Kommunkoncernens övergripande målredovisning

Kommunkoncernens övergripande målredovisning

Varje år görs en bedömning av måluppfyllelse som visar hur väl verksamheterna anser att de lyckats utveckla sina prioriterade områden. 2021 är 50 mål helt uppfyllda, 16 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt.

Nedan ges en översiktlig bild av respektive nämnds måluppfyllelse. I avsnittet Verksamhetsberättelse har verksamheterna och bolagen kommenterat respektive mål.

Kommunstyrelsen

Uppfyllda mål

 • Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
 • Det är tryggt att bo i Ängelholm.
 • Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
 • Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.
 • Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
 • Kommunens befolkning ska öka.
 • Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.

Delvis uppfyllda mål

 • Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Miljö och tillståndsnämnden

Uppfyllda mål

 • Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
 • Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.
 • Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
 • Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan.
 • Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende.
 • Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Delvis uppfyllda mål

 • Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.

Familje- och utbildningsnämnden

Uppfyllda mål

 • Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
 • Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
 • Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter.
 • Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
 • Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.

Delvis uppfyllda mål

 • Det är tryggt att bo i Ängelholm.
 • Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående.
 • Kommunens befolkning ska öka.
 • Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Nämnden för omsorg och stöd

Uppfyllda mål

 • Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
 • Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.

Delvis uppfyllda mål

 • Det är tryggt att bo i Ängelholm.
 • Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
 • Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid.
 • Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
 • Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppfyllda mål

 • Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
 • Det är tryggt att bo i Ängelholm.
 • Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
 • Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.
 • Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
 • Kommunens befolkning ska öka.
 • Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.
 • Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
 • Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.

Nämnden för Kultur, idrott och fritid

Uppfyllda mål

 • Det är tryggt att bo i Ängelholm.
 • Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser.
 • Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
 • Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.
 • Kommunens befolkning ska öka
 • Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

Delvis uppfyllda mål

 • Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
 • Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
 • Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Överförmyndarnämnden

Delvis uppfyllda mål

 • Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
 • Arbeta för en god tillgång till gode män och ställföreträdare.

Ej uppfyllda mål

 • Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.

AB Ängelholmshem

Uppfyllda mål

 • Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm
 • Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där bolaget verkar
 • Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara en öppen och inkluderande kommun
 • Koncernsamordning och satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik
 • Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan
 • Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga
 • Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur
 • Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och
 • Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap
 • Ängelholmshem ska bejaka mångfald

AB Ängelholmslokaler

Uppfyllda mål

 • Koncernsamordning
 • Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan
 • Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med Kraftsamling 2,0
 • Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap
 • Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald