Balanskravsresultat

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap. 4 §) innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Kommunen har inget balanskravsunderskott från tidigare år.

Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska årets resultat rensas från poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Det gäller till exempel realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster i värdepapper. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar avser försäljning av maskiner och inventarier (0,1 mnkr) samt försäljning av mark och byggnader (12,7 mnkr). Placering av kommunens värdepapper har resulterat i orealiserade vinster på totalt 32,3 mnkr.

 

Balanskravsutredningmnkr

2020

2021

Årets resultat enligt resultaträkningen

129,5

198,3

Reducering av samtliga realisationsvinster

-12,6

-12,8

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-10,5

-32,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

106,4

153,2

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-56,9

-100,0

Användning av medel från resultatutjämningsreservÅrets balanskravsresultat

49,5

53,2


Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 153,2 mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav har uppfyllts. Resultatutjämningsreserven avseende tidigare års avsättningar uppgår till 73,4 mnkr. Avsättning till resultatutjämningsreserven kan under 2021 göras med ytterligare 100,0 mnkr.