Kommunens verksamheter

Ängelholms kommun är en utvecklings- och serviceorganisation som är uppbyggd utifrån Kommundirektören samt de fyra huvuduppdragen Kommunledning, Hälsa, Lärande och familj och Samhälle.

En agil kommunorganisation

Ängelholm har gått från en traditionell kommun med flera förvaltningar, till en agil utvecklings- och serviceorganisation. Kommunens verksamhet är uppbyggd utifrån fyra huvuduppdrag: Kommunledning, Hälsa, Lärande och familj och Samhälle.

Vår organisation är agil, det vill säga, flexibel och anpassningsbar för att snabbt kunna ställa om till snabba förändringar och nya behov i samhället. Vårt arbetssätt präglas av helhetssyn och samverkan för att leverera ännu bättre service till medborgarna.

Alla medarbetare har ansvar för att signalera om det finns problem och också ge förslag till lösningar.

Vi har samlat all information om vårt agila arbetssätt på annan sida på vår webbplats. Där berättar vi om vår förändringsresa från traditionell förvaltning till en agil utvecklings- och serviceorganisation.

Kommunorganisationen - helheten

Kommundirektör

Kommundirektören är den högsta tjänstepersonen i Ängelholms kommuns organisation. Kommundirektören är chef över huvuduppdrags-cheferna och har även en stab samt säkerhetsenheten under sitt direkta ansvar.

Tf Kommundirektör: Stefan Marthinsson

Tf Kommundirektör Stefan Marthinsson. Foto.

Kommundirektörens stab

Kommundirektörens stab består av en chefsstrateg, planeringschef och säkerhetschef som arbetar i nära samarbete med kommundirektören.

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenhetens uppdrag är att stödja verksamheterna i deras arbete med bland annat säkerhet, trygghet och krisberedskap.

Huvuduppdrag Kommunledning

Kommundirektören är den högsta tjänstepersonen i Ängelholms kommuns organisation. Kommundirektören är chef över huvuduppdrags-cheferna och har även en stab samt säkerhetsenheten under sitt direkta ansvar.

Chef Kommunledning: Eva Sturesson

Chef huvuduppdrag Kommunledning Eva Sturesson. Foto.

Ledning KML

Ledning KML består av inköps- och upphandlingsenheten, juridik, kansli och utveckling och planering KML. Inköps- och upphandlingsenheten har det övergripande ansvaret för kommunens inköp, upphandlingar och avtal.

Juridik ser till att de invånare som inte själva har förmåga att sköta sitt liv och sin ekonomi får hjälp med detta av gode män, förvaltare och förmyndare. På enheten handläggs ärenden om god man, förvaltare och förmyndare.

Kansliet tar hand om kommunens grundläggande uppgifter vad gäller handlingar, ärenden och arkiv, och svarar även för servicen mot den politiska organisationen.

Utveckling, planering och innovation arbetar kommun- och eller verksamhets-övergripande med strategiska utvecklingsfrågor, planering, innovation, beredning och samordning av processer.

Ekonomi och fastighet

Ekonomi och fastighet består av medarbetare med kompetens inom flera olika områden som i huvudsak arbetar med ledning och stöd till alla kommunens verksamheter. Verksamheten har det övergripande ansvaret över kommunens ekonomi, den mark kommunen äger samt de lokaler som kommunens verksamheter använder.

HR

Förkortningen HR står för engelskans Human resources och uppdraget består av att ge stöd och råd till övriga verksamheter i personal- och organisationsfrågor. Vi arbetar också med övergripande frågor för hela Ängelholms kommun som exempelvis arbetsmiljö, friskvård, kompetensutveckling, säkerhet och krisberedskap.

Kommunikation

Kommunikation består av enheterna kommunikationsenheten, kundtjänst och digitalisering.

Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för Ängelholms kommuns kommunikation. Enheten ansvarar till exempel för engelholm.se, intranätet, grafisk profil, varumärkesplattform.

Kundtjänst är ofta den första kontakten med kommunen för invånare och företag. Förutom att hjälpa allmänheten med vägledning och svar på frågor arbetar kundtjänst med handläggning av till exempel faderskapsärenden, parkeringstillstånd, budget- och skuldrådgivning, och mycket mera.

Digitalisering arbetar kommunövergripande med att leda, stödja och samordna Ängelholms kommuns digitala utveckling. Digitalisering ansvarar även för den dagliga driften av IT-system och infrastruktur.

Huvuduppdrag Hälsa

Huvuduppdrag Hälsa samlar kommunens alla verksamheter inom äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd till personer med funktionsnedsättning. Genom ett nära samarbete mellan verksamheterna skapar vi förutsättningar för att våra äldre och våra brukare med behov av olika former av stöd ska få den allra bästa omsorgen.

