Investerings- och exploateringsverksamhet

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår totalt till 248,3 mnkr. I tabellen nedan framgår kommunfullmäktiges budgetbeslut under året gällande investeringsbudgeten.

Skriv tabellbeskrivning här

Investeringsbudget
mnkr

Skatte-finansierad verksamhet

Avgifts-finansierad verksamhet

Summa

Ursprungligt budgetbeslut KF 2020-11-23

104,4

70,0

174,4

Beslut om ombudgetering från 2020 KF 2021-04-26

62,8

11,1

73,9

Summa investeringsbudget

167,2

81,1

248,3

 

Helårsutfallet för årets investeringar uppgår till 165,9 mnkr, vilket är 82,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 57,3 mnkr. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten uppgår avvikelsen till 25,1 mnkr.

Investeringsnivån för 2021 är lägre än för 2020. Både vad det gäller den skattefinansierade verksamheten och den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. De största investeringsutgifterna har under 2021 varit i Inventarier och utrustning i grundskolan (16,4 mkr), Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm (13,2 mnkr), Asfalltsplan (12,4 mnkr) samt Kronotorpsområdets VA(11,5 mnkr).

I tabellen redovisas investeringsnivå och budgetavvikelse för respektive nämnd. I verksamhetsberättelserna finns mer att läsa om varje nämnds investeringsredovisning.

Skriv tabellbeskrivning här

Nettoinvestering per styrelse/nämnd 2021
mnkr

Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen

7,7

17,4

9,7

Miljö- och tillståndsnämnden

0,4

0,4

0,0

Familje- och utbildningsnämnd

22,1

22,4

0,3

Nämnden för omsorg och stöd

1,1

4,1

3,0

Samhällsbyggnadsnämnden

64,2

101,2

37,0

Nämnden för kultur, idrott och fritid

14,4

21,7

7,3

Summa skattefinansierad verksamhet

109,9

167,2

57,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden, VA

56,0

81,1

25,1

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

56,0

81,1

25,1

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

165,9

248,3

82,4


Exploateringsverksamheten omfattar utgifter om 24,4 mnkr och 49,4 mnkr i inkomster. Nettoinkomsterna uppgår således till 25,0 mnkr. Den budgeterade nettoinkomsten för 2021 var 8,9 mnkr.

De budgeterade inkomsterna var 51,3 mnkr att jämföra med utfallet om 49,4 mnkr. Inkomsterna är 11,0 mnkr högre än budgeterat i projektet för Fridhem men lägre i några andra projekt.

De budgeterade utgifterna uppgår till 42,4 mnkr att jämföra med utfallet om 24,4 mnkr. Störst bidragande orsak till att utgifterna är lägre än budgeterat är att Planområdet Rönnebodavägen inte längre är aktuellt för exploatering (+7,0 mnkr).

Skriv tabellbeskrivning här

Exploateringsredovisning
mnkr

Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse

Inkomster

49,4

51,3

-1,9

Utgifter

-24,4

-42,4

18,0

Nettoinkomster

25,0

8,9

16,1

 

Skriv tabellbeskrivning här

Investeringsprojekt över 10 mnkr i kommunen
FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT UNDER 2021

Total budget

Ack. utfall tom 21-12-31

Avvikelse

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse


Samhällhällsbyggnadsnämnden
91958 - Klippanvägens ombyggnad

90,8

83,4

7,3

5,0

1,5

3,5


PÅGÅENDE PROJEKT

Total budget

Ack. utfall tom 21-12-31

Beräknad totalutgift

Beräknad avvikelse

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse

Samhällhällsbyggnadsnämnden
90156 - Gång- och cykelbro vid Hembygdsparken

12,1

4,4

12,1

0,1

2,2

4,0

-1,8

90166 - Sibirientunneln

25,5

2,7

26,4

-0,9

1,7

1,6

0,0

91945 - Ny vägförbindelse över Rönneå

85,0

1,6

85,0

0,0

2,4

1,6

0,8

93502 - Kronotorpsområdet VA

22,5

25,1

26,4

-4,0

10,0

11,5

-1,5

93630 - Errarpsvägen

18,1

0,3

18,2

-0,1

1,4

0,0

1,3

93935 - Haradal VA

30,8

7,6

30,3

0,5

10,6

7,5

3,2

93938 - Ahlefeltsgatan m.fl.

13,2

11,2

11,5

1,7

0,6

0,3

0,3

93939 - Svedjegatan m.fl.

11,9

5,8

11,5

0,4

6,4

5,7

0,7

99101 - S1-Ängelholmsvägen

26,0

0,1

25,5

0,5

0,5

0,1

0,4

99102 - Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm

47,0

27,4

33,6

13,4

22,5

13,2

9,3

99116 - Avloppsreningsverk

152,5

149,2

152,5

0,0

5,6

5,3

0,3

99130 - Vattenverket tryckstegring m.m.

15,0

0,2

15,0

0,0

1,0

0,2

0,8

99131 - Tryckledning Spannarp-Härninge

11,0

0,0

11,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

Skriv tabellbeskrivning här

Investeringsprojekt över 50 mnkr i kommunala bolag, färdigställda projekt under 2021

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall tom 2021-12-31

Avvikelse

AB Ängelholmshem
Nya Saftstationen etapp 1, Slakteriet 1

456,0

456,0

0,0

AB Ängelholmslokaler
 

Skriv tabellbeskrivning här

Investeringsprojekt över 50 mnkr i kommunala bolag, pågående projekt

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall tom 2021-12-31

Avvikelse

AB Ängelholmshem
Nya Saftstationen etapp 2, Rökeriet 1

332,0

292,0

40,0

AB Ängelholmslokaler
Nya Villanskolan

299,0

300,0

-1,0

Tegelgårdens förskola

78,7

74,0

4,7

Stadsbibliotektet

107,0

79,0

28,0

Hjärnarp, idrottshall

61,3

13,1

48,2

Åsbytorps vårdboende

136,0

1,4

134,6

Kungshaga vårdboende

105,0

0,4

104,6