Nämnder och arbetsutskott

Här hittar du nämnderna i Ängelholms kommun. Under varje nämnd finns information om vad nämnden ansvarar för. Du hittar möten med ärendelistor och protokoll.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknad och sysselsättningsfrågor med kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Detta innefattar kommunens gymnasiala vuxenutbildningar samt arbetet med arbetsmarknadsinsatser i samverkan med näringsliv, föreningsliv och andra samhällsaktörer.

Nämnden är också ansvarig för ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen och ska verka för en hög rättssäkerhet och god kvalitet i myndighetsutövningen.

Nämnden för arbetsmarknad

Ordförande: Karl-Erik Asp (M))
1:e vice ordförande: Sonny Rosén (L)
2:e vice ordförande: Tommy Jönsson (S)

Halvporträtt på manlig politiker Karl-Erik Asp (M). Foto.

Ordförande: Karl-Erik Asp (M)

Platshållare för porträtt. Illustration.

1:e vice ordförande: Sonny Rosén (L)

Platshållare för bild. Illustration.

2:e vice ordförande: Malin Kardell (S)

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Familje- och utbildningsnämnden

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för all skolverksamhet; förskola, grundskola samt gymnasium (förutom Komvux). Vidare ansvarar nämnden för individ- och familjeomsorg (exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning, familjecentraler, familjerätt och psykiatri. Syftet med att nämnden har ansvar för både utbildnings- och sociala frågor är att skapa en helhetssyn för medborgarnas bästa och att stöd till individen och familjen finns samlat.

Familje- och utbildningsnämnden fattar bl a beslut om följande:

 • Resursfördelning inom skolan
 • Familjerådgivning och familjerätt
 • Beslut enligt Lagen om vård av unga (LVU)
 • Beslut enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM)

Familje- och utbildningsnämndens presidium

Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M)
1:e vice ordförande: Rasmus Waak Brunkestam (C)
2:e vice ordförande: Jessica Klingvall (S)

Halvporträtt på manlig politiker Sven-Ingvar Borgquist (M). Foto.

Sven-Ingvar Borgquist (M)

Halvporträtt på manlig politiker Rasmus Waak Brunkestam (C). Foto.

Rasmus Waak Brunkestam (C)

Halvporträtt på kvinnlig politiker Jessica Klingvall (S). Foto.

Jessica Klingvall (S)

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Miljö- och tillståndsnämnden

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för natur-, miljö- och hälsofrågor i kommunen. Detta innebär ansvar för tillsyn och kontroller av till exempel livsmedelshantering, alkoholservering och tobaksförsäljning. Nämnden ska också genomföra och följa upp kommunens miljöplan och naturvårdsprogram.

Miljö- och tillståndsnämnden fattar beslut om bland annat:

 • Serveringstillstånd
 • Lotteritillstånd
 • Tillsyn och myndighetsbeslut enligt Miljöbalken
 • Strandskyddsdispenser

Miljö- och tillståndsnämndens presidium

Ordförande: Anders Davidsson, (M)
1:e vice ordförande: Staffan Broddesson, (C)
2:e vice ordförande: Yvonne Mollet Bengtsson (S)

Halvporträtt på manlig politiker Anders Davidsson, (M). Foto.

Anders Davidsson, (M)

Halvporträtt på manlig politiker Staffan Broddesson, (C). Foto.

Staffan Broddesson, (C)

Halvporträtt på kvinnlig politiker Yvonne Mollet Bengtsson (S). Foto.

Yvonne Mollet Bengtsson (S)

Miljö- och tillståndsnämndens arbetsutskott

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Nämnden för kultur, idrott och fritid ansvara för kommunens bibliotek, idrottsanläggningar, föreningsbidrag, kulturskola, namngivning av gator och torg samt kommunens evenemang som Ljusfesten och nyårsfirandet.

Nämnden för kultur, idrott och fritid fattar beslut om bland annat:

 • Kommunens fritidsgårdar
 • Bidrag till föreningar
 • Kulturstipendier
 • Namngivning av gator, torg och broar

Nämnden för kultur, idrott och fritids presidium

Ordförande: Christina Hanstål, (M)
1:e vice ordförande: ) Charlotte Engblom Carlsson, (L) 
2:e vice ordförande: Susanne Jönsson, (S)

Halvporträtt på kvinnlig politiker Christina Hanstål, (M). Foto.

