Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Med kommunalt koncernföretag avses enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) en juridisk person över vars verksamhet kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Betydande inflytande definieras som mer än 20 % ägande, eller om företaget har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet och utgör därmed ett kommunalt koncernföretag.

De kommunala koncernföretag som ingår i de sammanställda räkenskaperna är kommunens bolag Ängelholms Stadshus AB, som sedan i december 2020 äger 99,98 % av kommunens fastighetsbolag AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Den 1 september 2020 köpte Ängelholms kommun 32,38 % av Ängelholms Flygplats AB genom det nybildade holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB. Även NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en ägarandel på 16,0 % ingår. I den sammanställda redovisningen har inte Sydvatten AB (ägarandel 4,5 %) konsoliderats.

Utöver den kommunala förvaltningen finns det även andra verksamheter där kommunen helt eller delvis är ägare. För att ge en samlad bild av kommunens åtaganden är redogörelsen över de enheter som ingår i den samlade kommunala verksamheten en obligatorisk del av årsredovisningen. Nedan presenteras Ängelholms kommuns samlade verksamhet.

Förstora bilden

Organisationsskiss över Ängelholmskoncernen

Kommunala koncernföretag

Ängelholms Stadshus AB

I november 2020 togs beslut om att bilda ett moderbolag (holdingbolag) i en av Ängelholms kommun helägd koncern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. I december förvärvade bolaget 99,98 % av aktierna i AB Ängelholmshem.

Bolagets syfte är vidare att leda, optimera och samordna de verksamheter som bedrivs i dotterbolagen i Ängelholms kommun. Bolagets syfte är att som moderbolag i kommunens koncern utöva styrning och tillsyn över dotterbolagen, i enlighet med aktiebolagslagen och kommunallagen, och att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Ängelholms kommun.

AB Ängelholmshem

Bra lokaler avsedda för kommunal verksamhet samt attraktiva hyreslägenheter gör Ängelholm attraktivt för både människor och företag. Efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. I takt med att folkmängden i Ängelholms kommun växer ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet.

Ängelholmshemkoncernen äger, förvaltar och uppför bostäder och lokaler i syfte att vara en viktig del i Ängelholms utveckling för såväl kommuninvånare som näringsliv. Vid årsskiftet uppgick antalet hyreslägenheter till 3 258, vilket motsvarar 213 600 kvadratmeter och lokalytan uppgick till 215 000 kvadratmeter. Total bostads- och lokalyta uppgår till 428 600 kvadratmeter.

Moderbolaget AB Ängelholmshems verksamhet består i att förvalta och bygga hyreslägenheter inom Ängelholms kommun. Ängelholmshem är den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholm och har näst intill 100 % i uthyrningsgrad. För närvarande är 14 000 personer registrerade som bostadssökande i bolagets bostadskö.

AB Ängelholmslokaler är ett helägt dotterbolag som har till uppgift att äga och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. AB Ängelholmslokaler ska också, på uppdrag av och i samråd med kommunen, uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras.

I koncernen ingår också Södra Sjukhusområdets Utveckling AB (vilande) och Ängelholms Fastighetsstruktur AB, ett bolag som har till uppgift att äga, förvalta och avyttra fastigheter i koncernen.

För mer information om den verksamhet som bedrivits i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler under året, ekonomiskt utfall samt framtidsplaner, se bolagens verksamhetsberättelser.

Ängelholms kommun arbetar för att förvärva de utestående aktierna i Ängelholmshem som finns hos andra aktieägare och vid årsskiftet ägde Ängelholms kommun 99,98 % av bolaget 67 722 utav totalt 67 739 aktier.

Kommunala uppdragsföretag

Ängelholms flygplats AB (ÄFAB) är ett flygplatsbolag som från den 1 september 2020 är helägt av Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. ÄFAB driver flygplatsen Ängelholm Helsingborg Airport som är belägen i Ängelholms kommun.

Bolaget ägs till största delen av kommuner i Skåne med närhet till Ängelholms flygplats. Under året har Båstads kommun sålt 49% av sitt innehav på 9,95% till bolaget Båstad Turism & Näringsliv Holding AB. Vid årsskiftet ägs bolaget av Helsingborgs stad, Ängelholms kommun , Höganäs kommun, Båstads kommun, Båstad Turism & Näringsliv Holding AB, Klippans kommun , Bjuvs kommun och Perstorps kommun. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 32,38 %.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm Helsingborgs Airport för invånare, näringsliv och besökare och ska därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Därtill ska bolaget säkerställa tillgängligheten för övriga samhällsviktiga flygningar som exempelvis ambulansflyg och brandflyg. Flygplatsen ligger i framkant med tekniska lösningar för ett klimatsmart flyg och ett fossilfritt resande. Målet är att vara en av de ledande flygplatserna i Sverige i klimat- och hållbarhetsfrågor.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

NSR är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av sex kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Ängelholms kommun ägarandel uppgår till 15,96 %. NSR:s verksamhet grundar sig på ett konsortialavtal som alla ägarkommuner har godkänt. Avtalet gäller till utgången av 2030. Enligt konsortialavtalet ska NSR erbjuda medborgarna i ägandekommunerna ett resurs- och avfallssnålt samhälle genom avfallsminimering, återanvändning och återvinning med ekonomiska och miljövänliga metoder. För att uppnå en bättre miljö och ekonomi ska NSR erbjuda effektiva miljölednings-, avfallshanterings-, och återvinningssystem för det regionala näringslivet. I nordvästra Skåne finns sex stycken återvinningsanläggningar med anläggningen i Helsingborg som huvudanläggning.

Ängelholms Näringsliv AB

Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv hållbar utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. Bolagets arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och destination.