Chef huvuduppdrag Hälsa: Eric Semb

Chef huvuduppdrag Hälsa Eric Semb. Foto.

Bo bra hemma

Verksamheten Bo bra hemma utför hemtjänst i det ordinära boendet. Målet är att erbjuda en god, trygg och meningsfull omsorg så att hjälpbehövande ska kunna bo kvar i det egna hemmet och leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi utför omvårdnads- och serviceinsatser i form av hjälp med måltider, påklädning, personlig hygien, städ, tvätt, inköp och social samvaro. Det kan även handla om sjukvårdsinsatser som att överlämna läkemedel, lägga om sår samt träna gång och förflyttning.

Funktionsstöd

Vårt uppdrag är att ge stöd och omsorg utifrån brukarens egna val och förutsättningar. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva i samhället på samma villkor som andra. De under 65 år och i behov av vård- och omsorgstjänster ska få dessa utifrån ett helhetsperspektiv som stärker den egna förmågan till ett självständigt liv.
Verksamheten erbjuder bostäder med särskild service, personlig assistans, daglig verksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, ledsagning/fritid/stödfamilj och familjerådgivning. Här finns även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som utför olika hälso- och sjukvårdsinsatser.

Särskilt boende

Inom verksamheten arbetar vi med personer som har ett omfattande behov av både omsorg och medicinska behov i det dagliga livet och som finns på vårdboende, demensboende, korttidsboende och trygghetsboende. Särskilt boende erbjuder individuellt anpassad vård och omsorg med personal på plats dygnet runt.

Uppdrag och stöd

Uppdrag och stöd arbetar med biståndshandläggning, trygghetsjour, vikarietillsättning inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdsinsatser till brukare. Bland yrkesroller finns här sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och biståndshandläggare.
Sjuksköterskorna bistår kommunens verksamheter med kommunal hälso- och sjukvård. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter hjälper de som behöver rehabilitering i hemmet, hjälpmedel eller bostadsanpassning. Biståndshandläggarna stöttar medborgare i att ansöka om äldreomsorg och trygghetsjouren svarar på larm dygnet runt.

Kontor Hälsa

Kontor Hälsa består av medarbetare med spetskompetens inom flera olika områden som i huvudsak arbetar med stöd och service till Hälsas verksamheter. Verksamheten hjälper till med systemhantering, brandskydd, larm och säkerhet, utbildningsfrågor, statistik, kvalitetsledning och kvalitetsregister. Därutöver bistår Kontor Hälsa med verksamhetsutveckling utifrån behovsstyrda uppdrag från verksamheterna, samt ansvarar för delar av huvuduppdrag Hälsas ärendehantering gentemot politiken.

Huvuduppdrag Lärande och familj

Inom huvuduppdrag Lärande och familj samlas verksamheterna Förskola och grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och arbetsmarknad, Barn- och elevhälsa samt Individ- och familjeomsorg. Det finns också en stöd- och utvecklingsenhet. Huvuduppdragets mål är att ge god service till medborgarna genom att skapa en större helhet det som rör familj och skola. Genom samverkan mellan utbildningsverksamheten och den sociala omsorgen ökar förutsättningarna för att arbeta förebyggande.

Chef huvuduppdrag Lärande och familj: Lars-Ola Olsson

Chef huvuduppdrag Lärande och familj Lars-Ola Olsson. Foto.

Förskola och grundskola

Verksamheten omfattar förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och anpassad skolverksamhet för barn och unga.

Gymnasieskola

Ängelholms gymnasieskola erbjuder grundläggande utbildningar samtidigt som vi månar om de unika programmen. Undervisningen hålls i en trygg miljö, är modern och verklighetsanknuten i och med samarbeten med arbetslivet och eftergymnasiala utbildningar. Verksamheten är fördelad på Rönnegymnasiet, Valhall College och Victoriaskolan.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Kommunens vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet arbetar tillsammans för att skapa möjligheter och kunskaper för vuxna att kunna delta i samhälls- och arbetslivet. Vi erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning (Särvux). Vi har även vård- och omsorgsprogram, lärlingsutbildning till butikssäljare eller övriga gymnasiestudier på distans och flexibelt lärande (blended learning).
I satsningen Ung i Ängelholm arbetar vi tillsammans med näringsliv och arbetsförmedling för att öppna dörrar in på arbetsmarknaden för unga i åldern 16-24 år. Ett Resurscenter finns för att möta de som är i behov av mer omfattande stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och erbjuder eleverna enklare sjukvårdsinsatser och hälsobesök. Uppdraget är att skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande, utveckling och hälsa.

Individ- och familjeomsorg

Familjer och enskilda personer som befinner sig i utsatta livssituationer erbjuds vid behov hjälp och extra omsorg. Vi ger råd och stöd till personer med missbruksproblem och deras anhöriga. Hos Individ- och familjeomsorg ansöker man om försörjningsstöd och kan också få hjälp att hitta en trygg plats att bo på.

