Lantbruk, växthus och djurhållning

Lantbruk, växthusodling och djurhållning kan ha en negativ påverkan på miljön och människors hälsa. Därför räknas de som miljöfarliga verksamheter och omfattas av miljöskyddstillsyn.

Miljöskydd handlar om trygga och förbättra vår yttre miljö. Kommunens miljöskyddsarbete innebär bland annat tillsyn, handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Det är ett arbete som inte ska bekostas av skattemedel och därför tar kommunen ut en avgift ut enligt en taxa som beslutas i Kommunfullmäktige.

Starta, ändra eller avsluta en verksamhet

För lantbruk, växthus och djurhållande verksamheter kan du behöva söka tillstånd hos länsstyrelsen eller göra en anmälan till miljö- och tillståndsnämnden. Ansökan eller anmälan måste göras innan du startar din verksamhet. Lantbruk, växthus och djurhållande verksamheter räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön och människors hälsa. Storleken på verksamheten avgör om tillstånd eller anmälan krävs.

Verksamhet med djurhållning

Verksamheter med djurhållning delas upp i A- B- och C-anläggningar. Här hittar du mer infromation om när du behöver ansöka om tillstånd och när du behöve rgöra en anmälan om djurhållning.

När behöver jag ansöka om tillstånd?

För verksamheter med djurhållning varierar det beroende på vilka djur det gäller.

  • mer än 40 000 platser för fjäderfän,
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin,
  • mer än 750 platser för suggor,
  • vid stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter.

Vad räknas som en djurenhet?

Djurenheter är ett mått på djurens miljöpåverkan. En djurenhet motsvarar till exempel en mjölkko, 10 slaktsvin eller 100 värphöns. Mer uppgifter om vilka djurenheter olika djurslag motsvarar finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Tillstånd för en anläggning söker du hos Länsstyrelsen i Skåne.

När behöver jag göra en anmälan om djurhållning?

Anläggningar med fler än 100 djurenheter, så kallade C-anläggningar, är anmälningspliktiga. Om din verksamhet är en C-anläggning ska du lämna in en skriftlig anmälan senast sex veckor innan din verksamhet startar eller ändras. Om din anläggning ligger nära skyddade områden eller om du har grannar i närheten, kan du också behöva komplettera med en enklare form av så kallad miljökonsekvensbeskrivning.

En och samma verksamhet kan vara fördelad på flera gårdar med totalt över 100 djur. Om du inom verksamheten använder samma foder och/eller gödsel mellan gårdarna, behöver du göra en anmälan som omfattar alla gårdarna. Kontakta kommunens miljöenhet för att veta exakt vad som gäller i just ditt fall.

Om din verksamhet kan orsaka störningar

Om du har en verksamhet som behöver tillstånd eller är anmälningspliktig och ska göra en ändring i verksamheten, ska du göra en anmälan om ändringen kan medföra störningar.

Egenkontroll innebär att en verksamhet har rutiner för att säkerställa att den följer de lagar och regler som finns. Som företagare är du ansvarig för att känna till och följa lagstiftningen som reglerar din bransch eller verksamhet.

Egenkontroll är obligatoriskt för verksamheter som kan påverka miljön och människors hälsa. Kontrollen ska anpassas efter verksamhetens inriktning, storlek och möjliga påverkan på miljön. Det är visserligen ett krav men också en trygghet för dig och din verksamhet, eftersom du genom kontrollerna får en möjlighet att upptäcka fel och brister tidigt – innan något allvarligt händer.

Anpassa egenkontrollen utifrån din verksamhet

Se till att du har bra kunskaper, både om lagstiftningen och om vilken påverkan din verksamhet kan ha på omgivningen. Då blir sytet med egenkontrollen tydligare.

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga finns angivna krav för vad som ska ingå i egenkontrollen. Enligt den så kallade egenkontrollförordningen ska du också dokumentera dina egenkontroller.

Vägledning för egenkontroll

Jordbruksverket har tagit fram vägledning och information om egenkontroll på lantbruk. LRF:s Miljöhusesyn kan också vara en god hjälp i ditt arbete med egenkontroll.

Växtskyddsmedel och kemikalier

Verksamheter som bedriver lantbruk eller odling i växthus behöver ofta använda växtskyddsmedel eller kemikalier i verksamheten.

Vid spridning av växtskyddsmedel behöver du i många fall anmälan eller ansökan om tillstånd hos miljö och tillståndsnämnden. För att få använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1L eller 2L måste du även ha gått en behörighetsutbildning hos Länsstyrelsen och få ett särskilt användningstillstånd.

Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

För att du ska få använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde krävs tillstånd. Du ska lämna in din ansökan i god tid, minst sex veckor innan du planerar att påbörja bekämpningen. Du får inte sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde innan du fått ditt tillstånd. Du kan söka tillstånd för ett eller flera år i taget dock max fem år.

