Nämnden för omsorg och stöd

Nämnden för omsorg och stöd

Målredovisning

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster (Uppfyllt)

Under året har införandet av digitala signeringslistor och upphandling av digital inkontinensutredning slutförts. Projektet med läkemedelsrobotar har gett goda resultat och verksamheten har utökat antalet maskiner. Rutiner för hur videobedömning kan användas som komplement till besök har också tagits fram.

Det är tryggt att bo i Ängelholm (Delvis uppfyllt)

För att förebygga och förhindra uppkomst av vårdskador har teamarbetet stärkts genom grupputveckling för samtliga professioner med hjälp av stimulansmedel från Stärkt äldreomsorg. Utifrån brukarundersökning framkom att det finns ett fåtal individer som inte upplever sig trygga i sina boenden. Individuella och anpassade insatser har genomförs.

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet (Delvis uppfyllt)

Installationsprocessen för digitala lås och trygghetslarm har optimerats för att skapa effektiva och kvalitetssäkra flöden. Pandemin har försvårat för samverkan mellan verksamhetsområden, däribland förbättrade scheman och resursturer. Det finns digitala verktyg för att främja resurseffektiva lösningar som kommer att tillämpas i takt med minskade restriktioner. Samtidigt pågår arbete med att förbereda verksamheten för att få full effekt av systemen.

Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare (Uppfyllt)

Under hösten har 20 medarbetare inom Hälsa genomgått utbildning till språkombud. Under våren 2022 kommer ytterligare utbildningsplatser att erbjudas. Språkombudens roll är att ge stöd i den vardagliga språkanvändningen på arbetsplatsen, såväl muntlig som skriftlig, vilket skapar förutsättningar för god kommunikation och språkutveckling på arbetsplatsen.

Ett koncept för generationsöverskridande möten startade på nytt under 2021 på tre särskilda boenden i kommunen, Errarps ängar, Karlslund och Solhaga.

Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid (Delvis uppfyllt)

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har arbetat med att anpassa boendeform efter behov för att säkra kvalitén men också effektivitet. Sista delen i konvertering av korttidsplatser genomfördes under våren genom att sex platser för kontinuerlig avlastning startade upp på Viktoriagården i Vejbystrand.

Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning (Delvis uppfyllt)

Huvuduppdrag Hälsa har påbörjat en kartläggning vad gäller behovet av framtida kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Kartläggningen skapar förutsättningar för att på ett mer strukturerat sätt erbjuda befintliga medarbetare kompetensutveckling och att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Kompetensförsörjningsutvecklare har rekryterats och har som uppdrag att utveckla ett koncept för central rekrytering inför sommaren 2022. Genom Äldreomsorgslyftet ges medarbetare möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid.

Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid (Delvis uppfyllt)

Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter inom huvuduppdrag Hälsa. Vid samtliga nyanställningar erbjuds heltid och alla befintliga medarbetare har fått möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad. Verksamheterna arbetar parallellt med att minska andelen timvikarier och andelen delade turer. För att öka andelen med heltidstjänst ytterligare pågår utvecklingsarbete för att göra det än mer attraktivt att arbeta heltid.

Årets verksamhet

Pandemin har genomsyrat varje del av verksamheten under 2021 och där fokus under 2020 var att ställa om, har fokus under 2021 varit att etablera nya sätt att arbeta och att göra anpassning och flexibilitet till ett naturligt arbetssätt. Medarbetarnas enorma engagemang och förmåga att lära nytt har skapat förutsättningar för god vård och omsorg även under 2021. Ett väl genomfört förebyggande arbete har inneburit att smittspridningen i verksamheten har hållits på en låg nivå och de utbrott som förekommit har kunnat begränsas. En ytterligare framgångsfaktor har varit samarbetet dels internt mellan medarbetare, chefer och olika delar i organisationen, men också med andra vårdgivare i Region Skåne.

Nya arbetssätt

Covidteamet har varit en av flera åtgärder, och ett nytt sätt att arbeta, för att minska risken för smittspridning bland brukare inom hemtjänsten. Covidteamet består av undersköterskor som genomgått särskild utbildning och som under perioder enbart arbetat med brukare som varit covidsmittade, så kallad kohortvård. Ett annat exempel på nytt sätt att arbeta är samarbetet mellan kommunens sjuksköterskor och primärvården som lett till att drygt 150 personer har kunnat få sin vaccination i hemmet istället för på vårdcentralen.

