AB Ängelholmslokaler

AB Ängelholmslokaler

 

 

Målredovisning

Koncernsamordning

Under 2021 har en total ombyggnad av stadsbiblioteket färdigställts och driftsatts. Byggnationen av den nya grundskolan Villan i Ängelholm har också färdigställts. Skolan dimensioneras för 635 elever och en ny idrottshall med plats för 250 åskådare. Bolaget har under året ingått ett utökat samarbetsavtal med kommunens digitaliseringsenhet kopplat till IT-drift

Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan

Ängelholmslokaler arbetar bland annat med att minska fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya lokaler som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Den nya Villanskolan har byggts med Miljöbyggnad guld. Ängelholmslokalers fordonspark drivs sedan 2019 uteslutande av fossilbränslefritt drivmedel.

Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med Vision 2035

För att Ängelholms kommun ska växa samt vara särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs bra lokaler för kommunal verksamhet. Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla och utveckla befintliga lokaler samt uppföra nya hållbara och attraktiva lokaler. Historiskt sett har bolaget haft en mer verkställande roll i form av byggherre och fastighetsförvaltare men i samverkan med ägaren har arbete påbörjats att ta en mer aktiv roll i samhällsplaneringen.

Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Ängelholmslokaler har som mål att bli ett av de mest attraktiva fastighetsbolagen med en sund företagskultur där engagerade och motiverade medarbetare med rätt kompetens trivs. Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden.

OSA-enkät har genomförts tre gånger under året i syfte att följa upp organisationens välmående. Mycket fokus läggs även på friskvård med bland annat gemensamma träningstillfällen.

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet.

Årets verksamhet

Bra lokaler för kommunal verksamhet bidrar till att göra Ängelholms kommun attraktivt för människor och företag, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen. Under 2019 påbörjades byggnationen av den nya Villanskolan. Skolan dimensioneras för 635 elever och en ny idrottshall med plats för 250 åskådare. Nya skolan överlämnades i december 2021 och därefter kommer de äldre lokalerna att rivas. Nya Villanskolan är miljöcertifierad enligt standard för miljöbyggnad.

Ombyggnationen av Ängelholms stadsbibliotek har slutförts och togs i drift under december 2021. Fokus för ombyggnationen har varit att stadsbiblioteket ska vara en mötesplats samt bevara och utveckla den varma känslan för en modern biblioteksverksamhet i drift.

Målsättningen är att kunna erbjuda kommuninvånarna väl underhållna fastigheter. Bolagets ambition är att ha en så effektiv förvaltning som möjligt med fokus på utveckling och långsiktigt ägande. Att underhålla fastigheterna är en investering för framtiden och något som ökar trivseln för de medborgare som använder lokalerna.

Ekonomisk analys

Ekonomisk analys Ängelholmslokalers resultat efter finansiella poster uppgår till 22,7 mnkr (8,6 mnkr föregående år). Soliditeten uppgår till 13,1 % (16,2 % föregående år). Nettoomsättningen har minskat med 7,9 mnkr och är främst relaterad till outhyrda fastigheter på grund av ombyggnationer. Fastighetsrelaterade kostnader har under året varit lägre och beror främst på Covid-19 samt förseningar i upphandlingar. 6,5 mnkr av det planerade underhållet 2021 har flyttats till 2022 på grund av pandemin och förseningarna i ramavtal.

Under 2021 har det inte gjorts några nedskrivningar på byggnader. Det har inte heller gjorts några återtag på tidigare gjorda nedskrivningar, jämfört med 31,4 mnkr i nedskrivningar under 2020. Nettoinvesteringar har uppgått till 161,8 mnkr där de största investeringarna avser nya Villanskolan 80 mnkr, Stadsbiblioteket 52 mnkr och idrottshallen i Hjärnarp 13 mnkr (157,4 mnkr föregående år).

Ängelholmslokalers nyckeltal för 2020 och 201

AB Ängelholmslokalermnkr

2020

2021

Nettomsättning

204,0

196,0

Resultat efter finansiella poster

8,6

22,7

Nettoinvesteringar

157,4

161,8

Balansomslutning

1 610,0

1 737,0

Soliditet, %

16,2 %

13,1 %
PERSONALAntal anställda (årsarbetare)

37,0

40,5

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (%)

4,4 %

3,9 %
ÖVRIGTTotal yta förvaltade verksamhetslokaler (m2)

225 000

220 000

 

Framtid

I takt med att folkmängden i Ängelholms kommun växer och antalet barn samt äldre ökar, blir också behovet av lokaler avsedda för kommunal verksamhet större. Bolagets arbete med planerat underhåll fortskrider. Planering pågår avseende nya Tegelgårdens förskola. Nybyggnation av idrottshall i Hjärnarp pågår och beräknas vara klart hösten 2022. Flera rivningar och större renoveringar väntar under de närmsta åren, liksom utveckling av lokaler till grundskolan.