Styrgrupper och rådgivande grupper

Rådet för funktionshinder och pensionärsrådet är referensorgan för att kommunen ska följa planer och nationella riktlinjer. Styrgrupp för fastighetsfrågor värnar våra betydelsefulla fastigheter i kommunen.

Rådgivande grupper

Ungdomsfullmäktige

I kommunen finns ett ungdomsfullmäktige, UFM, med representanter från årskurs 7 i högstadiet till årskurs 3 på gymnasiet. För mer information om vad UFM gör, läs under Uppleva och göra\Ung i kommunen om:

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett referensorgan som ska verka för att kommunen arbetar i enlighet med mångfaldsplanen och nationella riktlinjer för handikappolitiken.

Rådet är en viktig kanal till individer med funktionsnedsättning och övriga i samhället, men är inte en kommunal nämnd eller ett formellt beredningsorgan. Det är organiserat under kommunstyrelsen som också utser ordförande.

Rådet utser sedan vice ordförande som ska representera handikapp-organisationerna. Sekreterare är en av kommunens tjänstemän. Tre ledamöter från kommunstyrelsen och två ledamöter från välfärdsnämnden utses att delta i rådet. Handikapporganisationerna är representerade med fem ledamöter. Dessa utses av Handikapporganisationernas samarbetsråd och representerar därmed alla föreningar som ingår i samarbetsrådet.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet skall vara ett referensorgan för överläggning och samråd före beslut i äldreomsorgsfrågor samt språkrör för pensionärs-organisationerna i kontakt med kommunen.

Pensionärsrådet har dock inte någon ställning som kommunal nämnd eller formellt beredningsorgan.

Kommunen ska i pensionärsrådet samordna och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

Pensionärsrådet består av 9 ledamöter (+9 ersättare). Tre från kommunstyrelsen och sex från pensionärsorganisationerna.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd med eller information till rådet.

Kommunalförbund

AV Media Skåne

Kommunalförbundet AV Media Skånes verksamhet syftar till att ge medlemskommunerna ett kvalitativt och brett utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik.

Medelpunkten

Kommunalförbundet Medelpunkten arbetar med att svara för behovet av hjälpmedelsförsörjning för funktionshindrade i medlemskommunerna utifrån regler som gäller rätten till hjälpmedel.

Räddningstjänsten Skåne nordväst

Ängelholms kommun, tillsammans med Helsingborg, Bjuv och Örkelljunga, utgör kommunalförbundet som syftar till att utgöra en gemensam, ömsesidig räddningstjänst. I uppdraget ingår också förebyggande verksamhet samt samhällsskydd, räddning och beredskap.

Politisk styrgrupp för fastighetsfrågor

Den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor behandlar större aktuella fastighetsfrågor, för att enas om vad som ska ske med betydelsefulla fastigheter i kommunen. De fastigheter som är aktuella i dagsläget är Parkskola, Stadsbiblioteket och Stadshuset. Därutöver behandlas andra aktuella fastighetsfrågor. Målet är att beredningen i den politiska styrgruppen ska leda fram till politiska beslut.

 • Parkskolan, diarienummer 2018/16.
 • Stadsbiblioteket, diarienummer 2016/913.
 • Stadshuset, diarienummer 2015/123.

Föreläsningar

 • Aktivitetsbaserat arbetssätt 3 oktober 2017.
 • Framtidens bibliotek 3 oktober och 18 oktober 2017.

Medborgardialog

 • Stadshus 3-4 maj 2017.

Studieresor

 • Studieresa 30-31 maj 2017: Göteborgs stadsbibliotek, Växjö Arenastad, Växjö
 • Stads- och stationshus.
 • Studieresa 20 juni 2017: Lunds Stadshus.
 • Studieresa 20 september 2017: Varbergs Stadsbibliotek-kulturhus Komedianten,
 • Halmstads Stadsbibliotek-konsthall.
 • Studieresa 6-7 februari 2018: Vallastaden i Linköping.

Workshops

 • Workshops Stadsbiblioteket 31 maj, 14 juni och 3 oktober 2017.
 • Workshops Stadshus 20 juni 2017.

Visionsskiss

Utredning Stadshus

Utredningen är presenterad på kommunstyrelsen den 29 augusti 2023.

Värdeplanen för Hållbart Stationsområde anger vad som är viktigt i hållbarhetsarbetet
Läs hela planprogrammet för Stationsområdet

Politisk styrgrupp för stationsområdet

Stationsområdet ska utvecklas till en ny hållbar stadsdel i Ängelholm. För att få en helhetssyn över utvecklingen av stationsområdet har en politisk styrgrupp bildats. I den politiska styrgruppen tas olika frågor gällande stationsområdet upp för diskussion eller för beredning innan ärendet går upp till kommunstyrelsen för beslut.

Politisk styrgrupp för trafikutveckling

Arbetet med Ängelholmspaketet leds av en politisk styrgrupp för trafikutveckling. Där finns en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Ordförande är Robin Holmberg (M), som också är kommunstyrelsens ordförande. Beslut i de olika delprojekten kommer under arbetets gång att fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-01