Chefsstöd och utveckling

Vi arbetar bland annat med systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, administrativt stöd, forsknings- och utvecklingssatsningar, utveckling av informations- och kommunikationsteknik (IKT-) samt bereder ärenden till Familje- och utbildningsnämnden. Enheten fungerar också som ett stöd verksamhetens chefer.

Huvuduppdrag Samhälle

Huvuduppdrag Samhälle verkar för att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Huvuduppdragets olika verksamheter skapar förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.

Chef huvuduppdrag Samhälle: Dick Johansson

Chef huvuduppdrag Samhälle Dick Johansson. Foto.

Kultur och fritid

Kultur och fritid arbetar för en hållbar och inkluderande livsmiljö. Vi ska bidra till ett varierat utbud av mötesplatser, aktiviteter och upplevelser och verkar för en god kultur-, idrott och fritidsverksamhet i hela kommunen.

Inom kulturområdet ansvarar Kultur och fritid för att kulturpolitiska idéer ska bli verklighet. Några exempel på det är biblioteksverksamhetens breda utbud, Kulturskolans undervisning inom musik, dans, drama och konst, samt våra museer. Vi arbetar också med evenemang som Nationaldag, Ljusfest och Nyårsafton.

Inom idrott-och fritidsområdet ska vi verka för ett brett föreningsliv och olika idrottsaktiviteter genom att tillhandahålla lokaler, idrottshallar, idrottsplatser, vandringsleder och utegym. Vi erbjuder simskoleverksamhet och Havslivräddarverksamhetr. Våra fritidsledare möter kommunens yngre invånare på de fritidsgårdar som finns på flera av kommunens tätorter.

Miljö och Bygg

Inom Miljö och bygg arbetar vi med tillsyn och fattar beslut enligt en rad olika lagar och förordningar. Förutom ren myndighetsutövning har vi också en rådgivande roll och ska serva kommunens medborgare och företag med information så att de ska förstå och följa de lagar som finns.

Miljöenheten har ansvar för tillsyn på verksamheter som är miljöfarliga eller hälsoskadliga. Syftet är att skydda vår gemensamma natur, mark, luft och vatten men också djur och människor. Livsmedel- och tillståndsenhetens uppdrag är tillsyn på alla näringsidkare som på något sätt hanterar mat och dryck, alkohol eller tobak. Vi arbetar också med tillsyn av tobaksförsäljning, samt serveringstillstånd för alkohol. På Bygglovsenheten arbetar vi med bygglovsärenden och andra tillstånd som behövs när man ska förändra en fastighet. Vi tar emot och handlägger ansökningar om alla typer av bygglov, marklov och rivningslov. Vi arbetar också med ansökningar om bostadsanpassning.

Samhällsbyggnad

Verksamheten sköter och utvecklar allt från detaljplanering, kartor och mätning, utredning, projektering och byggande till färdiga gator, allmän plats, vatten- och avloppsledningar med mera. På så sätt sker ett värdefullt samarbete från idé och planering till produktion och underhåll. Verksamheten sköter även drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet med tillhörande vattenverk och avloppsreningsverk, samt ansvarar dessutom för kommunens parkeringsövervakning.

Stöd och utveckling

Stöttar hela huvuduppdraget i projektledning, verksamhetsutveckling och vårt strategiska arbete. Hållbarhetsenheten ansvarar för samordning och utveckling av bland annat hållbarhet, klimatanpassning och folkhälsa. Enheten arbetar också internt för att kommunorganisationens ska minska sin miljöpåverkan. Projektenheten har ansvar för att projektleda exempelvis investeringsprojekt, projekt i tidiga skeden och utredningsprojekt. Hör ryms också funktioner som arbetar med verksamhetsutveckling, stöd i förbättringsarbete, mål- och kvalitetsarbete, arbetsmiljösamordning, informationssäkerhet samt intern och extern webbkommunikation.

Utförarservice

Inom den breda verksamheten Utförarservice har vi samlat de servicetjänster som arbetar på uppdrag av kommunens olika verksamheter. Vi sköter drift och underhåll av kommunens parker, gator, stränder och idrottsanläggningari. Verksamheten utför även underhållsarbeten inom vatten- och avlopp, utför anläggningsprojekt och har beredskap dygnet runt.

Lokalvård utför daglig städning, storstädning, golvvård samt fönsterputs till alla kommunala verksamhetslokaler i Ängelholm och vi använder miljövänliga städmetoder. Måltidsverksamheten som tillagar och serverar mat på alla förskolor, skolor och boenden. Kockarna lagar näringsriktig mat med närproducerade och kravmärkta livsmedel.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-29