Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv:

  • Medborgarfokus
  • Effektiva verksamheter
  • Samhällsutveckling
  • Medskapande medarbetare

Nämnderna tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt målarbete och i själva genomförandet av verksamheten.

Ängelholmshemskoncernen utformar en långsiktig affärsplan som utgår från de mål som Ängelholms kommun har satt upp i koncernens ägardirektiv. Affärsplanen beskriver koncernens inriktning och planerade aktiviteter och bidrar till en tydlig styrning och uppföljning av verksamheten. Övergripande mål formuleras utifrån sex områden; fastighet, kund, hållbarhet, ekonomi, digitalisering och organisation.

Ängelholmshemskoncernens budgetprocess är decentraliserad och inkluderar medarbetare vid bolagens olika avdelningar för att utifrån affärsplan och styrkort bryta ner budgetmål på respektive avdelning och fastighet i verksamhetsplaneringen inför kommande år. Verksamhetsplaneringen på avdelningsnivå ska bidra till en tydlig styrning och uppföljning av verksamheten.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet

I Ängelholms kommun sker uppföljningarna varannan månad enligt följande schema.

Tabell som visar vilka delar av verksamheten som följs vid olika tillfällen

Uppföljningar av ekonomi och verksamhet

Period

Rapport

Efter februari

Ekonomisk rapport

Efter april

Ekonomisk rapport

Efter juni

Ekonomisk rapport

Efter augusti

Delårsbokslut

Efter oktober

Ekonomisk rapport

Efter december

Årsredovisning


Ekonomisk rapport innebär att driftbudgeten följs upp och prognoser görs för kommunens samtliga verksamheter. För april månad görs även en uppföljning av investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och en rapportering från koncernföretagen.

Delårsbokslut sker enligt kraven i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Det innefattar delarna i den Ekonomiska rapporten för april samt uppföljning av mål och nyckeltal. En periodisering av den ekonomiska redovisningen sker också.

I början av året beslutade kommunstyrelsen att tillfälligt ställa in den ekonomiska rapporten efter februari. Detta med anledning av Covid 19-pandemin då delar av kommunens organisation var mycket hårt belastad.

Prognossäkerhet

Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna. För att uppnå en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse.

Endast Nämnden för omsorg och stöd har negativ budgetavvikelse (-2,0 mnkr) vid årets slut. Utfallet är dock bättre än både prognosen i april (-18,4) och i augusti (-7,0 mnkr). Störst överskott finns hos Familje- och utbildningsnämnden om 18,5 mnkr. Sammantaget visar nämnderna ett överskott om 28,5 mnkr.

Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndernas utfall är klart bättre än aprilprognosen och augustiprognosen.

Tabell som visar prognoser för budgetavvikelser i april och augusti samt bokslut.

Helårsprognos, budgetavvikelse

mnkr

Prognos april

Prognos augusti

Utfall bokslut

Nämnderna

-24,9

6,8

28,5

Årets resultat

67,8

102,7

198,3


Intern kontroll

Den interna kontrollen är en process för att följa upp om kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet samt om lagar och förordningar följs kontrolleras också. Arbetet med intern kontroll innebär att löpande genomföra riskbedömningar för att identifiera, utvärdera och hantera väsentliga risker.

Nämndernas kontrollplaner för kommande år ska ha beslutats innan årsskiftet. Nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av planerna till kommunstyrelsen i samband med bokslutet.

Ängelholmshemskoncernen har under året fortsatt att utveckla och förbättra arbetet med intern kontroll och arbetar utifrån samma tidsplan som kommunen. Ängelholmshemskoncernen ska rapportera resultatet från årets uppföljning till dess styrelse innan årsskiftet och styrelsen ska även innan årsskiftet besluta om det kommande årets kontrollplan.

Koncernens internkontrollplan syftar till att säkerställa att koncernen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll genom att granska att lagar, förordningar och styrdokument följs, att koncernen har en tillförlitlig ekonomisk rapportering samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.