Budgetavvikelser, driftredovisning

Budgetavvikelser, driftredovisning

Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 24,2 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår det budgeterade resultatet till 2,7 mnkr. I tabellen nedan framgår kommunfullmäktiges budgetbeslut under året gällande driftbudgeten.

Skriv tabellbeskrivning här

Driftbudget
mnkr

Skatte-finansierad verksamhet

Avgifts-finansierad verksamhet

Summa

Ursprungligt budgetbeslut (resultatnivå) KF 2020-11-23

37,3

2,7

40,0

Ytterligare utgiftsbeslut under året
Ytterligare avsättning för löneökningar KF 2021-02-22

-4,5


-4,5

Vårjobb för unga KF 2021-02-22

-0,4


-0,4

Stöd till besöksnäringen under pandemin KF 2021-04-26

-3,2


-3,2

Merkostnader evakuering särskilt boende KF 2021-05-24

-0,9


-0,9

Finansiering planprogram Fridhem KF 2021-06-21

-0,7


-0,7

Extra stöd till föreningslivet KF 2021-06-21

-1,0


-1,0

Finansiering av lönerevisionen 2021 KF 2021-06-21

-2,4


-2,4

Ny resultatnivå

24,2

2,7

26,9

 

Kommunens resultat uppgår till 198,3 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat 24,2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är därmed 174,1 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till +28,5 mnkr medan de kommunövergripande posterna och finansförvaltningen har en positiv avvikelse om 145,6 mnkr.

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och avlopp uppvisar ett överskott på 4,4 mnkr för året. Överskottet för vatten- och avloppsverksamheten ökar därmed skulden till abonnenterna avseende förutbetalda avgifter inom VA-verksamheten till 7,2 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer utförligt i en separat årsrapport.

Skriv tabellbeskrivning här

Budgetavvikelser per styrelse/nämnd
mnkr

Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse

-202,1

-207,6

5,5

Miljö- och tillståndsnämnden

-12,9

-13,5

0,6

Familje- och utbildningsnämnd

-1 174,9

-1 193,4

18,5

Nämnden för omsorg och stöd

-845,9

-843,9

-2,0

Samhällsbyggnadsnämnden

-105,2

-107,5

2,3

Nämnden för kultur, idrott och fritid

-136,6

-138,1

1,5

Kommunfullmäktige

-12,9

-14,6

1,7

Överförmyndarnämnd

-5,0

-5,4

0,4

Summa

-2 495,5

-2 524,0

28,5

Kommunövergripande/finansiering

2 693,8

2 548,2

145,6

Summa skattefinansierad verksamhet

198,3

24,2

174,1

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden, VA

4,4

2,7

1,7

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

4,4

2,7

1,7

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

202,7

26,9

175,8

 

Nedan redovisas budgetavvikelserna för Kommunfullmäktige samt kommunövergripande poster och finansförvaltning. Övriga budgetavvikelser finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Där framgår också respektive nämnds kostnader och intäkter.

Kommunfullmäktige (+1,7 mnkr)

Kommunfullmäktige har sammanlagt en positiv avvikelse mot budget om 1,7 mnkr. Huvudanledningen är att reserverade medel för nya lokaler inte behövt nyttjas fullt ut (+1,0 mnkr). Överskott finns också för lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktiges ledamöter samt för vänortsbesök. Revisionen har ett överskott om 0,3 mnkr till följd av lägre kostnader för inköpta konsulttjänster.

Kommunövergripande poster och finansiering (+145,6 mnkr)

Kommunens skatter och generella statsbidrag uppgick till 2 619,9 mnkr för år 2021. Det är 72,6 mnkr högre än budgeterat och 150,0 mnkr högre än för 2020. Utfallet för skatteunderlaget är 72,0 mnkr högre än budgeterat och de generella statsbidragen är 0,6 mnkr högre än budgeterat.

Orealiserade värdeförändringar för kommunens finansiella placeringar uppgår till 32,3 mnkr för kommunens pensionsmedel. Aktieutdelningen från Ängelholmshem blev 3,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 1,2 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. På grund av lägre investeringsgrad än budgeterat i kommunens olika verksamheter minskar intäkterna för internränta. Det ger en negativ budgetavvikelse om -0,7 mnkr.

Försäljning av tomträtter och mark vid exploateringsområden har givit stora överskott. Huvuddelen av vinsterna är kopplade till Fridhem (30,7 mnkr) och Jordgubbsfältet i Munka-Ljungby (9,2 mnkr). Totalt uppgår överskotten till 45,0 mnkr.

Kommunens pensionskostnader är sammanlagt 2,7 mnkr lägre än budgeterat. En positiv avvikelse mot budget finns också för förändringen av semesterlöneskulden om +2,6 mnkr.

Ett överskott på 5,2 mnkr finns också för bidrag som varit reserverade för Ängelholms Flygplats AB. Däremot har en nedskrivning skett av värdet på kommunens ägande i Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB. Ängelholms nedskrivningskostnad uppgår till 3,7 mnkr. Rivningskostnader för framförallt Pilen 10 (gamla Intraprenad) belastar utfallet med sammanlagt -6,3 mnkr. Enligt nya redovisningsrekommendationer ska hyra av fastigheter ses som finansiell leasing. Det innebär en ökad nettokostnad för 2021 med 1,3 mnkr.