Sälja tobak

Digitala tjänster för denna sida

För att sälja tobak behöver du ha tillstånd. Här hittar du all information du behöver gällande tobakstillstånd i Ängelholms kommun.

För tobaksförsäljning finns två olika tillstånd, beroende på vilken typ av verksamhet du har.

 • Om du har en butik där du vill sälja tobaksvaror behöver du ett försäljningstillstånd.
 • Ska du sälja tobak till återförsäljare behöver du ansöka om partihandelstillstånd.

Du får börja sälja tobak först när du fått ditt tillstånd.

Till tobaksvaror räknas alla produkter som innehåller tobak, det vill säga cigaretter, cigariller, cigarrer, röktobak, rulltobak, vattenpipstobak, piptobak och tobakssnus.

Du behöver alltid ha ett tillstånd för att sälja tobak.

Vill du sälja tobaksfria nikotinprodukter, som så kallat vitt snus eller e-cigaretter? Då finns särskilda regler.

Så ansöker du om tobakstillstånd

Du behöver tobakstillstånd oavsett om det gäller en tillfällig försäljning eller försäljning som ska ske tillsvidare.

Ansökningsprocessen ser likadan ut för tillfälligt och permanent tillstånd, samt om det gäller försäljningstillstånd eller partihandelstillstånd. Du gör din ansökan hos den kommun där försäljningen ska ske.

Här i Ängelholm använder du vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd.

Den sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket, eller en enskild person.

Kommunen tar ut en avgift för att hantera din ansökan, mer om hur mycket det kostar hittar du längre ner på sidan under Avgifter. I samband med din ansökan får du mer detaljerade uppgifter om hur mycket du ska betala och hur du går till väga. Först när avgiften är betald börjar vi jobba med ditt ärende.

 • Ett tobakstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått sitt tillstånd beviljat, och bara för den lokal som tillståndet gäller. Om verksamheten upphör eller flyttar till en annan lokal slutar tillståndet att gälla.

Grundläggande krav för tillstånd

Här kan du läsa om vilka krav du behöver uppfylla för att få tillstånd att sälja tobak. Det är Lagen om tobak och liknande produkter som bestämmer vad som krävs för att få försäljningstillstånd.

Finansiering av verksamheten

Du ska kunna visa hur du finansierat uppstart och övertag av verksamheten. Det innebär att du behöver redogöra för var kapitalet kommer ifrån och visa underlag som styrker uppgifterna. Denna granskning sker för att säkerställa att det är lagliga pengar som använts vid finansieringen. Kontanthantering godkänns som regel inte eftersom dessa pengar inte kan spåras.

Personlig och ekonomisk lämplighet

Du behöver visa att du är lämplig för uppgiften att sälja tobak. Kravet gäller även andra personer som har ett inflytande i din verksamhet. Personer med betydande inflytande förkortas oftast som PBI.

Du bedöms som lämplig om du:

 • är och har varit laglydig och inte förekommer i polisens belastningsregister
 • har ordnad ekonomi
 • har fullgjort sina skyldigheter när det gäller skatter och avgifter
 • har skött tidigare tobaksförsäljning på ett bra sätt
 • kan visa handlingar som styrker laglig finansieringen av verksamheten

Rutiner för försäljningen, så kallad egenkontroll

Du som ägare ansvarar för tobaksförsäljningen och att du och din personal följer de lagar och föreskrifter som gäller.

Du ska ha skriftliga rutiner för detta, ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet med egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljningen och göra det enklare för dig och din personal att följa reglerna. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen och en kopia ska även skickas in till kommunen i samband med ansökan. Din ansökan är inte komplett om du inte skickar in en kopia på programmet.

Tillsyn och tillsynsavgifter

När du fått tillstånd till försäljning av tobak kommer kommunen ut på tillsyn i din butik.

Då följer vi upp att din verksamhet uppfyller de krav som gäller. Vi kan samtidigt ha en dialog om reglerna och svara på era frågor. Det flesta tillsynsbesök sker oanmält, men vi kan också komma på ett bokat möte.

