Så läser du årsredovisningen

Så läser du årsredovisningen

Ängelholm kommuns årsredovisning är en överskådlig redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året. Verksamhet och ekonomi vägs samman och en samlad bedömning lämnas av kommunens förutsättningar för att driva en verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Årsredovisningen har flera obligatoriska delar (resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter, drift och investeringsredovisning samt en förvaltningsberättelse) och styrs av Kommunallagen (KL), Lag om kommunal bokföring och redovisning (KBRL) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Välkommen till Ängelholm

En överblick av året som gått i Ängelholms kommun. Läsaren får bland annat ta del av hur Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året, hur den politiska mandatfördelningen ser ut, viktiga händelser under året och miljötillståndet i Ängelholms kommun.

Förvaltningsberättelse

I avsnittet presenteras den kommunala koncernen och viktiga händelser som har betydelse för den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Även styrning och uppföljning samt personalförhållanden i den kommunala koncernen redovisas.

Finansiella rapporter

De finansiella rapporterna innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter som visar det ekonomiska utfallet för den kommunala koncernen.

Driftredovisning

Avsnittet förklarar kommunens budgetprocess, internredovisningsprinciper samt redovisar övergripande budgetavvikelser.

Investeringsredovisning

Avsnittet förklarar investeringsredovisningens uppbyggnad samt redovisar övergripande och större investeringar.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är en sammanfattning av revisorernas bedömningar av bokslutsgranskningen samt ett uttalande i ansvarsfrågan. För varje räkenskapsår granskas verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och en bedömning görs om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen innehåller nämndernas och bolagens målredovisning samt en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under året. Avsnittet omfattar också en sammanfattning av verksamheternas ekonomi och belyser viktiga framtidsfrågor.