God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för service och tjänster som de konsumerar.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska vara vägledande för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, presta­tioner, resultat och effekter.

Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla de mål som anges i ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens krav på ekonomisk utveckling.

Kommunövergripande ekonomiska mål

Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning

1. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå sett över tiden på drygt 50 mnkr

För år 2021 har ett avsteg från resultatmålet gjorts. Istället ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Målet är uppfyllt. För 2021 uppgår resultatet till 198,3 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 7,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.

Målet är inte uppfyllt. Nämnden för omsorg och stöd har en negativ budgetavvikelse om -2,0 mnkr.

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.

Målet är uppfyllt. Kommunstyrelsen har begärt in åtgärdsplaner från Lärande och familj/Kommunstyrelsen, och Nämnden för omsorg och stöd. Dessa har också redovisat åtgärdsplaner.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl verksamhet som ekonomi.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och uppföljningar har rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.

Målet är uppfyllt. Den kommunövergripande sjukfrånvaron har minskat under 2021 till 5,7 %. För år 2020 var sjukfrånvaron 6,3 %.