AB Ängelholmshem

AB Ängelholmshem

Ängelholmshems mål

  • Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm
  • Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där bolaget verkar
  • Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara en öppen och inkluderande kommun
  • Koncernsamordning
  • Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan
  • Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga
  • Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur
  • Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter
  • Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap
  • Ängelholmshem ska bejaka mångfald

Kommentarer på mål

Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt och mellan 2020–2022 planeras 285 bostäder att uppföras, vilket motsvarar drygt 90 bostäder per år. I fokus är uppförandet av kvarteret Nya Saftstationen med 270 lägenheter, vilket är Ängelholmshems största projekt någonsin.

Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där bolaget verkar

Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, standard och i olika delar av kommunen. Utöver 2680 lägenheter i Ängelholms centrum med omnejd så erbjuder bolaget lägenheter i Munka Ljungby (427 stycken), Strövelstorp (99 stycken), Össjö (8 stycken) och Hjärnarp (44 stycken). Beståndet består av 46 femrummare, 221 fyror, 1180 treor, 1412 tvåor samt 399 enrummare.

Koncernsamordning och satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik

Bolaget har under året genomfört ett antal insatser inom fastighetsunderhåll. Bland annat renoverades balkongerna på kvarteret Tusenskönan på Villan. Trots förseningar med anledning av pandemin, avslutades även ett omfattande reliningprojekt i kvarteret Vågmästaren på Sockerbruket. I samband med uthyrningen av kvarteret Rökeriets 117 hyresrätter introducerades en digital lägenhetsvisare som visade sig vara ett bra verktyg för att visa de olika lägenheternas egenskaper. Bolaget har även genomfört en sammanslagning av IT-support med kommunen under årets sista månad.

Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan

Fastigheternas energiförbrukning fortsätter att minska och fordonsparken tankas med 100 % fossilbränslefritt drivmedel. Nya bostadshus uppförs som Miljöbyggnad silver eller med motsvarande standard. 2018 anslöt Ängelholmshem sig till Allmännyttans klimatinitiativ, vilket bland annat innebär att energiförbrukningen ska minska med 30 % till 2030 jämfört med 2007 års nivå. Detta mål uppnåddes under 2021.

Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga

Ängelholmshem har vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under ett par veckor på sommarlovet bjöd Ängelholmshem även in till sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse, lek och fysisk aktivitet i samarbete med Grön & vit hållbarhet.

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur

Ängelholmshem arbetar även med social hållbarhet och har under året stöttat ett 30-tal organisationer och föreningar samt tagit egna sociala initiativ. Till exempel Munka Ljungby Ridklubb, Alla kan – idrott för alla samt Hembygdsföreningen, där Ängelholmshem också axlat rollern som djurfadder åt en gris och en get. Under 2021 var Ängelholmshem utvecklingspartner i Rögles hållbarhetssatsning Grönvit Hållbarhet med fokus på social hållbarhet och miljöfrågor.

Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter

Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under 2021 har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga kan idrotta och få en meningsfull fritid.

Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Ängelholmshem har som mål att bli ett av de mest attraktiva fastighetsbolagen med en sund företagskultur. Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. OSA-enkät har genomförts tre gånger under året i syfte att följa upp organisationens välmående. Fokus läggs även på friskvård med bland annat gemensamma träningstillfällen.

Ängelholmshem ska bejaka mångfald

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt inslag. Ängelholmshem anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet.

Årets verksamhet

Nya Saftstationen är bolagets enskilt största pågående projektet. Förutom 270 hyreslägenheter omfattar projektet två LSS-boenden med totalt 12 lägenheter samt fem kommersiella lokaler. En av lokalerna är en så kallad bokal, en lokal som kombineras med en boendedel. Nya Saftstationen miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad silver, vilket innebär att bland annat ritningar och relevanta miljörutiner godkänns av Sweden Green Building Council. Kvarteret kommer ha ett stort antal cykelparkeringar och förbereds för en bilpool. Inflyttning av första etappen genomfördes i maj 2021 och i andra etappen sker inflyttning under våren 2022.

