Nämnden för kultur, idrott och fritid

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Målredovisning

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster (Delvis uppfyllt)

Digitalisering av olika tjänster sker med tydligt medborgarfokus som webbanmälan till sommarlovsaktiviteter, kommunal simskola och kulturskolans alla kurser och ämnen. Biblioteket har utvecklat sina digitala tjänster och service som hemkörning av boklån.

Det är tryggt att bo i Ängelholm (Uppfyllt)

Kommunal simskola och havslivräddare på stränderna borgar för en tryggare vistelse vid bassäng, hav och sjö, men också mötesplatser som till exempel skateparken har en ökad vuxennärvaro. Fritidsgårdarnas medarbetare har jobbat uppsökande i syfte att skapa kontakt med ungdomarna för att därmed öka tryggheten.

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet (Delvis uppfyllt)

Kulturskolan har implementerat ett administrationsprogram som effektiviserat anmälningsförfarandet. Trots framtagna e-tjänster saknas kopplingar till vissa verksamhetssystem som skulle göra handläggningen mer effektiv.

Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser (Uppfyllt)

Med öppning av Stadsbibliotekets nya lokaler ges invånarna en central mötesplats. Konst i Kronoskogen och på Sven Jons udde, Njutbart vid Rönne å och Good Night Sun på Vejbybadet, är exempel på miljöer som inte självklart förknippas med konst och musik. Under sommarlovet bedrevs en ambulerande fritidsverksamhet ute i kransorterna vid skolor och multiarenor.

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor (Uppfyllt)

Trots pandemin har evenemang kunnat genomföras med stöd från kommunen som In between music festival och familjeföreställningar i Hembygdsparken. Vejby IF kunde med stöd från kommunen utveckla utegym och paddelbanor för att stärka Vejby IP som mötesplats.

Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare (Uppfyllt)

Genom dialog och tecknade av överenskommelser skapar vi bättre förutsättningar för det civila samhället som därigenom attraherar olika målgrupper. Genom att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter sker en större integrering då vi når individer som vi vanligtvis inte ser i våra verksamheter. Kulturskolan praktiserar uppsökande verksamhet för att nå fler målgrupper.

Kommunens befolkning ska öka (Uppfyllt)

Ängelholm lockar nya medborgare genom ett ökat antal kultur- och idrottsevenemang där samverkan sker med civila samhället. Ett rikt utbud av aktiviteter för unga är en positiv faktor för att välja att bosätta sig i Ängelholm.

Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället (Uppfyllt)

En digital medborgardialog i enkätform har utförts av Kulturskolan vilket lett till förändrat kursutbud och genom brukardialog i Strövelstorp kunde budget för landsbygdsutveckling landa i den satsning som var mest angelägen för invånarna. Tjänsteorganisationen har under året fortbildat sig inom samverkan med civila samhället och i kombination med en kartläggning av hur samverkan ser ut inom kommunen, finns en bra grund för en fortsatt utveckling av området.

Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning (Delvis uppfyllt)

Genom samverkan med Lunds Universitet har kunskap om Ängelholm och våra satsningar på konst och kultur kunnat inspirera studenter att skriva examensarbete eller motsvarande. Bibliotekens medarbetare deltog under hösten i en serie utbildningstillfällen för att höja den digitala kunskapen inom ett projekt från Region Skåne. Kulturskolan möjliggjorde för medarbetarna att vidareutbilda sig och studenter från högskolorna erbjuds VFU - verksamhetsförlagd utbildning.

Årets verksamhet

Livsmiljö

Första halvåret av 2021 har i stor utsträckning präglats av Coronapandemin och alla enheter inom Kultur och stad har påverkats på olika sätt. Kulturskolan bedrev distansundervisning under våren. Järnvägens Museum höll stängt under årets första månader men kunde öppna igen i april, dock med vissa begräsningar. Ängelholms föreningsliv har stått inför tuffa utmaningar och har under 2021, precis som under 2020, tilldelats ett separat Corona-stöd på sammanlagt 1 miljon kronor.

En ny servicebyggnad har färdigställts på vid Engelholms BMX-klubb och en tillgänglighetsanpassad spång vid entrén till Kronoskogen möjliggör nu för alla besökare oavsett funktionsvariation tillträde till Kronoskogen. Under vandringens dag den 11 september invigdes Monika Goras land art-verk Portal till skogens rum som står i direkt anslutning till spången.

Naturvårdsverket utnämnde 2021 till Friluftslivets år. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören deltog i samband med det i en nationell cykelstafett där stafettpinnen togs emot av Båstad kommun och överlämnades till Höganäs kommun.

Mötesplatser

I december kunde dörrarna slås upp för ett ombyggt Stadsbibliotek med barn och unga i fokus. Biblioteket erbjuder, förutom mer anpassade miljöer för våra yngre medborgare, även en restaurang i markplan och Galleri Moments utställningsverksamhet som en mer integrerad del i biblioteket. Södra Utmarkens bibliotek blev under året meröppet och Ängelholm kan nu stoltsera med fem meröppna bibliotek av sex möjliga. Även en ny och modernare bokbuss har köps in för att erbjuda biblioteksverksamhet runt om i kommunen.

