Sammanträdesdatum, protokoll och ärendelistor

Nedan hittar du samtliga sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och rådgivande grupper. Ärendelistor och protokoll återfinns under respektive sammanträdesdatum.

Information om respektive nämnd och respektive presidium finns på sidan Nämnder och arbetsutskott:

Sammanträden 2024

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknad och sysselsättningsfrågor med kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Detta innefattar kommunens gymnasiala vuxenutbildningar samt arbetet med arbetsmarknadsinsatser i samverkan med näringsliv, föreningsliv och andra samhällsaktörer.

Nämnden är också ansvarig för ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen och ska verka för en hög rättssäkerhet och god kvalitet i myndighetsutövningen.

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för all skolverksamhet; förskola, grundskola samt gymnasium (förutom Komvux). Vidare ansvarar nämnden för individ- och familjeomsorg (exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning, familjecentraler, familjerätt och psykiatri. Syftet med att nämnden har ansvar för både utbildnings- och sociala frågor är att skapa en helhetssyn för medborgarnas bästa och att stöd till individen och familjen finns samlat.

Familje- och utbildningsnämnden fattar bl a beslut om följande:

 • Resursfördelning inom skolan
 • Familjerådgivning och familjerätt
 • Beslut enligt Lagen om vård av unga (LVU)
 • Beslut enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM)

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för natur-, miljö- och hälsofrågor i kommunen. Detta innebär ansvar för tillsyn och kontroller av till exempel livsmedelshantering, alkoholservering och tobaksförsäljning. Nämnden ska också genomföra och följa upp kommunens miljöplan och naturvårdsprogram.

Miljö- och tillståndsnämnden fattar beslut om bland annat:

 • Serveringstillstånd
 • Lotteritillstånd
 • Tillsyn och myndighetsbeslut enligt Miljöbalken
 • Strandskyddsdispenser

Nämnden för omsorg och stöd ansvarar för en bra kommunal häls- och sjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS). I nämndens ansvarsområde ingår att ansvara för hemtjänsten, särskilda boenden och personlig assistans.

Nämnden fattar beslut bl a i följande ärenden:

 • Bistånd i form av hemtjänst eller särskilt boende
 • Bistånd enligt lagen om stöd och service

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för kommunens infrastruktur, byggande, trafikfrågor och är den nämnd som arbetar fram förslag till detaljplaner.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvar för frågor om nybyggnation, samhällsbyggande och fysisk planering i Ängelholms kommun. Detta innebär allt från att ta beslut om bygglov, till att sköta kommunens gator, vatten- och avloppsledningar, parker och stränder, energifrågor, klimatanpassning, måltidsservice och lokalvård.

Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning. Valnämnden ska då utse valförrättare, ordna vallokaler och genomföra preliminär rösträkning.

Valnämnden ansvarar för:

 • att utse lämpligt antal valförrättare
 • att se till att det finns lämpliga lokaler i lämpligt antal som kan användas för
 • förtidsröstning samt som vallokaler
 • att genomföra preliminär rösträkning i vallokal
 • att hålla sammanträde för preliminär rösträkning

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över tre olika slags ställföreträdarskap:

 • Godmanskap
 • Förvaltarskap
 • Förmyndarskap

Gemensamt för de olika formerna av ställföreträdarskap är att den person som omfattas av ställföreträdarskapet helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till detta kan vara att personen i fråga är omyndig eller att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18