Miljötillståndet i Ängelholm

Miljötillståndet i Ängelholm

Ängelholms kommun har en politiskt antagen miljöplan som gäller åren 2014–2021. Miljöplanen innehåller sex inriktningar som utgår från Sveriges nationella och Skånes regionala miljömål, samt de globala utmaningar som alla kommuner står inför. Med miljöplanen som utgångspunkt har Ängelholm byggt upp ett arbete inom miljö och hållbarhet.

Förbättrad vattenkvalitet

Kommunen arbetar aktivt med att ta hand om dag- och spillvatten så att skadliga ämnen inte läcker ut i vattendrag. Bland annat anläggs regnbäddar med träd och buskar på gator i tätorterna som renar och fördröjer dagvatten så att risken för översvämningar minskar. Kommunen arbetar kontinuerligt med att ersätta enskilda avlopp, som ofta läcker näringsämnen och gifter till omgivningen, med anslutningar till det kommunala spillvattennätet. Under året har förnyelse av ledningsnätet utförts på flera platser runt om i kommunen vilket innebär att ledningarna för vatten, spill och dagvatten läggs om och förnyas. Två större undersökningar har genomförts under året med syfte att kontrollera om hårdgjorda ytor belastar spillvattennätet med ovidkommande vatten. Resultatet av dessa undersökningar har funnit att ca 7 000 m2 hårdgjord yta är felkopplad och arbete med att hantera dessa har påbörjats, för att minska belastningen och säkerställa att spillvatten inte läcker ut till omgivningen.

Ett friskt ekosystem

En frisk och levande natur är en förutsättning för möjligheterna att bo, leva och arbeta i Ängelholm. Här är ekosystemtjänster, det vill säga naturens bidrag till oss människor, ett nyckelord. Det kan exempelvis vara binas pollinering och trädens förmåga att omvandla koldioxid till syre. Om bin, humlor och andra insekter försvinner sker ingen pollinering och då kommer lantbruken få sämre skördar och på sikt inte kunna producera många av våra viktigaste livsmedel. Under året har bestånd av de invasiva arterna parkslide och jättebalsamin bekämpats med ökad intensitet. Parkslide bekämpas bland annat med hetvatten och jättebalsamin dras upp med rötterna. Invasiva arter konkurrerar ut inhemska arter och anses vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald globalt. Ett annat exempel är arbetet med att utreda nya kommunala naturreservat i Krono- och Nybroskogen där inventering gjorts under året, samt Hjärnarp där avsiktsförklaring om reservatsbildning skrivits med markägaren.

Mindre miljöpåverkan

Människans påverkan på miljön är en fråga som aldrig har varit mer aktuell. Vi ser allt mer påtagliga konsekvenser av klimatförändringarna, ofattbara mängder plast som tillförs våra världshav och en förlust av biologisk mångfald som vetenskapen kallar ett sjätte massutdöendet på jorden. Det är uppenbart att arbetet med miljö och natur måste bli mer ambitiöst, inte minst i Sverige där vi endast når ett av våra sexton nationella miljömål.

Under året har tre projektgrupper med tjänstepersoner arbetat med att ta fram mål till en ny plan för ekologisk hållbarhet som ska ersätta den befintliga miljöplanen. Målet med hållbarhetsplanen är att ta kommunens miljö- och hållbarhetsarbete till nästa nivå. Stor vikt har lagts vid att kommunens olika verksamheter ska känna ett ägandeskap för planen. Även kommunala bolag, näringsliv och ideella sektorn har varit delaktiga. Tydligt är att hela kommunen behöver arbeta tillsammans, och kommunorganisationen ska föregå med gott exempel och underlätta för invånare att göra hållbara val. Bland förslagen finns mål om att kommunorganisationen ska var klimatneutral till 2035 och att minst 8 % av kommunens land- och sötvattenyta ska skyddas formellt.

Hållbart transportsystem

Transporter står för en stor andel av kommunens totala växthusgasutsläpp och är därför ett prioriterat område för kommunens miljö-och klimatarbete. Under året har det tagits fram underlag till en fordonspolicy vars syfte är att styra kommunens fordonsflotta mot att bli fossilfri. För att vidare minska utsläppen krävs det också ändrade resvanor, där resor med cykel, gång och kollektivtrafiken har en avgörande roll. Likt föregående år ökar anläggandet av trafiksäkra och lättillgängliga gång-och cykelvägar, vilket möjliggör en ökad andel hållbara resor och en god folkhälsa. Sedan 2015 har samtliga bussar i Ängelholm drivits av förnybara bränslen i form av el eller biogas. Ängelholms kommun har även år 2021 köpt utökade och förlängda busslinjer för att erbjuda fler invånare hållbara färdmedel.

God bebyggd miljö

För att människor ska må bra behöver de bo och vistas i friska miljöer. Därför arbetar Ängelholms kommun löpande med att utveckla ekosystemtjänster, främja tätortsnära rekreation, minska trafikbuller, förbättra avfallshanteringen med mera. Ängelholm har också en avfallsplan som gäller för samtliga kommuner i NSR-samarbetet. Det nya upplägget underlättar för samarbete över kommungränserna och gör arbetet med avfallshantering mer effektivt. För att stärka ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden i den urbana miljön har utvalda gräsytor omvandlats till blomsterängar. Projektet påbörjades 2020 och pågår till 2023.

Miljövänliga upphandlingar

Ängelholms kommun har under året etablerat en samverkan med Helsingborgs stad och deras hållbarhetsstrateger inom upphandling. Tillsammans har vi tre strateger som arbetar med att ställa och följa upp miljökrav i utvalda upphandlingar. Det handlar bland annat om upphandlingar som rör fordon, transporter, byggentreprenader och livsmedel. En grundbult i upphandlingen av varor är den samordnade varudistributionen som finns i kommunen sedan 2014. Den ger förutsättning för upphandling av mer småskaligt och lokalt producerade varor i och med att den enskilde leverantören endast behöver leverera till en varucentral i kommunen. Den samordnade varudistributionen i sig leder också till minskade antal transporter till kommunens anläggningar, vilket minskar utsläpp med uppskattningsvis minst 50 %.

Miljönyckeltal som visar utfall mellan 2017 och 2021

Miljönyckeltal2017

2018

2019

2020

2021

Energianvändning i kommunägda lokaler (kWh/m2). Inklusive verksamhetsel.

186

167

161

155

153

Andel energi som kommer från förnybar energi, fjärrvärme och restvärme i kommunägda lokaler och bostäder (%). Exklusive el.

93,7 %

99,7 %

99,7 %

99,6 %

99,7

Andel åkermark som odlas ekologiskt (%)

5 %

5 %

7 %

7

-

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)

24 %

28 %

25 %

25 %

26 %

Antal miljöcertifierade skolor och förskolor

5

8

8

7

6

Tungmetallhalt av kadmium i avloppsslammet (mg/kg TS), TS=torrsubstans

0,66

0,61

0,38

0,57

0,64

Insamlat hushållsavfall kommun (exklusive trädgård), kg/inv

399,9

396,4

387,5

376,4

369

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

61 %

59 %

53,3 %

53 %

60%

Total mängd brännbart avfall inklusive matavfall (kg/person)

210

206,3

202,8

136,1

141

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil (kg/årsarbetare)

232

211

230

155

117