Järnvägens Museum med närheten till Kronoskogen fortsätter att utvecklas till en mångfacetterad mötesplats där både museiverksamheten, utbudet i café och butik och den omkringliggande naturen står i centrum. Ny hiss till våningsplan 2 har ökat tillgängligheten för besökarna. Nytt för 2021 var Sommarkulturkortet som genomfördes i samverkan med Familjen Helsingborg.

Byggnaden för omklädningsrum på Strövelstorps idrottsplats har genomgått en större upprustning med bland annat nya ytskikt invändigt och målning av fasaderna. På Ängelholms Ridhus har underlagen uppgraderats vilket både är skonsammare för hästarna och medför att Ängelholms Ryttarföreningar har bättre förutsättningar att ansöka om större tävlingar.

Upplevelser

Årets sommarlovsprogram nådde ut till 7 600 deltagare med 207 kostnadsfria aktiviteter under 10 veckor runt om i kommunen. Under Kulturveckan deltog ca 3 500 deltagare vid de 50 programpunkter som arrangerades. Nytt för 2021 var visning av dokumentärfilm som finansierat av stiftelsen till Malik Bendjellouls minne, som hans bror Johar Bendjellouls har instiftat.

Njutbarts konsertserie arrangerades för första gången på Tullportsplatsen med artister som Louise Hoffsten, Anna Stadling och Anders Berglund. Sommarens parader med Marching Band kunde återupptas efter ett år av pandemi. Evenemang som Folkrotfestival i Simontorp, den klassiska musikfestivalen In Beetween i Hjärnarp och familjeföreställningar i Hembygdspaken kunde med evenemangstöd från kommunen arrangeras för både invånare och besökare.

Svenska Filminstitutet beviljade bidrag för satsning på skolbio för gymnasieelever. Kulturgarantin, som primärt riktar sig till elever i grundskolan, har under året kunnat utökas till att omfatta även gymnasieskolan.

Ekonomisk analys

Nämndens ekonomiska utfall för 2021 visar på 1,5 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på ett överskott på kapitalkostnadsbudgeten, +1,3 mnkr, vilket lämnades oförbrukat enligt kommunfullmäktiges anvisning. Då vissa investeringsprojekt förskjutits i tid genereras inte avskrivningar och räntekostnader som planerat. Detta överskott uppkom i huvudsak på idrottsanläggningarna.

Ekonomin för nämndens verksamheter är sammantaget balanserad. Pandemin medförde även 2021 både negativa och positiva ekonomiska effekter. Järnvägens Museum drabbades av ett större intäktsbortfall, då det hölls stängt under det första kvartalet. Inom kulturverksamheten ställdes flera evenemang såsom Ljusfesten in, vilket ledde till lägre kostnader. För övrigt betydde personalvakanser att överskott uppkom i både fritidsverksamheten och Kulturskolan.

Verksamhetens intäkter består till stor del av försäljning och inträdesavgifter på Järnvägens museum, terminsavgifter och projektbidrag till Kulturskolan, samt uthyrning av idrottslokaler. På kostnadssidan står personal för en stor andel, 40,8 mnkr. Lokalkostnaderna, för i huvudsak olika idrottsanläggningar, uppgick till 35,6 mnkr. Kostnaden för Vattnets Hus var 2021 20,0 mnkr. Olika bidrag till exempel lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag och andra föreningsbidrag, kostade 21,8 mnkr. Här fattades med anledning av pandemin politiska beslut om 1,0 mnkr i extra utbetalningar.

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten uppgår för 2021 till 21,6 mnkr och utfallet blev 14,3 mnkr. Ett par anläggningsprojekt, Omklädningsrum Hjärnarps IP och Friidrottsanläggning, kunde inte genomföras som planerat beroende på en försenad upphandling respektive miljökravsutredningar. Årets investeringsutgifter bestod därför till största delen av inventarieinköp, främst till det nyrenoverade stadsbiblioteket.

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnden för kultur, idrott och fritidmnkr

2020

2021

Verksamhetens intäkter

16,2

10,3

Verksamhetens kostnader

-150,2

-146,9

Verksamhetens nettokostnad

-133,9

-136,6

Budgetavvikelse

2,2

1,5

Nettoinvesteringar

3,8

14,4

Antal årsarbetare

69

72

 

Framtid

En kommande nationell biblioteksstrategi kan komma att påverka biblioteksverksamheten framöver. Det framgångsrika samarbetet inom Familjen Helsingborg är fortsatt betydelsefullt för utveckling av biblioteksverksamheten i Ängelholm. Efter Stadsbibliotekets omfattande ombyggnad kommer även närbiblioteken att fortsätta omgestaltas för att bibehålla sin status som relevanta och attraktiva mötesplatser för medborgarna.

Beslutet om nytt huvudmannaskap för Flygmuseet innebär en utveckling av museiverksamheten i kommunen och kommer de närmsta åren att präglas av ett förberedande arbete inför övertagandet 2024.

Kulturskolans lokaler är idag för få, för små och är inte fullt ut anpassade för den verksamheten som bedrivs. I framtiden krävs större och mer ändamålsenliga lokaler för att båda möta nuvarande och framtida behov.

Tillsammans med arbetsmarknadsenheten och civilsamhället kommer Fritidsbanken att kunna starta upp under 2022 i centralt belägna lokaler vid stationsområdet. De nya bidragsformerna Projektstöd och Unga för unga kommer under 2022 att möjliggöra för civilsamhället att realisera sina goda idéer och initiativ.