Riktlinjer för att gräva ner häst

Nedgrävning av häst på egen fastighet gäller vid så kallad trotjänarbegravning. Det finns andra alternativ, i Ängelholm finns till exempel ett hästkrematorium med minneslund.

Om du vill gräva ner avliden häst på din fastighet

Dessa anvisningar gäller för nedgrävning av häst i Ängelholms kommun. Det krävs sedan februari 2015 inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av häst men precis som tidigare gäller kravet på att kommunens anvisningar ska följas. Orsaken till kraven är för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och för att skydda vårt yt-och grundvatten.

  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Nedgrävning ska ske så fort som möjligt efter det att hästen har avlidit. Om djurkroppen måste förvaras en tid innan nedgrävning så ska detta göras på sådant sätt att djurkroppen inte är åtkomlig för vilda djur eller på annat sätt utgör en smittorisk.
  • Avståndet från nedgrävningsplats till dränering ska vara minst 50 meter.
  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkter eller ytvatten ska vara minst 200 meter.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Det ska finnas minst en meter jord mellan djurkropp och berggrund.
  • Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord så att andra djur hindras från att gräva upp djurkroppen.
  • Mer än en häst bör ej grävas ner på samma plats.

Ett bra sätt att undersöka grundvattennivån, berg och jordmån på den önskade platsen är att gräva en provgrop. Gräv gropen minst en meter djupare än den nivå du tänkt lägga hästen. Låt gropen stå öppen i minst ett dygn och se vart grundvattennivån inställer sig. Tänk på säkerheten för människor och djur och hägna in gropen.

Miljöenheten i Ängelholms kommun kan meddela andra, specifika anvisningar i ett enskilt fall om det bedöms hälso- och miljömässigt motiverat.

Om du önskar andra anvisningar än de ovan så får du kontakta Miljöenheten. Det görs då en bedömning i ditt specifika fall. Timavgift tas ut för handläggningen i ditt ärende.

Har du frågor eller vill veta mer?

Hör av dig till kommunen och fråga efter en miljöinspektör som arbetar med tillsyn av lantbruk.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13