Familje- och utbildningsnämnden

Familje- och utbildningsnämnden

Målredovisning

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster (Uppfyllt)

Förskolor, skolor och fritidshem använder digitala system som stöd för lärande och kommunikation och vårdnadshavare får enkelt tillgång till viktiga nyckelfunktioner och information via sin mobil eller dator. Gymnasiet har e-tjänster för inackorderingsbidrag, resekort och resetillägg som nu börjat användas fullt ut i dess nya digitala form. Inom Barn- och Elevhälsa sker samtycke för vaccination digitalt och man erbjuder vårdnadshavare och elever att delta i digitala möten. Detta har ökat delaktigheten och möjliggjort för fler vårdnadshavare att kunna delta.

Det är tryggt att bo i Ängelholm (Delvis uppfyllt)

Alla verksamheter arbetar aktivt med tryggheten hos verksamhetens barn och elever. Enkäter till vårdnadshavare visar att de är generellt trygga med förskolan och Skolinspektionens enkät visar att Ängelholm har något bättre resultat än riket i sin helhet när det gäller elevers trygghet i skolan. Arbetsmiljöronder genomförs på arbetsplatser med bedömning av psykosocialt klimat för både barn och vuxna. Trygghets- och säkerhetsvandringar genomförs också ute i verksamheterna. För att skapa trivsel och trygghet i alla årskurser har även antalet gemenskapsaktiviteter utökats.

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet (Uppfyllt)

De digitala tjänster som i dagsläget finns har förenklat och effektiviserat arbetet för såväl vårdnadshavare som administratörer och rektorer. Inom gymnasiet har ny struktur för systemadministration som genom självlärande manualer ger elever och personal snabbare, bättre och effektivare stöd i sin digitala miljö.

Individ- och familjeomsorgen erbjuder medborgarna att på ett enkelt sätt ansöka om hjälp och stöd och anmäla intresse för olika uppdrag. Chattfunktionerna, vilka implementerades 2020, har följts upp under året för utvärdering och vidare utveckling. Hemsidan Föräldrastöd är implementerad och aktiv för medborgare.

Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter (Uppfyllt)

Likvärdighetssatsningen är en levande del av alla rektorsområdenas systematiska kvalitetsarbete och skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan skolorna visar på en tydlig minskning under det gångna året. Skolorna fortsätter att stärka upp arbetet kring läs-, skriv och språkutveckling samt elevhälsokompetens. Dessutom har ett samarbete med Nationellt Centrum för Matematik (NCM) påbörjats i syfte att arbeta tillsammans med kompetensutveckling, för i första hand, förstelärare i matematik.

Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående (Delvis uppfyllt)

Delaktighet upplevs i högre grad bland våra yngre elever än våra äldre men för att förbättra situationen har skolledning en självklar samtalspart hos elevkåren utifrån ett delaktighetsperspektiv. Vidare utbildas gymnasieambassadörer i bemötande och social interaktivitet, för att kunna vara med i marknadsföringsaktiviteter, men även skapa en god skolanda

Individ och familjeomsorgens brukarenkäter där upplevd delaktighet utvärderas visade att 75 % av klienterna angav att socialsekreterare inom IFO frågat efter deras synpunkter om hur den egna situationen skulle kunna förändras. Ytterligare insatser kring området kommer att följas upp under 2022.

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor (Uppfyllt)

Flera nationella program omfattar kursen Ung Företagsamhet vilken ger eleverna möjlighet att starta egna företag under kontrollerade former. Arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv har påbörjat flera utvecklingsprocesser vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt god utveckling.

Kommunens befolkning ska öka. (Uppfyllt)

Ett framgångsrikt arbete i linje med de antagna nämndmålen leder sammantaget till en kommun som blir attraktiv för både medborgare och besökare.

Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare (Uppfyllt)

Ett sätt att öka integrationen är att öka andelen barn 1-5 år som är inskrivna i förskolan. I dagsläget är 90 % av kommunens barn inskrivna i förskola och för 5-åringar är siffran 98 %. I syfte att stärka likvärdigheten införs 2022 en socioekonomisk resursfördelning inom förskoleverksamheten enligt liknande modell som funnits inom grundskolan sedan 2019.