I slutet på 2020 startade en ny enhet - utvecklingsenheten. Enhetens uppdrag handlar främst om välfärdsteknik, kompetensförsörjning och systemförvaltning och syftet är att på ett strukturerat sätt, såväl strategiskt som operativt, stödja verksamheterna med omvärldsbevakning, breddinförande och förvaltning. Enheten har bland annat påbörjat arbetet med att utveckla konceptet för central rekrytering inför sommaren 2022.

I slutet på året lanserades levnadsberättelsen. Den ger var och en möjlighet att berätta sin livshistoria och om vanor och rutiner som är viktiga i vardagen, men också ger förutsättningar för en individuellt anpassad vård. Nu är Ängelholm en av de första kommunerna i Sverige med att lansera levnadsberättelse via e-tjänst.

Ett samarbete mellan huvuduppdrag Hälsa och Lärande och familj har tagit form. Nya gränsöverskridande arbetssätt har hjälpt fler barn till en fungerande vardag. Samarbetet mellan barn och ungdom och särskolan har bland annat inneburit att personal från barn och ungdom med handledning från skolans lärare utfört undervisning enligt särskolans läroplan för att bättre möta individuella behov.

Moderniserade boenden

Många av kommunens särskilda boenden är omoderna och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och säkerhet. Arbetet med den omfattande renoveringsplanen fortgår och under 2021 flyttade personal och boende ut från både Karlsgården och Kungshaga. Flyttarna gick till Attendos boende på Errarps Ängar och till Humanas nya boende Sommarsol i Vejbystrand.

I november blev det också klart att Odalen Fastigheter kommer att bygga det nya boendet på Fridhem, vilket beräknas vara klart för inflyttning 2023.

En ny gruppbostad för personer med funktionsvariationer på Saftstationen öppnade i april. Här finns sex tillgänglighetsanpassade lägenheter utrustade med egna kök, badrum och inglasad balkong. Här finns även gott om plats för att umgås, spela spel och kolla på film.

Kvalitetssatsningar inom ramen för stärkt äldreomsorg

Inom ramen för Stärkt äldreomsorg har teamarbetet stärkts för samtliga professioner. Syftet är att förebygga och förhindra uppkomst av vårdskador. Genom att hela teamet, undersköterskor, vårdbiträden sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chef träffas utanför arbetsplatsen och arbetar med riktiga case har teamarbetet förbättrats.

En annan del av Stärkt äldreomsorg har nyttjats till att anlägga en Sinnenas trädgård i anslutning till Kvarnlidens demensboende som kommer att färdigställas helt under våren 2022.

Ett koncept för generationsöverskridande möten startade på nytt under 2021 på tre särskilda boenden i kommunen, Errarps ängar, Karlslund och Solhaga. Syftet är att skapa en meningsfull vardag och öka den sociala samvaron, men satsningen bidrar också till ett ökat intresse för äldreomsorgen som attraktiv arbetsgivare.

Kvalité och meningsfullhet

I samarbete med huvuduppdrag Lärande och familjs medarbetare inom verksamhetsområde funktionsstöd utbildats i Case Management som syftar till att personer med allvarliga psykiska funktionshinder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Under våren öppnade enheten för kontinuerlig avlastning upp sex platser på Viktoriagården i Vejbystrand. Öppningen var den sista etappen i konverteringen av korttidsplatser som inleddes i början på 2020 och som inneburit att kön till särskilt boende minskat avsevärt.

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har arbetat med "Rätt boendeform" vilket innebär att boendeform anpassas efter behov, framförallt för att säkra kvalitén men också effektivitet. Insatser har vidtagits på såväl enhets-, verksamhets- och på övergripande nivå kring den enskilde. Arbetssättet har fungerat väl och är nu etablerat.

Välfärdsteknik och digitalisering

Under året har breddinförandet av två välfärdstekniska lösningar, digitala signeringslistor och digital inkontinensutredning, genomförts eller påbörjats. Digitala signeringslistor ersätter det traditionella sättet att signera exempelvis läkemedelsordinationer på papperslistor. Det nya arbetssättet skapar bättre förutsättningar att följa upp ordinationer, leder till färre avvikelser och mindre administration för personalen. Digital inkontinensutredning är ett arbetssätt som ger ett bättre underlag för en mer individuell inkontinensvård och därmed förbättrad livskvalitet. Arbetssättet har också visat sig ge en kostnadsminskning för inkontinensmaterial.