Utöver att uppföra nya bostäder har Ängelholmshem fortsatt att underhålla och utveckla befintliga fastigheter. Målet är att kunna erbjuda marknaden attraktiva och väl underhållna fastigheter, som dessutom är en investering för framtiden. Under kommande år planeras det för fyra nya miljöhus i beståndet och ett antal tvättstugor på Kulltorp ska renoveras och digitaliseras.

Ekonomisk analys

Ängelholmshems resultat efter finansiella poster uppgår till 28,4 mnkr (17,2 mnkr föregående år). Soliditeten uppgår till 21,5 % (20,4 föregående år). Intäkterna har ökat med 21,1 mnkr sedan föregående år, vilket beror delvis på hyreshöjningar, 0,75 %, men framförallt på inflyttningen i vår nya fastighet Slakteriet 1. Covid-19 har påverkat verksamheten tillsammans med en brist på upphandlade avtal, då mycket av fastighetsunderhållet blivit fördröjt. 3,9 mnkr i planerat underhåll under 2021 flyttas därför till 2022.

Driftkostnaderna är upp något jämfört med föregående år. Detta är framförallt beroende på köpta tjänster inom reparationer samt ökade kostnader för fastighetsskötsel kopplat till framförallt snöröjningen under december månad.

Nettoinvesteringarna uppgår till 97,4 mnkr (266,4 mnkr föregående år). Den största delen av nettoinvesteringen avser Nya Saftstationen med 88,0 mnkr. Upplåningen har under året ökat med 117 mnkr till totalt 2206 mnkr.

Ängelholmshems nyckeltal för 2020 och 2021

AB Ängelholmshemmnkr

2020

2021

Nettomsättning

256,0

277,0

Resultat efter finansiella poster

17,2

28,4

Nettoinvesteringar

266,4

97,4

Balansomslutning

2 890,0

2 988,0

Soliditet, %

20,4

21,5
PERSONALAntal anställda (årsarbetare)

40,0

37,5

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%)

6,1 %

2,6 %
ÖVRIGTAntal bostadslägenheter totalt (st)

3 105,0

3 258,0

Total lägenhetsyta (m2)

205 200

213 600

Outhyrt under året

0,1 %

0,9 %

 

Framtid

En sjättedel av Ängelholms medborgare bor hos Ängelholmshem. De visar, genom den årliga kundenkäten, på en hög nöjdhet och ett högt förtroende. Vår ambition är att ytterligare förstärka vår roll som förebildlig förvaltare med uppdrag att värna tryggheten.

Många kommuner i landet eftersträvar att kunna ta bort sina bostadsområden från polisens lista över utsatta områden. Ängelholmshems mål är att inget område i beståndet någonsin skall hamna där. I ett nationellt perspektiv är Ängelholms bostadsområden förskonade från allvarligt utanförskap och genom förebyggande insatser kommer det fortsätta att vara så.

Under de kommande tre åren beräknas Ängelholms kommuns befolkning öka med drygt 700 människor per år. En växande befolkning kräver nya bostäder och fler lokaler för kommunal verksamhet. En variation av bostäder som speglar behoven bidrar till att göra Ängelholms kommun attraktiv för människor och företag, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen.

Bostadsmarknaden i kommunen och regionen visar positiva indikationer på att vara i balans. Behovet av att producera de stora projekten med hyreslägenheter minskar och vi bedömer att kommande period är en möjlighet att utveckla befintligt bestånd. Ängelholmshem kommer att ha fokus på småskalig nyproduktion, förtätning och ombyggnad av befintligt bestånd.

Uppvärmning och elanvändning i fastigheter har en betydande inverkan på klimatet. Vi inleder ett arbete med att inventera beståndet och ta fram en energistrategi för att kunna nå vårt mål om en fossilfri drift och att fortsätta minska energiförbrukningen.