Balansräkning

Balansräkning

Skriv tabellbeskrivning här

Balansräkning


mnkr


Kommunkoncernen

Kommunen


Not

2021

2020

2021

2020

TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Immateriella anläggningstillgångar

12

5,6

5,9

5,6

5,9

Materiella anläggningstillgångar


Mark, byggnader och tekniska anläggningar

13

6 859,9

5 814,3

3 759,1

1 851,4

Maskiner och inventarier

14

135,6

126,7

117,8

109,0

Finansiella anläggningstillgångar


Aktier, andelar och bostadsrätter

15

46,3

47,5

661,8

666,7

Långfristiga fordringar

16

64,5

47,3

465,9

465,9

Summa anläggningstillgångar


7 111,8

6 041,7

5 010,2

3 098,9Bidrag till statlig infrastruktur

17

24,4

25,6

24,4

25,6Omsättningstillgångar


Förråd m.m

18

18,6

21,4

17,4

19,7

Fordringar

19

405,9

362,7

388,5

329,4

Kortfristiga placeringar

20

151,7

119,4

151,7

119,4

Kassa och bank

21

444,6

336,1

172,7

185,9

Summa omsättningstillgångar


1 020,9

839,5

730,3

654,3

SUMMA TILLGÅNGAR


8 157,1

6 906,8

5 764,8

3 778,9EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER


Eget kapital

22,23

Årets resultat


225,4

133,9

198,3

129,5

Resultatutjämningsreserv
173,4

73,4

Övrigt eget kapital


2 063,9

1 926,0

1 912,3

1 882,9

Summa eget kapital


2 289,3

2 059,9

2 284,0

2 085,8AVSÄTTNINGAR

24

Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser


30,6

31,0

30,6

31,0

Andra avsättningar


28,3

18,7

-

-

Summa avsättningar


58,9

49,7

30,6

31,0SKULDER


Långfristiga skulder

25,26

5 020,6

3 989,0

2 828,4

1 015,9

Kortfristiga skulder

27

788,2

808,3

621,9

646,2

Summa skulder


5 808,8

4 797,2

3 450,2

1 662,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER


8 157,1

6 906,8

5 764,8

3 778,9PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER


Panter och därmed jämförliga säkerheter


Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna

28

363,8

374,4

363,8

374,4

Övriga ansvarsförbindelser

29

164,0

163,4

3 319,9

3 103,3