Gymnasiet bedriver ett projekt med Skolverket i Samverkan Bästa Skola för att öka genomströmningen för elever på Introduktionsprogrammen. Gemensamma undervisningsmoment samplaneras med de nationella programmen och det genomförs även praktikbesök. Det positiva arbetet med Aktivitet förebygger har varit på sparlåga på grund av pandemin, vilket vi bedömer har försvårat delar av integrationen. Verksamheten kommer återgå till det normala så fort som det är möjligt.

Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning (Delvis uppfyllt)

Under året har lärare i förskoleklass erbjudits möjlighet att kompetensutveckla sig inom språk- och matematikundervisning och ett flertal medarbetare studerar på universitet eller högskola för att öka den specialpedagogiska kompetensen. Inom verksamhetsområdet finns en hög behörighet och många sökande till våra tjänster, även inom svårrekryterade områden.

Utbildningsverksamheterna arbetar tillsammans med HR och arbetstagarföreträdare med HÖK-avtal. Skolornas mottagande av lärarkandidater bidrar till möjligheter som framtida anställda i kommunen. Inom gymnasiet anpassas utbildningarna, inom Skolverkets ramar, för att möta det behov som finns i en framtida arbetsmarknad.

Verksamheterna arbetar aktivt med kompetensutveckling för att stärka kompetensförsörjningen inom aktuella ansvarsområden. Detta gäller bland annat utbildning i Anknytning och trauma, utbildningar inom ramen för projekt SPSM tillgängliga lärmiljöer samt utbildningar inom psykiatrisatsningen.

Årets verksamhet

Samarbetet inom Familje- och utbildningsnämndens verksamheter bygger på ett agilt arbetssätt och skapar förutsättningar som i förlängningen gynnar och förenklar för den enskilde individen. Med samlad och bred kompetens verkar vi tillsammans för att kunna erbjuda kvalitetseffektiva insatser och tjänster med individen i centrum.

Kvalitetseffektiva verksamheter

I tider av utsatthet och osäkerhet som 2021 har präglats av har Familje- och utbildningsnämndens verksamheter upplevt ett ökat tryck och efterfrågan av stöd och service från medborgarna. Individ- och familjeomsorgens satsning på ett gemensamt Resursteam har resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och att vi i dagsläget inte behöver köpa in någon extern öppenvård. Detta betyder ökad tillgänglighet för våra medborgare och samtidigt en mycket god ekonomisk hushållning.

Likvärdighetssatsningen är en levande del av skolornas systematiska kvalitetsarbete och i detta har grundskolorna fortsatt att stärka upp arbetet kring läs-, skriv och språkutveckling samt utveckling av matematikundervisning och elevhälsokompetens. För att denna långsiktiga satsning ska befästas och få stort kvalitativt genomslag sker utvecklingsarbetet i nära samverkan med Nationellt centrum för matematik, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. För att fånga upp barn och elevers behov med en samlad kompetens har vi utvecklat barn- och elevhälsoteam och i medverkar även medarbetare från socialtjänsten kontinuerligt.

Resultat och kunskapsutveckling i fokus

Den positiva trenden under året avseende kunskapsutvecklingen i våra grundskolor ser vi i ökad likvärdighet mellan skolorna. Skillnaden i meritpoäng mellan skolorna minskade nämligen betydligt under år 2021 och det är ett värde som betraktas som en av flera indikatorer på hur likvärdiga skolorna är i kommunen. Detta resultat nåddes, bland annat eftersom pojkarna generellt i kommunen och även specifikt på den skola som år 2020 hade de största utmaningarna när det gällde betygsresultaten, presterat på en högre nivå under 2021.

På grund av pandemin har skolverksamheten större frånvaro än normalt, en del undervisning har under perioder genomförts som fjärr- eller distansundervisning och med hög personalomsättning. Detta har medfört att flickornas resultat har sjunkit jämfört med tidigare år, vilket verksamheten uppmärksammat och fördjupar sig kring.

En skola för framtiden

Inom gymnasieskolan har elevantalet ökat vilket bland annat har lett till utökat antal klasser inom Ekonomi- samt Samhällsvetenskapsprogrammet. Utöver detta har även skolans Förstärkta program, i vilket elever med behov av extra stöd under sin gymnasieutbildning går, rönt stor uppmärksamhet och snabbt fått ett stort antal elever. I programmet har bland annat en handfull elever utan tidigare sysselsättning påbörjat gymnasiestudier för framtida möjligheter till arbete och sysselsättning.