Även polisen kan besöka din verksamhet för ett tillsynsbesök.

För tillsynen tar kommunen ut en årlig tillsynsavgift. Avgiften tas ut i förskott genom att vi skickar ut en faktura till din verksamhet. Om vi upptäcker brister i försäljningen innebär det mer tillsyn och att kommunen tar ut en timavgift för det extra tillsynsarbetet.

För att ta del av exakta kostander i ditt ärende, kontakta livsmedels- och tillståndsenheten via kommunens kundtjänst.

Det är du som gör ansökan som också ansvarar för att alla handlingar kommer in till kommunen. Här kommer en lista på vad du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

 1. Uppgifter om ägarförhållanden
 2. Eventuell fullmakt
 3. Köpeavtal, arrendeavtal eller franchiseavtal
 4. Hyreskontrakt eller annat bevis för att du får använda lokalen
 5. Redogörelser för kostander och finansiering
 6. Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

1. Uppgifter om ägarförhållanden

I ansökan ska du redovisa vem eller vilka som äger bolaget som söker tillstånd, även kallat sökandebolaget. Du behöver också skicka in ett registreringsbevis från Bolagsverket.

Aktiebolag

Om du ansöker med ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Sökandebolaget kan i sin tur ägas av ett annat bolag, ett så kallat ägarbolag. Då ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt även i ägarbolaget.

Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss skickas med där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Ägarförhållandena i ägarbolag ska också styrkas.

Handelsbolag och kommanditbolag

Om du ansöker med ett handelsbolag eller kommanditbolag kan du visa ägarförhållandena genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal behöver du kunna styrka ägarförhållandena på annat sätt.

2. Eventuell fullmakt

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.

3. Köpeavtal, arrendeavtal eller franchiseavtal

I de fall du tagit över en befintlig verksamhet eller ingått avtal ska du bifoga dessa. Det kan till exempel gälla köpeavtal, arrendeavtal och franchiseavtal.

4. Hyreskontrakt eller bevis om äganderätt för lokalen

Om du inte äger samtliga lokaler som används i verksamheten ska du bifoga ett hyreskontrakt. Hyreskontraktet ska vara undertecknat av samtliga parter, det vill säga av den som hyr och den som hyr ut. Om du äger samtliga lokaler behöver du bifoga bevis om äganderätt.

5. Redogörelser för kostnader och finansiering

Du behöver bifoga en finansieringsplan. Finansieringsplanen ska innehålla redogörelser för kostnader och finansiering i verksamheten. Det kan till exempel röra sig om kostnader och finansiering vid köpet, uppstarten eller senare investeringar i verksamheten. Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital kommer.

De medel som används till köpesumman ska i normalfallet vara överförda av bank och bokförda hos sökandeföretaget. I kommunens utredning inför tillståndet ska vi kunna se att utbetalningen tagits emot av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpesumman.

Du behöver bifoga handlingar som styrker uppgifterna om finansiering. Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller eget kapital som har använts. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner och kontoutdrag.

Vad gäller om du lånat pengar av en privatperson?

Är det fråga om privata lån ska det framgå var de medel som långivaren lånat ut kommer ifrån, till exempel om pengarna kommer från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare behövs för att kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas.

6. Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Du ska bifoga ditt egenkontrollprogram med rutiner för tobaksförsäljningen. Programmet är en viktig del av er ansökan och er framtida tobaksförsäljning. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner som finns på försäljningsstället gällande hantering och försäljning av tobaksprodukter, så att lagar och föreskrifter följs.

Måste alla handlingar inkomma samtidigt?

Nej, det går bra att komplettera senare men tänk på att det i så fall tar längre tid innan du får ditt tillstånd.

För att kommunen ska kunna påbörja handläggningen är det viktigt att vi har alla nödvändiga uppgifter och handlingar i ärendet.

Vanliga frågor och svar om tobakstillstånd

Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller för tobakstillstånd och hur en ansökan hanteras.