I Ängelholms Näringsliv AB bedrivs verksamhet inom affärsområdena besöksnäringsutveckling, centrum- och näringslivsutveckling. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 14,0 % och AB Ängelholmshems ägarandel uppgår till 4,0 %. Resterande ägarandelar är fördelade på lokala företag.

Arenabolaget i Ängelholm AB

Arenabolaget i Ängelholm AB har i uppdrag att äga och förvalta idrottsanläggningen Catena Arena med tillhörande anläggningar. Catena Arena hyrs ut till Rögle BK och är Rögle BK:s officiella hemmaplan. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 10,6 %.

Arenabolaget bildades i syfte att utveckla och driva utvecklingen av Ängelholms Arenastad. Fullt utbyggd kommer Arenastaden att innefatta Catena Arena, ishallar för multiträning, multiarena för fotboll och event, träningsplaner för fotboll, friidrottsanläggning, sport- och aktivitetshall, utbyggd parkeringsanläggning, aktivitetspark, sporttorg och kafé, butiker, gym och rehab, yta för konståkning, handbolls- och basketplaner, volleybollhall, innebandy- och badmintonplaner, padel- och tennisplaner, bordtennis samt idrottsmuseum.

Arenabolaget fattade under 2020 beslutet att ta nästa steg i bildandet av Arenastaden i södra Ängelholm genom att bygga ut Catena Arena och uppföra en ny träningshall. Byggstart skedde under hösten 2020 och nya Catena Arena, med ny publikkapacitet på ca 6500 åskådare, beräknas vara klar mars 2022 medan tredje isrinken är klar och används sedan augusti 2021. Fler etapper planeras och en ny padelhall är under uppbyggnad i nära anslutning till Catena Arena.

Sydvatten AB

Sydvatten AB ägs av 17 kommuner i västra Skåne och producerar dricksvatten till 900 000 invånare och är därmed en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Dricksvattnet som Sydvatten producerar tas från sjön Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. Från Bolmen leds vattnet ner till Skåne genom den 8 mil långa Bolmentunneln. När vattnet når förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun ansvarar var och en av kommunerna för den egna lokala distributionen av dricksvattnet. Ängelholms kommun ägarandel uppgår till 4,48 %.

Externa utförare

Delar av kommunens verksamhet bedrivs av externa aktörer. De största beställarna inom kommunen är verksamheter inom huvuduppdragen Hälsa och Lärande och familj. Köp av huvudverksamhet uppgick 2021 till 547,5 mnkr, vilket motsvarar 18,8 % av de totala kostnaderna för kommunen. Under 2020 uppgick köp av huvudverksamhet till 486,0 mnkr.

Företag som kommunen köper utbildning av:

  • Helsingborgs stad
  • Vejbystrands skola och Förskola
  • Auric AB
  • Ängelholms Montessoriförening Ek Fö
  • Klippans kommun

Företag som kommunen köper vård och omsorg av:

  • Attendo Care AB
  • Adium Omsorg AB
  • Vardaga Äldreomsorg AB
  • Humana Omsorg AB
  • Förenade Care AB

Kommunala nämnder

Ängelholms kommun består förutom Kommunstyrelsen av 7 nämnder.

Kommunstyrelsen

Ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har en styrande och samordnande funktion av hela Ängelholms kommuns verksamhet och ansvarar även för bland annat ekonomi, personal, näringsliv och arbetsmarknad.

Miljö- och tillståndsnämnden

Ansvarar för natur-, miljö- och hälsofrågor i kommunen och fattar bland annat beslut om serverings- och lotteritillstånd samt tillsyn enligt miljöbalken.

Familje- och utbildningsnämnden

Ansvarar för all skolverksamhet förutom Komvux. De ansvarar även för individ- och familjeomsorg samt fattar beslut om bland annat familjerådgivning och beslut enligt Lagen om vård av unga.

Nämnden för omsorg och stöd

Ansvarar för en kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om funktionsvarierade samt verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS). Nämnden fattar bland annat beslut om hemtjänst och särskilt boende.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvar för kommunens infrastruktur, byggande, trafikfrågor och detaljplaner. De fattar bland annat beslut om bygglov, strandskyddsdispenser och vägar.

Nämnden för idrott, kultur och fritid

Ansvarar för kommunens bibliotek, idrottsanläggningar, föreningsbidrag, kulturskola och evenemang. Nämnden fattar bland annat beslut om kommunens fritidsgårdar, bidrag till föreningar och kulturstipendier.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över de tre olika ställföreträdarskapen godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap som vissa individer omfattas av då de helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan.

Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet.

Regionala samarbeten

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet med samarbetet är att driva frågor som är gemensamma för hela regionen.

HR-Servicecenter

Sedan 2014 har HR-servicecenter hanterat löne- och pensionsadministration samt förvaltning av gemensamma IT-baserade stödsystem i Familjen Helsingborg. Nuvarande samverkande parter kommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och vissa kommunala bolag..

Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV)

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) är ett kommunalförbund som startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Den politiska målsättningen är att på ett effektivt sätt använda resurserna för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god utryckningsberedskap.

Förstora bilden

fdsfds dsfsdf fds f

Hälsostaden

Ängelholms kommun och Region Skåne har sedan 2013 ett samarbete genom projekt Hälsostaden. Genom Hälsostaden har en gemensam organisation för Region Skånes vård och kommunens omsorg skapats, en så kallad sömlös sjukvård, för att förbättra patienternas vardag. Målet med samarbetet är att öka tillgängligheten med vård och omsorg på rätt nivå och förbättra patientflödet mellan sjukhus, primärvård och kommunen.