Övriga noter

Övriga noter


Not 3 Verksamhetens intäkter

Not 3 Verksamhetens intäkter

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Försäljningsintäkter

44,3

34,4

11,2

10,0

Taxor och avgifter

261,2

250,3

210,7

205,4

Hyror och arrenden

264,9

265,6

65,0

67,3

Bidrag från staten

171,5

191,0

171,5

191,0

EU-bidrag

0,3

-

0,3

0,4

Övriga bidrag

78,3

77,5

78,3

77,5

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

129,8

124,1

121,5

124,1

Övriga verksamhetsintäkter

56,6

41,6

40,5

27,6

SUMMA

1006,9

984,6

699,1

703,3Not 4 Verksamhetens kostnader

Not 4 Verksamhetens kostnader

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Råvaror och förnödenheter

-15,8

-14,6

-

-

Löner och sociala avgifter

-1 758,8

-1 717,2

-1 685,6

-1 648,4

Pensionskostnader

-110,8

-105,4

-104,9

-100,4

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

-38,2

-32,0

-34,0

-28,8

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader

-10,5

-11,0

-

-

Bränsle, energi och vatten

-85,9

-82,2

-19,0

-19,0

Köp av huvudverksamhet

-547,5

-486,0

-547,5

-486,0

Lokal- och markhyror

-34,0

-272,5

-21,5

-270,5

Övriga tjänster

-71,4

-64,4

-65,8

-59,1

Lämnade bidrag

-97,3

-101,9

-97,3

-101,9

Övriga kostnader

-524,2

-341,1

-336,3

-341,1

Avgår koncerninterna kostnader

244,6

246,7Bolagens externa kostnader

-165,5

-140,6SUMMA

-3 215,2

-3 122,3

-2 911,8

-3 055,3


Not 5 Avskrivningar

Not 5 Avskrivningar

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Immateriella anläggningar

-2,0

-2,1

-2,0

-2,1

Byggnader och anläggningar

-185,1

-207,2

-57,0

-59,1

Maskiner och inventarier

-31,1

-29,8

-25,1

-23,2

Finansiell leasing

-52,2


-217,9

-

SUMMA

-270,5

-239,2

-302,0

-84,4


Not 6 Jämförelsestörande poster

Not 6 Jämförelsestörande poster

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Realisationsvinster på anläggningstillgångar

25,5

31,0

12,9

31,0

Intäkter från exploateringsverksamhet

41,3

37,0

41,3

37,0

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar

0,4

7,3

0,4

6,5

SUMMA

67,2

75,4

54,6

74,5


Not 7 Skatteintäkter

Not 7 Skatteintäkter

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Preliminär kommunalskatt

2 013,9

1 995,9

2 013,9

1 995,9

Preliminär slutavräkning innevarande år

49,0

-10,3

49,0

-10,3

Slutavräkningsdifferens föregående år

7,0

-30,4

7,0

-30,4

SUMMA

2 069,9

1 955,3

2 069,9

1 955,3


Not 8 Generella statsbidrag och utjämning

Not 8 Generella statsbidrag och utjämning

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Inkomstutjämningsbidrag

332,4

317,7

332,4

317,7

Kommunal fastighetsavgift

95,1

89,6

95,1

89,6

Bidrag för LSS-utjämning

-4,3

-6,2

-4,3

-6,2

Kostnadsutjämningsbidrag

-0,6

-16,9

-0,6

-16,9

Regleringsbidrag

127,5

43,5

127,5

43,5

Övriga bidrag

25,3

86,9

25,3

86,9

SUMMA

575,3

514,6

575,3

514,6


Not 9 Finansiella intäkter

Not 9 Finansiella intäkter

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Utdelningar på aktier och andelar

1,2

2,6

4,8

6,8

Ränteintäkter

3,1

0,3

3,1

0,3

Övriga finansiella intäkter

2,0

2,1

10,6

9,4

SUMMA

6,3

5,0

18,5

16,5


Not 10 Finansiella kostnader

Not 10 Finansiella kostnader

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Räntor på långfristiga skulder

