Not 2 - Uppskattningar och bedömningar

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Följande poster innehåller sådana bedömningar att om väsentliga förutsättningar ändras så kan det ha effekt på kommunens resultat.

Exploatering

Resultatavräkning sker successivt för varje huvudprojekt. En bedömning av slutresultatet görs löpande och vid varje årsbokslut och detta ligger till grund för respektive års resultat. Prognos avseende projektets slutliga utfall är en kritisk bedömning som är väsentlig för resultatredovisningen under projektets gång. Projektprognoserna utvärderas regelbundet under respektive exploaterings - projektets löptid och justeras vid behov. Risk finns att slutligt resultat kan avvika från successivt redovisat.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och överstiger väsentligt belopp. Dessutom redovisas alltid som jämförelsestörande kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar eller återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som jämförelsestörande post.