Projektet med läkemedelsrobot, som möjliggör självständighet, har fortsatt under året. Under 2022 planeras för att utökning av antalet läkemedelsrobotar.

Under sommaren arbetade verksamheten fram rutiner för hur videobedömning kan användas som komplement till bedömning som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut gör via telefon eller fysiska besök. Videobedömning som komplement till telefonsamtal förväntas ge högre kvalitet i bedömningar och en ökad trygghet för såväl invånare som personal.

Medarbetarna – verksamhetens viktigaste resurs

Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter inom huvuduppdrag Hälsa. Vid samtliga nyanställningar erbjuds heltid och alla befintliga medarbetare har fått möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad. Verksamheterna arbetar parallellt med att minska andelen timvikarier och andelen delade turer. För att öka andelen medarbetare med heltidstjänst ytterligare pågår utvecklingsarbete för att göra det än mer attraktivt att arbeta heltid.

I ”Äldreomsorgslyftet” har drygt 50 vårdbiträden inom äldreomsorgen fått möjlighet att utbilda sig till undersköterskor på betald arbetstid. Syftet är att höja kompetensen och att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Rätt kunskap vid lyft och förflyttning är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Målsättningen är därför att all personal ska genomgå lyft- och förflyttningsutbildning och att kunskapen uppdateras vart tredje år. Under 2021 har verksamheten stärkt upp med personalresurser och intensifierat utbildningstillfällen.

Ekonomisk analys

Nämnden för omsorg och stöds nettokostnad för 2021 uppgår till 845,9 mnkr, vilket innebär ett underskott om -2,0 mnkr mot tilldelad budgetram.

Underskottet kan i sin helhet kopplas till merkostnader för Covid-19. Undantas dessa kostnader uppvisar nämnden en budget i balans med bred marginal. Kommunstyrelsen fattade i september 2021 beslut om en acceptans för nämndens merkostnader kopplade till Covid-19, det innebär att merkostnader till följd av Covid-19 ska beaktas i samband med bokslutet.

Nämndens nettokostnad för pandemin 2021 uppgår till 11,8 mnkr. Den stora risken för smittspridning har krävt försiktighetsåtgärder och nya arbetssätt. Under normala förhållandena har verksamheterna ett flexibelt resursutnyttjande av personal men restriktionerna har inneburit att denna flexibilitet inte har kunnat tillämpas i samma utsträckning, vilket krävt mer personalresurser och drivit kostnader. Exempel på nya arbetssätt, som gett goda resultat i form av minskad smittspridning, är Covid-team och kohortvård. Det innebär kortfattat att brukare med Covid-19 har isolerats från andra brukare och vårdats av särskild personal som inte samtidigt arbetat med icke-smittade. De höga kostnaderna kan också förklaras av stora inköp av skyddsmaterial, såsom munskydd, förkläden och handsprit.

Utöver en rad kostnadsdämpande åtgärder och försiktighetsåtgärder har också statsbidrag kompenserat för en del av merkostnaderna. En del av statsbidraget stärkt äldreomsorg används för att täcka merkostnader kopplade till Covid-19 under 2021. Dessutom har nämnden erhållit kompensation för merkostnader kopplade till Covid-19 avseende december 2020 av Socialstyrelsen.

Strävan mot en budget i balans har jämte utvecklingsarbete och pandemin genomsyrat även 2021 års arbete. I början på året genomfördes, med goda resultat, de sista åtgärderna i åtgärdsplanen för en budget i balans inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning. Även inom övriga verksamhetsområden har man arbetat med långsiktigt kostnadsdämpande åtgärder, exempelvis bemanningsplanering och övertid. Det nära samarbetet mellan de fyra olika verksamhetsområdena skapar förutsättningar för god, säker och mer resurseffektiv vård och omsorg.

Centralt redovisar nämnden sammantaget ett positivt resultat om 26,1 mnkr. Den positiva avvikelsen är en följd av försiktighetsåtgärder, statsbidrag som reserveras för befintliga kvalitetssatsningar samt merkostnader och kompensationen för merkostnader för Covid-19 avseende december 2020. Den positiva avvikelsen har syftat till att dämpa de ekonomiska konsekvenser som Covid-19 inneburit.