Byggnationerna av Villanskolan F-6 har slutförts under hösten år 2021 och skolan har därefter inretts som en modern skola med kunskap och utveckling i fokus. En invigning av denna kommer att ske under våren år 2022.

Ekonomisk analys

Familje-och utbildningsnämndens samlade verksamheter redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande +18,6 mnkr. Det budgetmässiga överskottet har succesivt förstärkts under året och kan framförallt kopplas till verksamhetsområde förskola och grundskola samt den övergripande verksamheten. Förklaringen till det goda resultatet går att finna i flera samverkande faktorer. Grunden lades redan under år 2020 då familje- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan för en budget i balans och ett intensivt arbete påbörjades för bättre kostnadskontroll inom verksamhetsområdena. Detta arbete tillsammans med betydande riktade statsbidrag inom förskola och grundskola bidrar i stor utsträckning till det positiva resultatet år 2021.

Den budgetmässigt största utmaningen har varit verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Trots en negativ budgetavvikelse på -13,6 mnkr börjar det medvetna arbetet med fokus på öppna insatser i närmiljön bära frukt. Detta kan bland annat ses i antalet externa placeringar som har minskat väsentligt under senare år.

För nämndens övergripande verksamheter finns ett överskott som uppgår till +15,5 mnkr, vilket i huvudsak kan härledas till den reserv som är avsedd att täcka upp budgetmässiga underskott inom andra verksamhetsområden. Denna post har förstärkts under året med de ersättningar för sjuklönekostnader som huvuduppdraget erhållit (3,9 mnkr).

Förskola och grundskola

Verksamhetsområde förskola och grundskola visar en positiv budgetavvikelse på +13,7 mnkr.

Det positiva resultatet kan till stora delar förklaras av att generösa statliga bidrag betalats ut för att möta den tuffa utmaning som Covid-19 pandemin medför. Statsbidrag från Skolverket har betalts ut med full kompensation för läxhjälp och lovskola. Verksamheten har också fått del av den så kallade Skolmiljarden. Bidraget är kopplat till pandemins effekter i syfte att säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till. Bland annat har studiestöd utanför ordinarie skoltid samt lovskolornas omfattning utökats.

Statliga medel från Migrationsverket till elever i kommunen som är asylsökande har kunnat sökas i större omfattning än förväntat, +3,0 mnkr.

Inom både grundskola och förskola har verksamheten under året påverkats av restriktioner som är kopplade till pandemin och som till exempel begränsat möjligheten att sätta in vikarier i den omfattning som varit önskvärt. Även tillsvidareanställningar har varit svåra att genomföra inom vissa rektorsområden, +5,2 mnkr.

Budget för skolledning visar överskott på grund av vakanser delar av året, +1,5 mnkr. Föräldraavgifterna inom barnomsorgen samt den kontroll och efterdebitering som genomfördes i slutet av året har gett högre intäkter än budgeterat, +1,8 mnkr.

I syfte att säkerställa medel för befolkningsökning budgeteras för en viss reserv. Delar av denna ligger kvar oförbrukade, +2,2 mnkr.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolans avvikelse mot budget landar på totalt + 1,2 mnkr. Överskottet beror på högre interkommunala intäkter för gymnasiesärskolan, där antalet elever från andra kommuner har ökat jämfört med tidigare år, +2,0 mnkr.

Underskott för Interkommunala ersättningar landade på -0,8 mnkr. Underskottet beror främst på ett ökat antal elever som väljer skolor och specifika program i närliggande kommuner, exempelvis Naturbruksprogrammen och Ridgymnasium som fortsatt är populära.

Barn- och Elevhälsan

Den positiva budgetavvikelsen för verksamhetsområdet slutar med +1,5 mnkr. Anledningen är vakanser vid rekryteringar, sjukskrivningar och föräldraledigheter som sammantaget har genererat överskottet.

Individ- och familjeomsorgen

För individ- och familjeomsorgen samt ensamkommande barn uppgår budgetavvikelsen till -13,6 mnkr.

