamhet för era besökare och medarbetare.

Koppling till globala mål

Genom att inkludera en varierad grön- och blåstruktur på företagets fastighet kan företaget upplevas som mer genuint och levande. Även för medarbetarna kan grönskan visuellt ge ett rekreationsvärde som gör dig som arbetsgivare mer attraktiv. Exempelvis bevara och plantera träd och buskar, gröna tak, öppna dagvattenlösningar, oklippta gräsmattor, blommande växter, hantera invasiva arter.

Koppling till globala mål

Minska både miljöpåverkan och kostnader genom att hålla nere energianvändningen i er verksamt. Energi går åt för att värma upp lokaler, värma mat, belysning med mera. Genom att använda el märkt med Bra Miljöval, ha automatisk avstängning när elen inte används (exempelvis sensorer eller timer), använda olika miljömärkta energikällor för uppvärmning (luft/luft, luft/vatten, solceller solpaneler) samt installera snålspolande kranar och toaletter kan energianvändningen minska.

Koppling till globala mål

Många kemikalier och plaster är skadliga för människors hälsa, djur och miljön och bör undvikas helt om möjligt. Vid inköp av produkter går det att undvika skadliga kemikalier genom att välja miljömärkta produkter. Detta gör stor skillnad. Exempel är miljömärkta produkter för rengöring, tvätt, målarfärg, samt möbler och olika plastprodukter.

Koppling till globala mål

Minska miljöpåverkan genom att konsumera smartare och därmed minimera uppkomst av avfall. Genom att följa avfallshierarkin och prioritera cirkulära flöden kan företaget spara pengar och samtidigt värna om jorden. Det finns även stora miljövinster i att sortera det avfall som, trots införandet av mer cirkulära flöden, uppkommer. Samtidigt ökar ett rent och städat besöksmål tryggheten för besökarna. Exempel kan vara att återanvända, hyra eller låna i stället för att köpa nytt. Sälja eller skänka överblivna produkter. Minimera mängden matsvinn och nyttjandet av give-aways och engångsmaterial m.m.

Koppling till globala mål

Redan idag upplever vi, enligt prognoserna, milda konsekvenser av klimatförändringarna som dessutom kommer att bli betydligt kraftigare och mer frekventa framöver. För att skydda företagets och samhällets värden är det av stor vikt att även anpassa oss till ett förändrat klimat. Exempel på vad man kan göra är att minimera hårdgjorda ytor på fastigheten, installera markiser eller dylikt solskydd, öka mängden grönska på fastigheten och andra förberedelser för stormar, värmeböljor och översvämningar.

Koppling till globala mål

Många varor tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Här har ditt företag goda möjligheter att göra en stor positiv påverkan genom att sätta krav på era leverantörer i hela leveranskedjan och sätta ramarna för ett hållbart företagande. För att säkerställa att kraven uppfylls behöver kontinuerliga granskningar och uppföljningar genomföras. Genom att sedan kommunicera vad ni gör stärks ert varumärke och ger upphov till en utökad kundkrets.

Koppling till globala mål

Det finns humanistiska, juridiska och ekonomiska skäl att satsa på arbetsmiljön och friskvård. Det humanistiska perspektivet utgår från omtanke om medarbetarna. Det ligger i allas intresse att ha en arbetsmiljö som inte leder till ohälsa och sjukdom. Det blir även ekonomiskt märkbart då medarbetare är sjuka. Exempel för att förebygga att medarbetarna blir sjuka kan vara extra bemanning vid toppar, personalpolicy för likabehandling, arbetskläder och skor, kollektivavtal, bullernivå, ansvarig vid mobbing, arbeta mot diskriminering, ohälsa, stress, utmattning och balans mellan jobb och fritid. Friskvårdssatsningar såsom friskvårdsbidrag, träning på arbetstid, stegmätartävlingar och cykelutmaningar kan även det uppmuntra medarbetare till hälsosamma levnadsvanor

Koppling till globala mål

Genom att hushålla med jordens resurser minskar ditt företag er miljöpåverkan och påverkan på naturen samtidigt som ditt företag kan få större vinstmarginaler. Allt går att återanvända eller återvinna, det handlar bara om i vilken form och här är det endast kreativiteten som sätter gränserna. Exempelvis kan företaget samordna transporter, återanvända vatten och energi, dela med grannen, få till lokal samverkan och lokala inköp.

Koppling till globala mål

Få mer kraft och gör större skillnad tillsammans med partners och sponsorer. Genom att involvera och engagera i ert hållbarhetsarbete kan ni tillsammans uppnå betydligt mer. Kommunicera vad som är viktigt för er och låt dem komma med egna förslag. Exempelvis erbjuda närproducerade varor och samarbeta med andra lokala aktörer.

Koppling till globala mål

Ofta minns både ni och besökarna maten lika väl som det huvudsakliga innehållet och upplevelsen av besöket och är därför en viktig budskapsbärare i ett hållbarhetsarbete. Det vi äter och dricker under ett besök har en påverkan på miljön, precis som all annan konsumtion, och samtidigt är det något konkret och lustfyllt som besökare kommer i kontakt med. Exempel är lokal- och närproducerat, säsongsbaserat, ekologiskt, växtbaserat och fairtrade, hantera matsvinn, matavfall och ställa krav på leverantörer.

Koppling till globala mål

Jämställdhet och jämlikhet handlar om att alla, oberoende av kön, religion, sexualitet, etnicitet med mera ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv. Exempel kan vara att kunna identifiera och hantera diskriminering, se över vem som besitter positioner med makt och inflytande i er organisation, undvik könsstereotyp marknadsförening eller rent av införa en jämställd- och jämlikhetshetsplan.

Koppling till globala mål

Är din verksamhet tillgänglig även för de över en halv miljon svenskar med begränsningar? Till- gänglighet handlar om att alla ska kunna besöka er på lika villkor oavsett fysisk eller psykiska begränsningar. Det innefattar personer som ej har full rörlighet, nedsatt syn, hörsel eller annan nedsättning av kognitiva förmågor. Exempel kan vara framkomlighet oberoende av funktionsvariation, personal är medvetna om hur man möter personer med funktionsvariationer, finns anpas- sade hygienrum, anpassad parkering samt tydligt beskrivet om tillgängligheten i tryckt material och på webbplats. Texter skrivna på ett enkelt språk med enkla ord och på flera språk.

Koppling till globala mål

Långt ifrån alla har ett arbete att gå till och en del står långt ifrån arbetsmarknaden av olika omständigheter. En praktikplats, sommarjobb eller i bästa fall anställning kan förändra livet och framtidstron för en person som står långt ifrån arbetsmarknaden, som i sin tur ger positiva effekter på sin omgivning och bidrar till att skapa ett Hållbart Ängelholm. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden skulle exempelvis kunna innefatta ungdomar, nyanlända eller personer med funktionsnedsättning.

Koppling till globala mål

Det här gör Ängelholms kommun

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-14