Miljö och tillståndsnämnden

Miljö och tillståndsnämnden

Målredovising

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster (Uppfyllt)

Nya e-tjänster har tillkommit under året för inrapportering av påträffad metangas och för köldmedier. För att underlätta för en smidigare support och utveckling har Miljöenheten skrivit avtal om samverkan med Karlskrona kommun kring e-tjänster och integration i ärendehanteringssystemet för alkoholärenden.

Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället (Uppfyllt)

Den nya planen för ekologisk hållbarhet har ett brett fokus och kommer rikta sig mot hela kommunen, inklusive medborgare, föreningar och företag. Naturskyddsförening, LRF med flera deltar i arbetet. Under året har det inte varit aktuellt att arbeta aktivt med medborgardialoger men miljöchef, tjänstemän och nämndens presidie har deltagit på möte med boende i Hillarp inför tillståndsprövning av bergtäkten.

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet (Uppfyllt)

I december blev införandet av i Minut Miljö leveransgodkänt vilket innebär att fem e-tjänster som går direkt in diariehanteringssystemet Ecos nu är i drift. Ytterligare fem e-tjänster har valts ut, utifrån ärendemängd, och en beställning har gjorts för integration vilken kommer färdigställas under första delen av 2022.

Andra effektiviseringsåtgärder har varit att införa fakturering direkt i ärendehanteringssystem för handläggning av alkohol- och tobaksärenden och arbeta för säker och effektiv e-arkivering. Avtal har upprättats med Miljöförvaltningen i Helsingborg kring juridiktjänster samt resursbrist eller jävsituation.

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor (Delvis uppfyllt)

Alla medarbetare har påbörjat en obligatorisk utbildningsinsats med fokus på service och myndighetsutövning. Alla medarbetare har deltagit i gruppcoaching och utbildning ledd av Kundtjänst om service och bemötande via telefon. Verksamheten deltar även i kommunens företagslots.

Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan (Uppfyllt)

Handlingsplan - Hållbar stadsdel stationsområdet 2019-2029 har godkänts och håller på att genomföras och verksamheten är nu delaktig i framtagandet av en plan för ekologisk hållbarhet. Det har även inletts en upphandlingssamverkan med Helsingborgs stad och tre hållbarhetsstrateger jobbar aktivt med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar.

Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende (Uppfyllt)

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare har genomförts under året, även för elever på restaurangskolan i samband med dagtillsyn. 28 stycken kontrollköp av folköl och tobak har genomförts under året och vid åtta av dessa tillfällen släpptes köpet igenom. Aktiviteten Varannan vatten har inte genomförts under 2021 eftersom de tillställningar där verksamheten brukar delta har blivit inställda pandemin.

Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning (Uppfyllt)

Vi har medarbetare som deltar i arbetsgrupper och projekt inom i Miljösamverkan Skåne. För att följa arbetsbelastningen genomförs en löpande veckoenkät som fångar verksamhetens mående vilket lyfts på enheternas APT. Inför 2022 utökas verksamheten med två tjänster för att möta ett ökat antal ärenden. Enheterna arbetar aktivt utifrån OSA-mål och har utvecklat rutiner för att minska risken att missa viktiga frågor i arbetsmiljöarbetet.

Årets verksamhet

2021 har präglats av Covid-19 med mycket distansarbete och anpassningar av tillsynen. Vår vanliga utåtriktade tillsynsverksamhet har behövt minskas till förmån för skrivbordstillsyn, vilken innebar en högre grad av granskning av inskickade handlingar istället för att regelrätta besök.

Verksamheten har påbörjat ett arbete med att förbättra företagsklimatet genom utbildning med fokus på service och myndighetsutövning för alla medarbetare i syfte att fortsätta utveckla ett gott företagsklimat. Vidare har verksamheten haft gruppcoaching och utbildning ledd av Kundtjänst som handlade om service och bemötande via telefon.

Vår trängseltillsyn stärker samhällets motståndskraft mot covid-19

Trängseltillsynen har under hela 2021 varit en extra uppgift för verksamheten. Verksamhetens livsmedels- och alkoholinspektörer har varit viktiga personer för att stötta och vägleda restauranger och serveringar i de förändringar som restriktionerna inneburit.

Vi växlar upp kommunens miljöinsatser med projektpengar

Vårt arbete med att söka projektpengar har under 2021 permanentats genom att en miljöutvecklare har tillsvidareanställts. Liksom under föregående år har arbetet varit framgångsrikt och kommunen har under året blivit beviljade drygt 3 mnkr för olika projekt som naturvärdesinventering, arbete med vattenförvaltning och byggnation av gång- och cykelvägar.

Ekonomisk analys

Miljö- och tillståndsnämnden har en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Avvikelsen är till stor del pandemirelaterad i form av lägre kostnader för fortbildning, konferenser, personalaktiviteter och sammanträden. Efter beslut i kommunfullmäktige har avgifterna reducerats med 1,4 mnkr som ett stöd till besöksnäringen under coronapandemin. Med anledning av pandemin tillkom ett statligt bidrag med 0,5 mnkr för trängseltillsyn, men det medförde samtidigt att den ordinarie tillsynen fick senareläggas. Personalkostnaderna stod för merparten kostnaderna, 17,2 mnkr, vilket var 0,3 mnkr högre än budget.

Nämnden har två investeringsanslag på sammanlagt 0,4 mnkr fördelade på Digitalisering och Stängsling jätteloka. 90 % av medlen var vid årets slut förbrukade.

Skriv tabellbeskrivning här

Miljö- och tillståndsnämndenmnkr

2020

2021

Verksamhetens intäkter

7,2

8,7

Verksamhetens kostnader

-19,5

-21,6

Verksamhetens nettokostnad

-12,3

-12,9

Budgetavvikelse

0,1

0,6

Nettoinvesteringar

0,2

0,4

Antal årsarbetare

24

27

 

Framtid

Vi räknar med att även stora delar av år 2022 kommer vara präglad av covid-19 och med olika anpassningar av verksamheten. På grund av de senaste två årens restriktioner går verksamheten även in med en tillsynsskuld som behöver betas av under det kommande året. Fokus på att förbättra företagsklimatet kommer även att fortsätta med olika aktiviteter och utbildningssatsningar under 2022.