Sälja och servera alkohol

För att sälja och servera alkohol behöver du ha serveringstillstånd. Här hittar du all information du behöver gällande serveringstillstånd i Ängelholms kommun.

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider, måste du ha serveringstillstånd. Servering i det här fallet betyder alla tillfällen där du serverar alkoholhaltig dryck mot betalning. Hit räknas också drycker som säljs till självkostnadspris eller ingår i en entréavgift eller deltagaravgift.

Tumregeln är att det krävs serveringstillstånd, men det finns också undantag.

När behöver jag inte serveringstillstånd?

Om du uppfyller alla de tre kraven nedan så behöver du inte ha serveringstillstånd.

 • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, alltså ett slutet sällskap,
 • det är servering utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • och serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Exempel på när du inte behöver något serveringstillstånd kan vara en privat bröllopsfest eller ett 50-årskalas.

Vanliga frågor och svar om serveringstillstånd

Så ansöker du om serveringstillstånd

Du behöver serveringstillstånd oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om det gäller ett så kallat stadigvarande tillstånd för en restaurang.

Du gör din ansökan hos den kommun där restaurangen finns. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Kommunen tar ut en avgift för att hantera din ansökan. I samband med din ansökan får du uppgifter om hur mycket du ska betala och hur du går till väga. Först när avgiften är betald börjar vi jobba med ditt ärende.

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått sitt tillstånd beviljat, och bara för den lokal som beslutet gäller. Om verksamheten upphör eller flyttar till en annan lokal slutar tillståndet att gälla.

Stadigvarande tillstånd

Restauranger och andra serveringsställen kan få tillstånd till alkoholservering antingen under hela året eller återkommande för en viss period på året, till exempel under sommarsäsongen. Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare såvida inte restaurangen byter ägare.

Tillfälligt tillstånd

Servering till allmänheten under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfällen kan ske vid festivaler eller andra typer av tidsbegränsade fester eller arrangemang, exempelvis Ljusfesten i Ängelholm. Samma regler gäller som vid tillstånd för stadigvarande servering, förutom att kravet på att servera allsidig mat förenklas till att servera lagad mat.

 • Här finns ett undantag vad gäller matservering: du kan få tillstånd för ett arrangemang i foajén till en teater eller konsertlokal utan krav på att servera mat.

Grundläggande krav för tillstånd

Det är Alkohollagen som bestämmer vad som krävs för att få serveringstillstånd. I huvudsak är det fyra områden som prövas.

1. Lokalernas utformning

Lokalerna ska vara godkända ur brandsäkerhetssynpunkt och som livsmedelslokal. Det ska finnas ett tillräckligt antal sittplatser för gäster. Om det finns en uteservering ska denna vara tydligt avgränsad.

2. Kök och matutbud

Det ska finnas ett eget restaurangkök. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätter. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna serveras under hela serveringstiden.

3. Personlig och ekonomisk lämplighet

Den som söker tillstånd ska:

 • ha fyllt 20 år
 • vara laglydig
 • ha fullgjort sina skyldigheter när det gäller skatter och avgifter
 • bli godkänd i ett kunskapsprov som Folkhälsomyndigheten har tagit fram
 • kunna visa handlingar som styrker finansieringen av verksamheten, kontanthantering godkänns inte

PBI står för "person med betydande inflytande". En PBI är till exempel en vd eller en styrelseledamot och förutom personen som gör själva ansökan bedömer vi också lämpligheten hos alla PBI:er. I ett bolag ska alla bolagsmän uppfylla kraven på lämplighet och minst hälften ska göra kunskapsprovet.

4. Risken för störningar och andra olägenheter

Enligt alkohollagen kan serveringstillstånd vägras eller begränsas om serveringen kan medföra alkoholpolitiska olägenheter, även om du uppfyller övriga krav. Det betyder att det inte får finnas någon risk för att störa trafiken eller grannar som bor i närheten. Det kan också vara att det inte är lämpligt att ha alkoholservering i en viss lokal på en viss plats, för att den till exempel gränsar till en skola eller fritidsgård.

