Resultaträkning

Resultaträkning

Skriv tabellbeskrivning här

Resultaträkningmnkr

Not

Kommunkoncernen

Kommunen


1, 2

2021

2020

2021

Budget
2021

2020

Verksamhetens intäkter

3

1 006,9

984,6

699,1

650,0

703,3

Verksamhetens kostnader

4

-3 215,2

-3 122,3

-2 911,8

-3 107,7

-3 055,3

Avskrivningar

5

-270,5

-239,2

-302,0

-89,0

-84,4

Jämförelsestörande poster

6

67,2

75,4

54,6


74,5

Verksamhetens nettokostnader


-2 411,5

-2 301,5

-2 460,1

-2 546,7

-2 361,9
Skatteintäkter

7

2 069,9

1 955,3

2 069,9

1 997,9

1 955,3

Generella statsbidrag och utjämning

8

575,3

514,6

575,3

549,4

514,6

Verksamhetens resultat


233,7

168,4

185,1

0,6

108,0
Finansiella intäkter

9

6,3

5,0

18,5

29,4

16,5

Finansiella kostnader

10

-46,9

-50,1

-37,6

-5,8

-5,5

Jämförelsestörande poster

11

32,3

10,5

32,3


10,5

Resultat efter finansiella poster


225,4

133,9

198,3

24,2

129,5
Extraordinära poster


-

-

-

-

-

ÅRETS RESULTAT


225,4

133,9

198,3

24,2

129,5