Finansiella rapporter

De finansiella rapporterna innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter som visar det ekonomiska utfallet för den kommunala koncernen.