Detta gäller för uteservering

För att beviljas serveringstillstånd för uteservering ska uteserveringen ligga i anslutning till restaurangen och den ska vara tydligt avgränsad med fåtal in- och utgångar. Du som är tillståndshavare ska också ha dispositionsrätt till marken, alltså tillstånd att använda ytan i din verksamhet.

Om du som är tillståndshavare vill ha en uteservering på offentlig mark behöver du dessutom ansöka om polistillstånd. Om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall kan du ta kontakt med Polisen innan du gör din ansökan till kommunen.

Har du redan serveringstillstånd?

Du som redan har serveringstillstånd ska anmäla förändringar i bolaget. Du behöver också anmäla om du planerar att göra förändringar i serveringslokalerna, till exempel en ombyggnation. Du är skyldig att senast den 1 mars varje år lämna in restaurangrapport för föregående år.

Checklista: Det här behöver du till din ansökan

Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen. Kom ihåg att ansöka i god tid!

Ansökan ska göras av den som driver verksamheten. Tillståndet är bundet dels till personen eller bolaget och dels till serveringsstället eller restaurangen. Om till exempel en restaurang byter ägare ska den nye ägaren söka nytt tillstånd.

Samtliga nedanstående punkter ska redovisas när du gör din ansökan:

 • Ansökan
 • Förteckning över delägare bolag
 • Meritförteckning för sökanden och för delägare i bolag
 • Beskrivning av lokaler och verksamhet
 • Redovisning av inköp eller övertagande av rörelse samt preliminär budget
 • Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag
 • Kopia på aktiebok om sökanden är ett aktiebolag
 • Ritning på serveringslokal och uteservering
 • Avgiften för ansökan ska vara betald innan handläggning påbörjas
 • Finansiering, du måste kunna visa var pengarna kommer ifrån
 • Köp- eller hyresavtal
 • Menyexempel, både för mat och dryck
 • Registrering för livsmedelshantering
 • Uppgift om registrering av F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.

Tänk på att det är du som gör ansökan som också ansvarar för att alla handlingar kommer in till kommunen. Till exempel om du behöver ett polistillstånd, så är det du och inte Polisen som ser till att det kommer in till kommunen.

Information om behandling av personuppgifter och sekretess

När ditt ärende är registrerat sparas dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Andra myndigheter du kan behöva ha kontakt med:

 • Skatteverket. Ditt bolag måste vara skatte- och avgiftsregistrerat.
 • Polisen. Om du vill ansöka om tillstånd för uteservering.

Handläggningstider för serveringstillstånd

När du ansöker om tillstånd behöver du vara ute i god tid. Hur lång tid det tar från ansökan till godkänt tillstånd varierar beroende på vilken typ av tillstånd du sökt.

När Ängelholms kommun har tagit emot en komplett ansökan gäller följande handläggningstider:

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd beräknas till 10 veckor.
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten beräknas till 6 veckor.
 • Ansökan om stadigvarande förändring i befintligt tillstånd beräknas till 6 veckor.
 • Ansökan om tillfällig förändring beräknas till 3 veckor.

Kom ihåg!

En ansökan är komplett när du lämnat din ansökan med alla nödvändiga dokument, och kommunen har fått remissvar från andra myndigheter, till exempel Polisen och Skatteverket. Du ska också ha betalat in ansökningsavgiften för att vi ska börja handlägga din ansökan.

Polismyndigheten och kommunen har ett gemensamt ansvar för tillsyn av alkoholserveringen på restauranger och andra serveringsställen.

Vi utövar tillsyn över den servering av alkohol som sker på restauranger och andra serveringsställen. Det finns två huvudsakliga syften med tillsynen: dels att informera om vilka regler som gäller, dels kontrollera att verksamheten följer alkohollagen.