-35,7

-49,0

-36,8

-4,4

Ränta på pensionsavsättningar

-0,4

-0,6

-0,4

-0,6

Övriga finansiella kostnader

-10,8

-0,5

-0,4

-0,5

SUMMA

-46,9

-50,1

-37,6

-5,5


Skriv tabellbeskrivning här

Not 11 Finansiella, jämförelsestörande poster

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Orealiserade vinster vid värdering av finansiella

omsättningstillgångar till verkligt värde

32,3

10,5

32,3

10,5

SUMMA

32,3

10,5

32,3

10,5


Skriv tabellbeskrivning här

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde

2,1

2,1

2,1

2,1

Inköp

-

-

-

-

Utgående anskaffningsvärde

2,1

2,1

2,1

2,1


Ingående ack. avskrivningar

-0,9

-0,5

-0,9

-0,5

Årets avskrivningar

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Utgående ack. avskrivningar

-1,4

-0,9

-1,4

-0,9


Utgående redovisat värde

0,7

1,2

0,7

1,2

Avskrivningstider (genomsnittliga)

2,8

3,8

2,8

3,8


Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde

7,9

7,9

7,9

7,9

Inköp

-

-

1,7

-

Utgående anskaffningsvärde

7,9

7,9

9,6

7,9


Ingående ack. Avskrivningar

-3,1

-1,5

-3,1

-1,5

Årets avskrivningar

-1,6

-1,7

-1,6

-1,7

Utgående ack. avskrivningar

-4,8

-3,1

-4,8

-3,1


Utgående redovisat värde

3,1

4,8

4,8

4,8

Avskrivningstider (genomsnittliga)

4,0

3,8

4,0

3,8


Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början

10,0

10,0

10,0

10,0

Årets investeringar

1,7

-

1,7

-

Årets avskrivningar

-6,1

-4,1

-6,1

-4,1

Redovisat värde vid årets slut

5,6

5,9

5,6

5,9


Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.


Skriv tabellbeskrivning här

Not 13 Mark, byggnader, tekniska anläggningar

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Markreserv och tomtmark

Redovisat värde vid årets början

485,7

481,5

194,6

194,6

Investeringar

-

4,3

0,0

0,0

Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar

-

-0,1

-

-

Redovisat värde vid årets slut

485,7

485,7

194,6

194,6


Verksamhetsfastighet

Redovisat värde vid årets början

2948,4

2973,5

161,6

167,7

Investeringar

470,8

5,4

4,8

1,8

Omklassificeringar m.m.

2,4

138,8

0,0

5,3

Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar

-0,6

-13,1

-0,6

-8,8

Avskrivningar

-133,3

-156,2

-9,2

-4,5

Försäljningar

-0,1

-

-

-

Redovisat värde vid årets slut

3287,6

2948,4

156,6

161,6


VA-anläggningar

Redovisat värde vid årets början

741,9

577,1

741,9

577,1

Investeringar

38,5

1,7

38,5

1,7

Omklassificeringar m.m.

-0,1

185,1

-0,1

185,1

Avskrivningar

-24,1

-22,0

-24,1

-22,0

Redovisat värde vid årets slut

756,3

741,9

756,3

741,9


Publika fastigheter

Redovisat värde vid årets början

572,1

518,4

572,1

518,4

Investeringar

1054,7

3,5

2057,8

3,5

Omklassificeringar m.m.

0,8

69,9

0,8

69,9

Avskrivningar

-239,6

-19,7

-239,6

-19,7

Redovisat värde vid årets slut

1 388,0

572,1

2 391,2

572,1


Fastigheter för annan verksamhet

Redovisat värde vid årets början

2,4

2,6

2,4

2,6

Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar

-

-

-

-

Avskrivningar

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Redovisat värde vid årets slut

2,2

2,4

2,2

2,4


Övriga fastigheter

Redovisat värde vid årets början

2,2

3,1

2,2

3,1

Omklassificeringar m.m.

