Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Målredovisning

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster (Delvis uppfyllt)

Enligt undersökning från 2020 samt kontakter med ställföreträdare och huvudmän upplever flertalet att man får en god service från verksamhetens handläggare. Digitala tjänster är fortsatt underutvecklade, vilket framförallt beror på låg tillgång till digitala tjänster generellt inom överförmyndarområdet. I verksamhetsplan för 2022 ingår flera aktiviteter för att förbättra servicen till ställföreträdarna. Exempelvis genom förbättrade utbildningar och ökat nätverkande.

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet (Ej uppfyllt)

Inga nya digitala lösningar har tillskapats hittills under 2021. Förberedelse för upphandling av nytt ärendehanteringssystem pågår. Som en del i detta pågår omvärldsbevakning kring tjänster som finns eller är på väg att utvecklas nationellt. Detta förväntas inte ge resultat under innevarande år.

Arbeta för en god tillgång till gode män och ställföreträdare (Delvis uppfyllt)

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att rekrytera ställföreträdare, det vill säga gode män och förvaltare. Arbetet sker genom olika former av direktkontakter med intresserade, ibland annonsering, samt annan typ av information. Det är fortsatt en stor utmaning att hitta och rekrytera ställföreträdare. Särskilt i de omfattande ärenden som ställer stora krav på ställföreträdarens kompetens, samtidigt som arvoderingen är låg. Detta är en utmaning som vi delar med många kommuner i landet. Just nu tvingas vi köpa konsulttjänst i några ärenden där det inte är möjligt att hitta vanlig ställföreträdare inom rimlig tid. Detta påverkar budgeten.

Årets verksamhet

Som en konsekvens av budgettillskott har verksamheten under Överförmyndarnämnden under 2021 varit stabilare och kunnat bedrivas mer effektivt. Situationen i slutet av året är avsevärt bättre än tidigare år. Bland annat var årsräkningarna i stort sett färdiggranskade (med undantag för räkningar där kompletteringar inväntas) redan i ingången av oktober.

Pandemin har även under 2021 påverkat ställföreträdares (gode mäns och förvaltares) möjligheter att fullgöra sina uppdrag då det i många fall varit svårt att träffa huvudmannen samt negativt påverkat rekryteringen av nya ställföreträdare. Generellt ökar problemen med att hitta ställföreträdare, framförallt till omfattande ärenden, och några ärenden hanteras idag via extern konsult.

Ekonomisk analys

Avvikelsen mot budget för överförmyndarnämnden visar ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet har framförallt uppstått avseende utbetalning av arvoden till ställföreträdare. Anledningen till detta beror delvis på att antalet ärenden med ensamkommande barn har minskat. I dessa ärenden är arvodet till den gode mannen högre än i andra ärenden. Därutöver har antalet ärenden där kommunen står för arvodet minskat mot föregående år. Snittkostnaden per arvodesutbetalning har också minskat.

Överförmyndarnämndens nyckeltal 2020 och 2021

Överförmyndarnämndenmnkr

2020

2021

Verksamhetens intäkter

0

0

Verksamhetens kostnader

-4,8

-5,0

Verksamhetens nettokostnader

-4,8

-5,0

Budgetavvikelse

0,0

0,4

Antal årsarbetare

3

3


Framtid

Den framtida utvecklingen inom överförmyndarområdet hänger till stora delar på vilka delar av regeringsutredningen Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) som förverkligas och när i tiden det i så fall sker. Utredningens förslag kan innebära större eller mindre förändringar i lagstiftning, organisation, tillsyn, ansvar och arbetssätt nationellt och lokalt. Utan att föregå eventuella regerings- och riksdagsbeslut har såväl nämnden som enheten tagit intryck av utredningens intentioner att på fler och nya sätt sätta huvudmannens insyn och inflytande i fokus. I nämndens verksamhetsplan för 2022 ingår därför bland annat att ta fram metoder för att undersöka hur huvudmannen ser på sin situation och på stödet som hen får.