Det är inte bara du som ägare av ett företag som ska vara lämplig för uppgiften att sälja tobak.

I prövningen av en ansökan kontrolleras samtliga personer som anses ha ett betydande inflytande i verksamheten. Dessa benämns ofta PBI som står för "person med betydande inflytande". En PBI är förutom ägaren även till exempel en vd eller en styrelseledamot. I ett bolag ska alla bolagsmän uppfylla kraven på lämplighet.

För att utreda lämpligheten hämtar kommunen uppgifter om ditt bolag samt de personer som prövas i ansökan. Det gör vi genom remisser till Skatteverket, Polismyndigheten och Kronofogden.

Om någon av de personer som ska prövas är folkbokförd eller bosatt utanför Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan till exempel vara utdrag ur polisens brottsregister eller intyg från skattemyndigheten i hemlandet, som visar om personen har skatteskulder. Det ska också finnas dokumentation för hur personen har försörjt sig under de senaste åren, till exempel genom en deklaration eller lönespecifikation.

Du som driver verksamheten ska skicka in ansökan till kommunen.

När du får tillstånd är det bundet till dig och ditt bolag. Det är också bundet till det försäljningsställe som du skickat in ansökan för.

Om du säljer eller lämnar över verksamheten till nya ägare ska de ansökan om nytt tillstånd. Det gäller även om du byter bolagsform.

När du ansöker om tillstånd behöver du vara ute i god tid. Från att du lämnat in en komplett ansökan har kommunen 4 månader på sig att utreda och meddela tillstånd. Oftast går det snabbare.

Hur lång tid det tar från ansökan till godkänt tillstånd varierar beroende på hur mycket kompletteringar som krävs i handläggningen. Du kan därför själv påverka handläggningstiden genom att förbereda dig inför din ansökan och bifoga de handlingar som kommunen behöver i sin utredning.

 • En ansökan är komplett när du lämnat din ansökan med alla nödvändiga dokument, och kommunen har fått remissvar från andra myndigheter, till exempel Polisen och Skatteverket. Du ska också ha betalat ansökningsavgiften för att vi ska börja handlägga din ansökan.

Kommunen tar ut en fast avgift för det arbete som krävs för att hantera och utreda din ansökan.

Avgiften betalar man oavsett om tillståndet beviljas eller inte. Avgiften ska betalas in innan handläggningen påbörjas.

För att ta del av exakta kostander i ditt ärende, kontakta livsmedels- och tillståndsenheten via kommunens kundtjänst.

Du ska ansöka om försäljningstillstånd om du ska bedriva detaljhandel med tobaksvaror. Vid detaljhandel vänder du dig direkt till konsumenten.

Ett partihandelstillstånd krävs om du ska sälja tobaksvaror som grossist till andra företag.

Det beror på, men det kan vara svårt att få ett tillstånd då. Vi prövar varje ärende individuellt när en ansökan har kommit in.

I samband med ansökan gör vi en så kallad lämplighetsprövning av personliga och ekonomiska förhållanden. Har du misskött din ekonomi måste du visa att du har levt laglydigt under viss tid. Normalt är det en karenstid på tre år vid brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet innan tillstånd kan komma i fråga.

Det kan vara svårt att få ett tillstånd om man förekommer i brottsregistret men det beror på brottets art. Den generella karenstiden är tre år men vi gör alltid en individuell prövning när en ansökan har kommit in.

Om du ändrar bolagsform för din verksamhet krävs en ny ansökan om tillstånd. Exempel på ändrad bolagsform är om en enskild firma eller ett handelsbolag övergår till ett aktiebolag.

Ja, det ska anmälas till kommunen.

Ändringarna ska anmälas i förväg. Om förändringen inte gått att förutse ska anmälan om ändringen göras så fort som möjligt. Detta för att förändringar i bolag med tillstånd ska kunna prövas så att kraven för tillståndet fortsatt är uppfyllt. För detta arbete tar kommunen ut en avgift enligt aktuell livsmedelstaxa.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-30