Om du behöver sprida växtskyddsmedel på annat än åkermark

Om du ska använda växtskyddsmedel på annan mark än åkermark kan du behöva ansöka om tillstånd för att få sprida växtskyddsmedel. Detta gäller till exempel om du vill bekämpa ogräs på din grusade gårdsplan, andra hårdgjorda ytor eller på trädgårdstomt. Ibland kan du behöva lämna in en anmälan innan användning av växtskyddsmedel.

För att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan anvädner du e-tjänsten i det orange fältet högst upp på sidan.

LÄNK till Miljöskydd fattas nedan//

Här kan du läsa mer om växtskyddsmedel

Köldmedieanläggning

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och i fordon. Det finns många olika typer av köldmedier. Innehåller din anläggning HFC-gaser har du flera skyldigheter, eftersom de påverkar miljön och bidrar till klimatförändringar.

Uttunning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären är två av våra största miljöhot. Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och till växthuseffekten. För att möta dessa miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier.

Gödselhantering

Gödsel är näringsrikt och vid överanvändning kan det skada vattendrag, växter och djur. Därför finns också tydliga regler för hur du får hanter,a lagra och sprida gödsel.

Nitratkänsliga områden

Regler för lagring av gödsel skiljer sig åt beroende på var i Sverige du befinner dig. Det beror på att vissa områden är mer påverkade av kväveläckage än andra. De kallas för nitratkänsliga områden. Hela Ängelholms kommun ligger inom nitratkänsligt område på grund av närheten till havet. Kraven för lagring av gödsel i nitratkänsligt område är strängare än i mindre känsliga delar av landet.

Förvaring och lagring av gödsel ska ske på ett sådant sätt att det inte kan ske avrinning eller läckage av gödsel eller lakvatten till omgivningen.

Välj rätt tidpunkt för att sprida gödsel

Kraven för spridning av gödsel i nitratkänsliga områden är strängare än i mindre känsliga delar av landet. Följande spridningsregler gäller för spridning av gödsel i Skånes nitratkänsliga områden:

  • Från den 1 augusti till den 31 oktober får du bara sprida gödsel i växande gröda eller inför höstsådd.
  • Mellan den 1 oktober och den 31 oktober får du bara sprida fastgödsel i växande grödor och på obevuxen åkermark. Fastgödsel från fjäderfä får endast spridas i växande grödor. Fastgödsel är gödsel som kan staplas i en hög på minst 1 meter utan stödvägg. Om spridning av fastgödsel sker på obevuxen åkermark under oktober så ska gödseln brukas ned till minst 10 centimeters djup inom fyra timmar från spridningstillfället.
  • Mellan den 1 november och 28 februari är det spridningsförbud.

Nedgrävning av häst

Tidigare behövde du ha tillstånd för att gräva ner en häst, men det kravet togs bort 2015. Däremot behöver du fortfarande följa kommunens anvisningar. Anledningen till att det fortfarande är reglerat är för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och för att skydda vårt yt-och grundvatten.

Om du följer kommunens anvisningar så behöver du inte ta kontakt med miljöenheten på Ängelholms kommun innan du begraver hästen. Om du däremot vill frångå anvisningarna måste du kontakta miljöenheten så en bedömning kan göras utifrån ditt fall. Miljöenheten tar ut timavgift för handläggningen av ditt ärende. Timavgift tas även ut vid avslag.

  • Nedgrävning av häst får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.

Andra sätt att ta hand om en avliden häst

Svensk lantbrukstjänst AB finns i hela Sverige och utför insamling av döda hästar. Det finns också både häst- och smådjurskrematorier.

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning eller som odlar yrkesmässigt. Tillsynen innebär att vi kontrollerar att företag och privatpersoner följer lagstiftningen. Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och Jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

Vid ett tillsynsbesök kontrollerar vi exempelvis gödsel- och avfallshanteringen samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier. Besöket kan vara antingen anmält eller oanmält. Vi kontrollerar verksamheten både genom rundvandring på anläggningen och genom kontroll av dokumentationen. En bra diskussion och utbyte av information mellan inspektör och lantbrukare är en viktig del i tillsynen.

Det är du som betalar för tillsynen

I Sverige finansieras tillsyn och kontroll till stor del av avgifter. Den som behöver tillsyn ska också alltid vara den som betalar. Miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan och verksamheter med regelbunden tillsyn betalar en årsavgift. Övrig tillsyn timdebiteras. Timdebitering används för tillsynsbesök inklusive restid, beredning, föredragning, beslut med mera.

Har du frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan om att du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen i Skåne.

Avgifter som rör miljöskydd och tillsyn

Du som ansöker om tillstånd, behöver anmäla verksamheter eller omfattas av tillsyn inom ramen för Miljöbalken behöver också betala en avgift.

Avgiften baseras på en timtaxa som beslutas i Ängelholms kommunfullmätkige inför varje nytt kalenderår.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-30