-

-

-

-

Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar

-

-0,9

-

-0,9

Redovisat värde vid årets slut

2,2

2,2

2,2

2,2


Pågående exploatering

Redovisat värde vid årets början

92,0

72,9

92,0

72,9

Investeringar

11,1

19,1

11,1

19,1

Omklassificeringar m.m.

4,4

0,0

4,4

0,0

Redovisat värde vid årets slut

107,4

92,0

107,4

92,0


Pågående ny, till och ombyggnad

Redovisat värde vid årets början

969,5

754,5

84,6

159,1

Investeringar

-131,7

650,4

65,6

212,4

Omklassificeringar m.m.

-7,4

-433,4

-1,6

-284,9

Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar

-

-2,0

-

-2,0

Redovisat värde vid årets slut

830,4

969,5

148,5

84,6


Utgående redovisat värde

6 859,9

5 814,3

3 759,1

1 851,4


Därav finansiell leasing

810,7

-

1 813,9

-


Avskrivningstider (genomsnittliga)

19,5

24,6

18,6

29,4


Skriv tabellbeskrivning här

Not 14 Maskiner och inventarier

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

347,0

307,7

229,1

192,6

Inköp

37,2

13,0

35,3

10,2

Försäljningar

-0,3

0,0

-

-

Utrangeringar

-4,6

-0,1

-4,6

-0,1

Överföringar

3,4

26,3

0,4

26,3

Utgående anskaffningsvärde

382,6

347,0

260,2

229,1


Ingående avskrivningar

-220,3

-189,6

-120,1

-95,9

Försäljningar

0,2

0,0

0,0

0,0

Utrangeringar

3,9

0,0

3,9

0,0

Årets avskrivningar

-30,8

-30,8

-26,1

-24,2

Utgående ack. avskrivningar

-247,0

-220,3

-142,4

-120,1


Utgående redovisat värde

135,6

126,7

117,8

109,0

Avskrivningstider (genomsnittliga)

5,3

5,1

5,4

5,5


Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.


Skriv tabellbeskrivning här

Not 15 Aktier, andelar och bostadsrätter

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Koncernföretag

AB Ängelholmshem612,6

612,6

Ängelholms Flygplats Holding AB2,8

6,5

Stadshuset AB0,2

0,2

Summa koncernföretag615,6

619,3


Övriga innehav

Sydvatten AB

26,0

26,0

26,0

26,0

Arenabolaget i Ängelholm AB

9,6

9,6

9,6

9,6

NV Skånes Renhållnings AB (NSR)

0,8

0,8

0,8

0,8

Ängelholms Näringsliv AB

0,1

0,1

0,1

0,1

Komuninvest ek förening

6,4

6,4

6,4

6,4

Bostadsrätter

3,3

4,5

3,2

4,4

Summa övriga innehav

46,3

47,5

46,2

47,4

SUMMA

46,3

47,5

661,8

666,7


Skriv tabellbeskrivning här

Not 16 Långfristiga fordringar

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Utlåning till koncernbolag439,3

439,3

Aktieindexobligation

26,5

26,5

26,5

26,5

Övrig långfristig fordran

38,0

20,8

-

-

SUMMA

64,5

47,3

465,9

465,9


Skriv tabellbeskrivning här

Not 17 Bidrag till statlig infrastruktur

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Bidrag till pågatågsstation Barkåkra

24,4

25,6

24,4

25,6

SUMMA

24,4

25,6

24,4

25,6


Bidrag till statlig infrastruktur avseende Pågatågsstation i Barkåkra. Löses upp på 25 år med årliga enhetliga belopp.


Skriv tabellbeskrivning här

Not 18 Förråd m.m.

