NSR

NSR

Årets verksamhet

Ekonomiskt har bolaget haft ett starkt år. Ett stort inflöde av massor från regionala infrastrukturprojekt i kombination med justering av taxorna har medverkat till en ekonomi i balans och överträffande av budget. Detta skapar också goda förutsättningar för en bra balans och möjlighet till vidare utveckling i renhållningskollektiven.

Året har färgats av den pågående pandemin med strikta restriktioner, främst under det första halvåret. Genomförandet av såväl kärnuppdrag som framdrift av utvecklingsarbete har kunnat genomföras trots dessa restriktioner. Genom anpassning till den nya situationen och tillämpning av digitala kommunikationshjälpmedel har både möten och administrativa uppgifter genomförts som planerat. Organisationen har varit mycket bra på att anpassa sig i alla olika delar med minimering av intern smittspridning som följd.

De utvecklingsprojekt som har drivits under året spänner över hela värdekedjan genom påverkan på avfallsmängden, insamlingssystem och avfallsbehandling. Majoriteten av projekten har som målsättning att minska den långsiktiga påverkan på den yttre miljön och leda till regionens långsiktiga hållbarhet. Detta genom bland annat ökad digitalisering för avfallsminskning, en ökad sortering, ökad kundnöjdhet och effektivisering av avfallsinsamling.

Ett exempel på projekt är digitaliserade nivåvakter i kärl med syftet att mäta och följa fyllnadsgraderna och därmed följa upp olika typer av åtgärder i miljörum. Genom dessa system kan vi på ett systematiskt sätt utveckla verksamheten kring beteendepåverkande och praktiska förutsättningar för avfallshanteringen.

Insamlingen av matavfall har utvecklats genom en investering i separat rörsystem i Oceanhamnen, kallat Recolab, där NSR varit delaktiga. Systemet innebär tre separata rör. Ett för att samla in svartvatten, ett för gråvatten och ett separat rörsystem för insamling av matavfall genom matavfallskvarnar från kök. Målsättningen med systemen är att öka återvinningen samt minska transportbehov av insamling av matavfall. Nya metoder för hantering av näringsämnen från matavfallet testas också. En första utvärdering av hur målen uppnås kommer att genomföras under våren 2022.

NSR har under flera år investerat i biologiska reningssystem av lakvatten för att få rent vatten från lakvattendammar. Mätningar av renheten på vattnet från Filborna, som är en Sveriges största hushållsdeponier, visar på rekordlåga nivåer av övergödande ämnen. Detta är ett bra bevis på att dessa nya biologiska reningssystem fungerar väl.

Även helt unika försök att rena lakvatten från PFAS-ämnen pågår och utvecklas i gemensamma projekt med forskare. Försök att rena PFAS genom nya helt unika metoder pågår och kommer att pågå även under 2022.

NSR har högt ställda målsättningar på att avgifta kretsloppet. En mängd olika försök med användning av biokol som reningsmetod för lätt förorenade jordar har genomförts. Dessa försök är en del av nationell forskning och NSR:s fungerar som testbädd för dessa försök.

Hushållsdeponin på Filborna är en av Sveriges största. Den står för en klar majoritet av verksamhetens klimatpåverkan genom att den läcker metangas till atmosfären. Ett nytt sofistikerat system för uppsamling av denna gas med hjälp av deponigasbrunnar står klart för användning. Inom kort kommer en deponigasmotor installeras och gasen som tas från dessa brunnar kan användas för att producera el. El som primärt kommer att användas för internt bruk.

Ekonomisk analys

NSR:s resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 27,7 mkr. Det positiva resultatet beror framför allt på höga intäkter jämfört med budget. Det finns tre huvudsakliga anledningar till att intäkterna överstiger budget. NSRs resultat påverkas mycket av inflödet av massor.

Under året har det kommit in stora mängder förorenade massor och schakt. En stor del av dessa kommer från Trafikverket och ombyggnaden av järnvägsspår, men aktiviteten har också varit hög i samhället i övrigt när det gäller ut- och ombyggnadsprojekt. En annan bidragande orsak till de höga intäkterna är att priserna för producentansvarsmaterial och skrot varit högre än beräknat under hela året.

Efter att marknaden stått stilla till följd av coronapandemin under 2020, kom den under 2021 i gång igen och en stor efterfrågan resulterade i höga priser på framför allt skrot som har hållit i sig under hela året. Slutligen har det i Helsingborg varit en hög debitering av överfulla kärl jämfört med budget.

Under året har kostnaderna hållits på en ganska stabil nivå. Med ett ökat inflöde av massor har kostnaderna för frakt och behandling varit högre. Kostnaderna för förbränning har ökat under året. Både i forma av skatt och utsläppsrätter. Dessa kommer att öka ytterligare under nästa år. Under året har även kostnaderna för kärl varit höga då många kärl behövs bytas eller sättas ut i nybyggnationer. I övrigt har NSR, med hänsyn till det positiva resultatet ökat sina kostnader för reparationer och underhåll under 2021.

Investeringar

NSR har under året investerat för 28 mkr. Framför allt har det investerats i biokolanläggning om 8,5 mkr samt 6 nya renhållningsfordon om 16,5 mkr (ersatt äldre fordon). Investeringsbudget har ej uppnåtts beroende på att uppförandet av biokolsanläggningen har försenats.