Skolor och förskolor

Digitala tjänster för denna sida

Du som ska starta en förskola, skola eller ett fritidshem behöver anmäla din verksamhet till miljöenheten. Det gäller både kommunala och fristående skolor och förskolor.

Innan du gör din anmälan

Skolor, förskolor och fritidshem är miljöer där det dagligen vistas många människor. Därför behöver verksamheten uppfylla vissa krav inom ramen för hälsoskydd.

Alla nystartade verksamheter behöver göra en anmälan om hälsoskyddsverksamhet till kommunen. Sedan får verksamheten återkommande tillsyn av kommunens hälsoskyddsinspektörer.

Gör din anmälan i god tid

Du behöver lämna in en skriftlig anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Anmälan ska göras både om du ska starta en ny verksamhet och om du ska göra ändringar i en befintlig verksamhet, till exempel om du ska byta lokal eller utöka din verksamhet. Om du är osäker på ifall din verksamhet är anmälningspliktig eller inte är du välkommen att kontakta miljöenheten via kommunens kundtjänst.

Du gör din anmälan via e-tjänsten i det orange fältet högst upp på sidan.

I din anmälan ska du bifoga:

  • Verksamhetsbeskrivning där det framgår antal elever, hur många klasser eller förskoleavdelningar, redogörelse för typ av verksamhet i lokalerna och vilka tider lokalen kommer användas.
  • En ritning som visar en översikt av lokalen. Där det framgår hur många toaletter som finns och beskrivning av vad lokalerna ska användas till.
  • Situationsplan över fastigheten som visar hur byggnader kommer placeras på fastigheten.
  • Karta över utemiljön som visar tillgänglig friyta samt möjligheter till skugga. Det ska också framgå hur stor friytan är per elev/barn.
  • Uppgifter om lokalens ventilation och placering av friskluftsdon. Protokoll från senaste utförda ventilationskontroll (OVK) ska bifogas tillsammans med ett komplett luftflödesprotokoll. Uppgifterna ska visa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation uppfylls.

Om du startar din verksamhet utan att ha anmält den blir du skydlig att betala en miljösanktionsavgift. Det gäller också om din anmälan kommer in för sent. Var därför noga med att gör din anmälan i god tid!

Kommunen tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn från och med året efter anmälan som motsvarar grundklassningen 6 timmar per år.

Avgiften baseras på en timtaxa som beslutas av Kommunfullmäktige inför varje nytt kalenderår.

För verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem finns krav på att rutiner ska finnas skriftligt med ansvarsfördelning. Det handlar om att ta fram de rutiner som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt – innan skadan har hunnit inträffa.

Varför har vi hälsoskydd?

Hälsoskydd finns för att alla ska känna sig trygga i sin boendemiljö, på skolor och i förskolor, när vi badar i bassänger eller besöker verksamheter som erbjuder olika skönhetsbehandlingar.

I Ängelholms kommun är det Miljö- och tillståndsnämnden som ansvarar för tillsynen av lokaler och verksamheter som allmänheten har tillgång till. Vissa verksamheter ska anmälas till oss innan de startar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29