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Förråd Ängelholmshem-kc

1,2

1,7

-

-

Lager skyddsutrustning

1,5

3,0

1,5

3,0

Intraprenad förråd

2,2

1,6

2,2

1,6

Tomter till försäljning

13,7

15,1

13,7

15,1

SUMMA

18,6

21,4

17,4

19,7


Skriv tabellbeskrivning här

Not 19 Kortfristiga fordringar

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Kundfordringar

27,6

52,6

25,9

29,4

Fordringar hos staten

38,2

33,7

12,7

32,8

Mervärdesskatt

26,1

32,6

26,1

32,6

Övriga fordringar

188,0

124,2

116,2

117,3

Förutbetalda kostnader

103,0

99,4

92,4

94,3

Upplupna intäkter

23,0

20,2

13,1

13,9

varav fastighetsavgift/skatteintäkter

102,1

9,0

102,1

9,0

SUMMA

405,9

362,7

388,5

329,4


Skriv tabellbeskrivning här

Not 20 Kortfristiga placeringar

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Aktie- och obligationsfonder

SHB Depå

59,7

46,2

59,7

46,2

DNB Depå

22,6

16,3

22,6

16,3

SPP Obligationsfond

10,4

10,5

10,4

10,5

SPP Grön Obligationsfond

10,6

10,6

10,6

10,6

SPP Sverige Plus

48,5

35,8

48,5

35,8

SUMMA

151,7

119,4

151,7

119,4


Skriv tabellbeskrivning här

Not 21 Kassa och bank

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Bank, koncernkonto

172,6

185,9

172,6

185,9

Bank, koncernkonto, pensionsmedel

0,1

0,1

0,1

0,1

Bank, koncernkonto, bolagens behållning

271,9

150,2

-

-

SUMMA

444,6

336,1

172,7

185,9


Skriv tabellbeskrivning här

Not 22 - Förändring eget kapital

mnkr


Årets resultat

Resultat-utjämnings-reserv

Övrigt eget kapital

Summa eget kapital

Utgående balans enligt 2021 års årsredovisning

129,5

73,4

1 882,8

2 085,7

Justeringar ändrade redovisningsprinciper
0,0

Dispositioner föregående års resultat

-129,5


129,5

0,0

Årets resultat

198,3

100,0

-100,0

198,3

Belopp vid årets utgång

198,3

173,4

1 912,3

2 284,0


Skriv tabellbeskrivning här

Not 23 Eget kapital

mnkr

Kommunkoncernen


Kommunen2021

2020

2021

2020

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning

2 059,9

1 916,4

2 085,8

1 956,3

Årets resultat

225,4

133,9

198,3

129,5

Justeringar i eget kapital

4,0

9,6

-0,1

-

Utgående eget kapital

2 289,3

2 059,9

2 284,0

2 085,8


därav Resultatutjämningsreserv173,4

73,4

därav Övrigt eget kapital2 110,6

2 012,4


Avstämning mot kommunallagens balanskrav

Ingående resultat att återställa0,0

0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen199,5

129,5

Reducering av samtliga realisationsvinster-14,0

-12,6

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper-32,3

-10,5

Årets resultat efter balanskravsjusteringar153,2

106,4


Reservering av medel till resultatutjämningsreserv-100,0

-56,9

Årets balanskravsresultat53,2

49,5

Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde istället för som tidigare till anskaffningsvärde.

Under 2021 uppgår orealiserade vinster till totalt 32,3 mnkr, vilket har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets resultat.

