Översikt över kommunens utveckling

Översikt över kommunens utveckling

Tabell som visar viktiga nyckeltal för kommunen och den kommunala koncernern mellan 2017 och 2021

5 år i sammandragDen kommunala koncernen


2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens intäkter

873,1

864,5

956,2

984,6,0

1006,9

Verksamhetens kostnader

2 767,1

2 842,1

-3 022,1

-3 122,3

-3 215,2

Årets resultat

61,9

51,3

94,5

133,9

225,4

Soliditet, %

24,9%

24,7%

24,8%

24,4%

26,2%

Investeringar

907,3

506,2

735,4

687,3

443,2

Självfinansieringsgrad, %

26,3%

42,0%

50,5%

56,7%

46,8%

Långfristig låneskuld

2 823

3 065

3 385

3 813

4 010

Antal anställda

3 285

3 304

3 326

3 343

3 336
Kommunen


2017

2018

2019

2020

2021

Folkmängd

41 786

42 131

42 476

42 910

43 633

Kommunal skattesats, %

20,24

20,24

20,49

20,49

20,49

Verksamhetens intäkter

664,0

663,5

655,0

703,3

699,1

Verksamhetens kostnader

2 703,7

2 812,1

2 925,3

3 055,3

2 911,8

Årets resultat

60,7

42,1

52,5

129,5

198,3

Soliditet, %

44,3%

44,1%

45,2%

45,3%

48,6%

Investeringar

292,2

262,5

148,1

228,0

250,6

Självfinansieringsgrad, %

64,4%

41,1%

89,7%

101,3%

106,8%

Långfristig extern låneskuld

660

790

810

840

815

Antal anställda

3 242

3 262

3 248

3 261

3 254


Soliditet: Eget kapital minus pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna / totalt kapital (exklusive finansiell leasing). Självfinansieringsgrad: Kassaflöde från den löpande verksamheten / kassaflöde från investeringsverksamheten. Investeringar: Investeringar i anläggningstillgångar enligt kassaflödesanalys

Analys över kommunens utveckling

 

Utvecklingen av intäkter och kostnader

För att kommunen ska kunna säkerställa en god ekonomisk hushållning är det viktigt att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Verksamhetens kostnader bör därför inte öka i snabbare takt än intäkterna i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna översteg kommunens nettokostnader under 2021 med 7,6 % (186,3 mnkr). Under perioden 2017- 2021 har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat något snabbare än nettokostnaderna.

Mellan 2017 och 2021 har skattesatsen höjts vid ett tillfälle. Inför år 2019 höjdes skatten med 25 öre. Höjningen har sammantaget inneburit att kommunens intäkter har ökat med ungefär 24 mnkr. Medlen har i huvudsak använts för förstärkning av kommunens kärnverksamheter. Inför år 2022 har skattesatsen sänkts med 20 öre, till 20:29.

Årets ekonomiska resultat

Kommunkoncernens resultat uppgår till 225,4 mnkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år då kommunkoncernens resultat uppgick till 133,9 mnkr. Kommunens resultat uppgår till 198,3 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat 24,2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är därmed 174,1 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till +28,5 mnkr medan de kommunövergripande posterna och finansförvaltningen har en positiv avvikelse om 145,6 mnkr.

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och avlopp uppvisar ett överskott på 4,4 mnkr för året. Överskottet för vatten- och avloppsverksamheten ökar därmed skulden till abonnenterna avseende förutbetalda avgifter inom VA-verksamheten till 7,2 mnkr. VA-verksamheten redovisas mer utförligt i en separat årsrapport.

Upplåning inom koncernen

Upplåningen inom koncernen har ökat markant under de senaste åren. Låneskulden i årsbokslutet uppgår till 4010,4 mnkr exklusive finansiell leasing. Anledningen till ökningen är omfattande investeringar i bostäder, kommunala verksamhetslokaler, infrastruktur samt förvärv av mark. Upplåningen inom koncernen förväntas fortsätta öka även kommande år till följd av stora behov av framförallt nya verksamhetslokaler men också beroende på bostadsprojekt inom allmännyttan.