Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ska granska alla verksamheterna inom Ängelholms kommun. Granskningen görs varje år.

De förtroendevalda revisorerna ska granska:

  • om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt.
  • att räkenskaperna är korrekta.
  • att den interna kontrollen inom styrelserna och nämnderna är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna, som utses av de förtroendevalda revisorerna, ska granska om de kommunala bolagens verksamheter sköts enligt punkterna ovan.

Revisionens uppgift

  • granskar säkerhet och tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner.
  • granskar hur styrelsen och nämnder fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige och hur återrapporteringen har skett.
  • granskar att kommunens årsredovisning och räkenskaper uppfyller god redovisningssed och ger en rättvisande bild av verksamheten.
  • granskar årligen all kommunal verksamhet oavsett driftsform.

Vill du veta mer? Kontakta revisionens ordförande Kerstin Engle (S)

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-01