Trots ett pågående arbete under året med att fasa ut de konsulentledda familjehemmen till förmån för egna arvoderade finns en budgetavvikelse på -4,3 mnkr. Löpande arbete under året har varit att förbättra processen kring nyrekryteringar av familjehem men även att kvalitetssäkra stöd till blivande familjehem. Antalet konsulentledda familjehem har halverats i slutet av år 2021 i jämförelse med slutet av år 2020 vilket borgar för goda förutsättningar inför år 2022.

Budgetavvikelsen avseende placeringar uppgick år 2019 till -10,0 mnkr och år 2020 till -4,0 mnkr. Strategin under året har varit att minimera externa placeringar och satsa på lösningar i egen regi i enlighet med den långsiktiga åtgärdsplanen. För att lyckas i detta arbete har det i första skedet krävts utökning av kompetens inom ramen för de öppna insatserna för att minimera kostnaderna för extern vård. Verksamheten har arbetat utifrån inriktningen att det endast är skyddsärenden som kan bli föremål för externa insatser. Trots att flertalet insatser har övergått till att ske i närmiljö kan det konstateras ett budgetunderskott för externa placeringar på - 1,6 mnkr och beror på volymökningar avseende ärenden samt ett fåtal skyddsplaceringar.

Inom boendesamordningen finns ett budgetunderskott på -0,7 mnkr som avser reparationskostnader för förmedlingsbostäder.

Verksamheten för ensamkommande barn visar en budgetavvikelse på -7,0 mnkr. Budgetavvikelsen på
-6,0 mnkr beror på ett fortsatt insatsbehov men där statliga ersättningar har upphört. Det finns även omställningskostnader i form av lokalkostnader - 1,0 mnkr i samband med avveckling av HVB-hem.

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna för Familje- och utbildningsnämnden år 2021 uppgick till 22,1 mnkr. Det stora investeringsprojektet under året har varit Villanskolan som färdigställts och upprustats med inventarier. Investeringsbudgeten i övrigt omfattas av inventarieanskaffning till förskolor/skolor, inköp av datorer inom ramen för ”en dator per elev” samt olika digitaliseringsprojekt som sträcker sig över hela nämndens ansvarsområde. Utfallet för de samlade investeringsprojekten ligger i paritet med budget.

Skriv tabellbeskrivning här

Familje- och utbildningsnämndmnkr

2020

2021

Verksamhetens intäkter

266,0

274,2

Verksamhetens kostnader

-1 395,4

-1 449,1

Verksamhetens nettokostnader

-1 129,4

-1 174,9

Budgetavvikelse

1,6

18,5

Nettoinvesteringar

13,0

22,1

Antal årsarbetare

1 279

1 294

 

Framtid

Under det senaste året har pandemin påverkat samhälle och individer på många olika vis. Den ökade sociala oron som syns skapar incitament för oss att utveckla vårt förebyggande och främjande arbete genom företrädesvis tidiga insatser. Behoven vi ser hos barn, unga och familjer möter vi i framtiden framgångsrikt tillsammans genom tidiga och gemensamma insatser. Under kommande år kommer därför ett särskilt fokus att läggas på utökning av resurser och insatser inom förskoleverksamheten, Barn- och elevhälsan samt Aktivitet förebygger. En prioritering i arbetet kommer att läggas på barn och ungas psykiska hälsa.

För att möta det ökade antalet elever i kommunen planeras det för tre nya grundskolor i Munka Ljungby, Adolfsfält och Fridhem. Under år 2022 kommer dessutom Össjö skola att byggas ut med ytterligare klassrum. Inom de närmaste åren kommer även nya förskolor att byggas, både inom centralorten och i våra tätorter där Skälderviken, Strövelstorp, Tegelgården, Rebbelberga och Havsbaden (fristående förskola) står först på tur.

Under läsåret 2022/2023 kommer Vård- och omsorgsprogrammet att starta inom gymnasieverksamheten och utöver detta kommer en fördjupad utredning kring Industriprogrammets framtida utformning att genomföras. Dessutom intensifieras kommunens gemensamma arbete med näringslivet kring Campus Ängelholm och etablering av högre utbildningar i Ängelholm.

Under 2022 kommer ett beslut kring organisering, resursfördelning och uppdrag kring för Barn- och elevhälsan.