De viktigaste punkterna vid tillsyn är:

 • att ungdomar under 18 år inte blir serverade alkohol
 • att serveringen sker med återhållsamhet
 • att det råder ordning och nykterhet på serveringsstället
 • att det finns en serveringsansvarig närvarande
 • att serveringen sker enligt lämnat tillstånd när det gäller serveringstider och andra villkor
 • att marknadsföringen är måttfull
 • att alkoholen är inköpt från systembolaget eller godkänd partihandlare
 • att serveringsstället uppfyller kraven på köksutrustning, matutbud med mera

Tillsynen sker dels genom oanmälda inspektioner på sen kvällstid dels vid i förväg avtalade genomgångar på serveringsställena. Med samordnad tillsyn menar man när flera myndigheter, till exempel polismyndigheten, skatteverket, räddningstjänsten och kommunen, gemensamt gör tillsyn på ett serveringsställe.

Vid tillfällen där vi behöver lägga mer tillsyn eller öppna tillsynsärende har vi möjlighet att timdebitera för den faktiska tid vi lagt ner i ärendet.

Kostar det något att få tillstånd?

Kommunen tar ut en avgift dels för att hantera din ansökan, men också för att utföra tillsyn. Taxan är baserad på beräknad timkostnad, ändras varje kalenderår och är beslutad av Kommunfullmäktige.

Till folköl räknas öl där alkoholhalten ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Om du vill sälja folköl ska du anmäla det hos kommunen, det gäller både för detaljhandeln och för restauranger. Du behöver inte något tillstånd för att sälja folköl. Däremot måste du uppfylla vissa krav för att få tillåtelse att sälja folköl.

För att få servera eller sälja folköl behöver din verksamhet uppfylla tre krav:

 • Försäljningsstället ska vara godkänt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (2005:20) om livsmedelshygien eller vara registrerat hos kommunen i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
 • Det utrymme där försäljningen sker ska vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel.
 • Mat serveras samtidigt på serveringsstället.

Egenkontroll är ett krav

Du som säljer eller serverar folköl ska ha ett skriftligt egenkontrollsprogram. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som finns för att säkerställa att försäljningsreglerna följs.

 • Tänk på att: De allmänna försäljningsbestämmelserna i alkohollagen gäller också folköl. Det är till exempel förbjudet att sälja till någon som är under 18 år.

Skicka in din anmälan i god tid

Du ska anmäla att du tänker servera eller sälja folköl innan du påbörjar verksamheten. Du gör din anmälan till oss på kommunen och vi har ett ansvar för att göra tillsyn även för folkölsförsäljning eller -servering.

Tillsyn innebär att vi gör besök på försäljningsställena för att säkerställa att du och dina medarbetare känner till och följer reglerna. Du som säljer folköl ska också betala en årlig tillsynsavgift, se avsnittet om avgifter ovan.

Vad är kontrollköp?

Ett kontrollköp är när kommunen anlitar unga människor, som är över 18 år men ser yngre ut, för att se om butikerna i kommunen säljer folköl eller tobak till ungdomarna utan att de behöver visa legitimation.

Varför är kontrollköp en bra metod?

Enligt alkohollagen får du inte sälja alkohol till personer under 18 år. Vi utför kontrollköp för att se till att alla känner till och följer lagen. Om vi upptäcker en brist ska du se över dina rutiner i egenkontrollprogrammet.

Kom ihåg att det är personen som säljer alkohol och tar betalt som också är personligt ansvarig för att följa lagen och se till att inte sälja till minderåriga.

Vad visar kontrollköpen?

Butikerna är generellt sett duktiga på att följa lagstiftningen och inte sälja folköl eller tobak till någon under 18 år. Men det fungerar inte överallt.

Vad händer sedan?

Dagen efter kontrollköpet åker två handläggare ut till alla butiker där det genomförts ett kontrollköp för att tala med handlarna om resultatet.

Vad händer med de handlare som låtit någon under 18 köpa öl eller tobak?

Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag för någon administrativ sanktion. Det betyder att en handlare inte kan få försäljningsförbud på grund av resultatet från ett kontrollköp. Det fungerar som en slags varning.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-30