Christina Hanstål, (M)

Halvporträtt på kvinnlig politiker Charlotte Engblom-Carlsson (L). Foto.

Charlotte Engblom Carlsson, (L) 

Halvporträtt på kvinnlig politiker Susanne Jönsson, (S). Foto.

Susanne Jönsson, (S)

Nämnden för omsorg och stöd

Nämnden för omsorg och stöd ansvarar för en bra kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS). I nämndens ansvarsområde ingår att ansvara för hemtjänsten, särskilda boenden och personlig assistans.

Nämnden fattar beslut bl a i följande ärenden:

 • Bistånd i form av hemtjänst eller särskilt boende
 • Bistånd enligt lagen om stöd och service

Nämnden för omsorg och stöds presidium

Ordförande: Ingela Sylwander (M)
1:e vice ordförande: Peter Storgaard (KD)
2:e vice ordförande: Torgny Handreck (S)

Halvporträtt på kvinnlig politiker Ingela Sylwander (M). Foto.

Ingela Sylwander (M)

Halvporträtt på manlig politiker Rasmus Waak Brunkestam (C). Foto.

Peter Storgaard (KD)

Halvporträtt på manlig politiker Torgny Handreck (S). Foto.

Torgny Handreck (S)

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för kommunens infrastruktur, byggande, trafikfrågor och är den nämnd som arbetar fram förslag till detaljplaner.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvar för frågor om nybyggnation, samhällsbyggande och fysisk planering i Ängelholms kommun. Detta innebär allt från att ta beslut om bygglov, till att sköta kommunens gator, vatten- och avloppsledningar, parker och stränder, energifrågor, klimatanpassning, måltidsservice och lokalvård.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium

Ordförande: Tomas Fjellner, (M)
1:e vice ordförande: Hans-Åke Jönsson, (C)
2:e vice ordförande: Magnus Thor Jonsson, (S)

Halvporträtt på manlig politiker Tomas Fjellner, (M). Foto.

Tomas Fjellner, (M)

Halvporträtt på manlig politiker Hans-Åke Jönsson, (C). Foto.

Hans-Åke Jönsson, (C)

Halvporträtt på manlig politiker Magnus Thor Jonsson, (S). Foto.

Magnus Thor Jonsson, (S)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning. Valnämnden ska då utse valförrättare, ordna vallokaler och genomföra preliminär rösträkning.

Valnämnden ansvarar för:

 • att utse lämpligt antal valförrättare
 • att se till att det finns lämpliga lokaler i lämpligt antal som kan användas för förtidsröstning samt som vallokaler
 • att genomföra preliminär rösträkning i vallokal
 • att hålla sammanträde för preliminär rösträkning

Valnämndens presidium

Ordförande: Cornelis Huisman (M)
1:e vice ordförande: Jan-Eric Andersson (KD)
2:e vice ordförande: Susanne Jönsson (S)

Halvporträtt på manlig politiker Cornelis Huisman (M). Foto.

Cornelis Huisman (M)

Halvporträtt på manlig politiker Jan-Eric Andersson (KD). Foto.

Jan-Eric Andersson (KD)

Halvporträtt på kvinnlig politiker Susanne Jönsson, (S). Foto.

Susanne Jönsson, (S)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över tre olika slags ställföreträdarskap:

 • Godmanskap
 • Förvaltarskap
 • Förmyndarskap

Gemensamt för de olika formerna av ställföreträdarskap är att den person som omfattas av ställföreträdarskapet helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till detta kan vara att personen i fråga är omyndig eller att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

Överförmyndarnämndens presidium

Ordförande: Sonny Rosén (L)
1:e vice ordförande: Hannes Pettersson (M)
2:e vice ordförande: Egon Yngvesson, (S)

Halvporträtt på manlig politiker Cornelis Huisman (M). Foto.

Sonny Rosén (L)

Halvporträtt på manlig politiker Hannes Pettersson (M). Foto.

Hannes Pettersson (M)

Halvporträtt på manlig politiker Egon Yngvesson, (S). Foto.

Egon Yngvesson, (S)

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-27