Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

 

Skriv tabellbeskrivning här

Kassaflödesanalys


mnkr

Not

Kommunkoncernen

Kommunen2021

2020

2021

2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN


Årets resultat


225,4

133,9

198,3

129,5

Justering för ej likviditetspåverkande poster

30

180,4

212,5

53,0

81,2

Övriga likviditetspåverkande poster

31

0,5

-2,4

0,3

-1,9

Poster som redovisas i annan sektion

32

-6,6

-0,6

0,0

-

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital


Ökning(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavgifter


15,4

11,8

15,4

11,8

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar


-223,0

-102,3

-59,1

-91,8

Ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager


2,7

-2,8

2,3

-3,0

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder


10,4

138,4

-24,37

128,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten


205,3

388,5

185,8

253,9INVESTERINGSVERKSAMHETEN


Investering i immateriella anläggningstillgångar


-1,7

0,3

-1,7

-

Investering i materiella anläggningstillgångar


-443,2

-687,3

-172,3

-250,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar


6,1

1,7

0,0

-

Avyttring av finansiella tillgångar


0,0

-

0,0

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten


-438,8

-685,4

-174,0

-250,6FINANSIERINGSVERKSAMHETEN


Nyupptagna lån


457,0

419,7

90,0

50,0

Amortering av långfristiga skulder


-115,0

-20,4

-115,0

-20,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten


342,0

399,3

-25,0

30,0Årets kassaflöde


108,6

102,4

-13,2

33,3Likvida medel vid årets början


336,1

233,5

185,9

152,6Likvida medel vid årets slut


444,6

335,9

172,7

185,9