Skriv tabellbeskrivning här

Not 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt

31,00

32,9

31,00

32,90

Årets utbetalningar

-1,60

-1,40

-1,60

-1,40

Ränte - och basbeloppsuppräkning

0,40

0,40

0,40

0,40

Ändrat livslängdsantagande i RIPS

0,90

-

0,90

-

Övrig post

-0,10

-0,90

-0,10

-0,90

SUMMA

30,6

31,0

30,6

31,0


Skriv tabellbeskrivning här

Not 25 Långfristiga skulder

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020


Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde

89,2

44,1

89,2

44,1

Nya investeringsbidrag under året

9,1

46,2

9,1

46,2

Reultatförda investeringsbidrag

1,4

-1,2

1,4

-1,2

Summa förutbetalda investeringsbidrag

99,6

89,2

99,6

89,2

Återstående antal år (vägt snitt)

19,4

35,4

19,4

35,4


Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde

84,3

74,6

84,3

74,6

Nya anslutningsavgifter under året

15,4

11,8

15,4

11,8

Resultatförda avgifter

-2,3

-2,1

-2,3

-2,1

Summa förutbetalda anslutningsavgifter

97,4

84,3

97,4

84,3

Återstående antal år (vägt snitt)

42,9

41,3

42,9

41,3


Förutbetalda gatukostnadsersättningar, ingående värde

2,5

2,5

2,5

2,5

Nya gatukostnadsersättningar under året

-

-

-

-

Resultatförda gatukostnadsersättningar

-

-

-

-

Summa förutbetalda gatukostnadsersättningar

2,5

2,5

2,5

2,5

Summa förutbetalda intäkter

199,5

175,9

199,5

175,9


Långfristiga lån, kommunen

815,0

840,0

815,0

840,0

Långfristig leasingskuld

810,7

-

1 813,9

-

Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem

3 195,4

2 973,0Summa långfristiga lån

4 821,1

3 813,0

2 628,9

840,0

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

5 020,6

3 989,0

2 828,4

1 015,9


Förfallotid på upplåning

Andel som förfaller inom 1 år (%)

20,5

31,8

21,0

21,6

Andel lån på mellan 0-2 år (%)

48,2

51,5

49,3

49,8

Andel lån på 2 år och uppåt (%)

51,3

48,5

50,1

50,2

Genomsnittlig återstående löptid (år)

3,3

3,8

2,0

1,9


Övriga uppgifter kring låneskuld

Genomsnittsränta inkl. ränteswappar (%)

2,2

1,9

0,4

0,5

Ränteförändring +/- 1% (mnkr)

50,2

39,9

28,3

10,2

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierat med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.

Skriv tabellbeskrivning här

Not 26 Leasingavgifter lös egendommnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2021

Operationell leasingFramtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:Inom 1 år

13,3

12,2

Senare än 1 år men inom 5 år

8,4

8,4

Senare än 5 år

0,0

0,0

SUMMA

21,7

20,6
Finansiell leasing lokaler och fast egendom


Totala minimileaseavgifter

871,7

871,7

Framtida finansiella kostnader

-60,9

-60,9

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

810,7

810,7
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:Inom 1 år

49,8

49,8

Senare än 1 år men inom 5 år

175,7

175,7

Senare än 5 år

585,3

585,3

SUMMA

810,7

810,7


Skriv tabellbeskrivning här

Not 27 Kortfristiga skulder

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Leverantörsskulder

233,5

238,6

186,8

205,1

Personalens skatter

27,6

28,2

25,1

28,2

Arbetsgivaravgifter

38,2

38,1

38,2

38,1

Övriga kortfristiga skulder

36,2

26,9

0,9

0,9

Upplupna kostnader

332,3

344,5

325,0

344,9

därav upplupna löner

15,0

18,6

14,6

18,6

därav semesterlöneskuld

84,6

78,7

80,3

78,7

därav sociala avgifter

32,6

34,1

31,1

34,1

därav pensioner,avgiftsbestämnd del

-6,1

0,9

-6,2

0,9

därav löneskatt pensioner

11,6

11,8

11,3

11,8

därav räntekostnader

5,6

2,1

2,0

2,1

Förutbetalda intäkter

120,6

132,0

46,0

29,0

därav förutbetalda VA-avgifter

7,2

2,8

7,2

2,8

SUMMA

788,3

808,3

621,9

646,2


Skriv tabellbeskrivning här

Not 28 Ansvarsförbindelse för pensioner och liknande förpliktelser

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt

374,4

382,6

374,4

382,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning

3,0

11,0

3,0

11,0

Årets utbetalningar

-27,2

-27,7

-27,2

-27,7

Ändrat livslängdsantagande

11,6

-

11,6

-

Övrig post

2,0

8,5

2,0

8,5

Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998

363,8

374,4

363,8

374,4


Övriga upplysningar om pensioner

Antal visstidsförordnanden

Politiker

2

2

2

2

Tjänstemän

0

0

0

0


Aktualiseringsgrad (%)