Särskilt boende redovisar för 2021 ett underskott om -15,9 mnkr varav 10,2 mnkr direkt kan relateras till merkostnader på grund av Covid-19. Resterande underskott kan i huvudsak förklaras av externa placeringar och svårigheter för verksamheten att anpassa bemanningsläget till normalläge efter lång tid med utökad bemanning under pandemin. Verksamhetsområdet har under året aktivt arbetat med andra åtgärder. En kontinuerlig översyn av scheman pågår på samtliga enheter för att optimera planering och minimera antalet timvikarier.

Bo bra hemma redovisar för 2021 en total avvikelse mot budget om -6,6 mnkr varav 4,0 mnkr direkt kan kopplas till merkostnader för Covid-19. Resterande underskott kan härledas till bemanningssvårigheter vilket i sin tur genererat hög övertidsersättning. För att dämpa den negativa kostnadsutvecklingen har verksamhetsområdet arbetat med att minska andelen timvikarier, att förbättra planeringen genom en ökad brukartid och minskad kringtid samt att skapa en högre omställningsförmåga vid förändrade förhållanden, exempelvis när antalet timmar varierar kraftigt.

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har under flera års tid haft negativa budgetavvikelser. 2021 redovisar verksamheten, trots volymökningar och tillkommande komplexa individärenden ett resultat om –3,3 mnkr, en förbättring mot föregående års underskott på -4,6 mnkr. Årets underskott kan i sin helhet kopplas till merkostnader för Covid-19. Under första kvartalet genomfördes de sista åtgärderna utifrån den politiskt antagna åtgärdsplanen som förväntas ha full effekt 2022. Verksamhetsområdet har arbetat aktivt för att reducera kostnaderna och nå en budget i balans för 2022. Åtgärderna har främst fokuserat på hemtagningar av externa brukare till bostäder enligt LSS.

Uppdrag och stöd redovisar för 2021 en total avvikelse mot budget om -2,3 mnkr. Underskottet kan i sin helhet kopplas till merkostnader för Covid-19 och då främst till kommunens övergripande inköp av skyddsmaterial och lagerhyra. Under 2021 har uppdrag och stöd utöver Covid-19 haft flera ekonomiska utmaningar varför det övergripande vidtagits försiktighetsåtgärder. Utmaningarna består till största del av ökade volymer under sommaren samt att det fortsatt råder en svår rekryteringssituation avseende sjuksköterskor, i synnerhet under sommaren, vilket har lett till höga kostnader för bemanningspersonal och övertid.

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna för år 2021 uppgår till 1,1 mnkr, vilket är 3,0 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen kan delvis kopplas till olika IT-projekt där kostnaderna är att betrakta som driftkostnader i form av årliga licenskostnader, snarare än investeringskostnader. Pandemin har dessutom inneburit svårigheter att verkställa planerade projekt.

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnden för omsorg och stödmnkr

2020

2021

Verksamhetens intäkter

333,8

343,0

Verksamhetens kostnader

-1 161,6

-1 188,9

Verksamhetens nettokostnader

-827,8

-845,9

Budgetavvikelse

-6,3

-2,0

Nettoinvesteringar

3,5

1,1

Antal årsarbetare

1066

1052

 

Framtid

Det pågår omfattande renoveringar och nybyggnation. Bland annat kommer det byggas ett nytt särskilt boende på Fridhem, en gruppbostad med inriktning mot LSS vid Stationsområdet, renovering av särskilt boende på Kungshaga och återuppbyggnad av särskilt boende på Åsbytorp.

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar och bygger bland annat på en god samverkan mellan vårdens olika huvudmän. Omställningen förväntas resultera i att en allt större del av vården bedrivs i hemmet, en utveckling som accelererat under pandemin och som vi ser effekter av i Ängelholms kommun. Belastningen ökar inom hemsjukvården och de insatser som ges blir mer avancerade.

LSS-utredningen föreslår en ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Förslaget innebär nya insatser, en översyn av assistansersättningen och förändring i ansvaret mellan stat och kommun. I dagsläget är det osäkert när den nya lagen i så fall träder i kraft.

En statlig utredning föreslår att äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Förslaget innebär att äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska på sikt vara undersköterska. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och 1 januari 2030.

En statlig utredning föreslår en ny Socialtjänstlag. Socialtjänsten ska vara förebyggande och lättillgänglig, exempelvis ska vissa insatser kunna ges utan behovsprövning och uppföljning. Träder i kraft tidigast 1 januari 2023.