98,0

98,0

98,0

98,0


Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se not 1.


Skriv tabellbeskrivning här

Not 29 Borgensåtagande

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Koncernföretag

AB Ängelholmslokaler950,2

850,0

AB Ängelholmshem2 205,7

2 089,9

Summa koncernföretag

0,0

0,0

3 155,9

2 939,9


Ängelholms Flygplats AB

7,1

2,3

7,1

2,3

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

30,0

30,0

30,0

30,0

Sydvatten

99,4

93,7

99,4

93,7

Summa övriga företag

136,5

126,0

136,5

126,0


Egna hem och småhus (förlustansvar)

Föreningar

Idrottsföreningar/anläggningar

27,3

37,0

27,3

37,0

Övriga föreningar

0,2

0,4

0,2

0,4

Summa föreningar

27,5

37,4

27,5

37,4

Totalt övriga föreningar

164,0

163,4

164,0

163,4

SUMMA

164,0

163,4

3 319,9

3 103,3

Ängelholms kommun har i juni 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Ängelholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 108 776 069 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 181 297 484 kronor.

Skriv tabellbeskrivning här

Not 30 Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Kostnader för räkenskapsrevision

1,2

1,1

0,3

0,3


Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.

Den totala kostnaden för revision av kommunen uppgår till 0,3 mnkr och kostnaden för sakkunnigt biträde uppgår till 0,6 mnkr.


Skriv tabellbeskrivning här

Not 31 Justering för ej likviditetspåverkande poster

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Avskrivningar

218,3

232,3

83,6

78,0

Nedskrivningar

0,4

7,3

0,4

6,5

Övriga ej likvitetspåverkande poster

-38,3

-27,1

-31,05

-3,3

SUMMA

180,4

212,5

53,0

81,2Skriv tabellbeskrivning här

Not 32 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Utbetalning av avsättningar för pensioner

0,3

-1,8

0,3

-1,8

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)

0,2

-0,6

-0,1

-0,1

SUMMA

0,5

-2,4

0,3

-1,9


Skriv tabellbeskrivning här

Not 33 Poster som redovisas i annan sektion

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen


2021

2020

2021

2020

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

-6,6

-0,6

-

-


Skriv tabellbeskrivning här

Not 34 Upplysning om upprättad särredovisning


Särredovisning har upprättats för VA-verksamheten i kommunen enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Särredovisning (Årsrapport Vatten och avlopp Ängelholms kommun) finns tillgänglig hos Ängelholms kommun, telefonnummer 0431-870 00 och på kommunens hemsida.


Skriv tabellbeskrivning här

Särskilda upplysningar koncern 2021mnkrBidrag, tillskott och utdelningar

Ägartillskott

Koncernbidrag

Utdelning


Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Ängelholms kommun


3,5

- AB Ängelholmshem

3,5


- AB Ängelholmslokaler- AB Ängelholms fastighetsstruktur


Kostnader, intäkter, räntor fordringar och skulder
Försäljning

Borgen

Lån


Köpare

Säljare

Givare

Mottagare

Givare

Mottagare

Ängelholms kommun

227,1

17,5


10,3

439,3


- AB NSR

0,2

0,9

- AB Ängelholm Stadshus- AB Ängelholmshem

11,1

26,6

7,3
- AB Ängelholmslokaler

6,3

199,5

3,0439,3

- AB Ängelholms fastighetsstruktur