Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänst Skåne Nordväst

Årets verksamhet

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Den politiska målsättningen är att RSNV ska utvecklas till en modern och professionell organisation som kan möta nuvarande och framtida utmaningar. RSNV har nu slutfört sitt sjunde verksamhetsår och har en stabil verksamhet som har utvecklats mycket under året samtidigt som en ny inriktning har arbetats fram inför framtiden.

I februari tillträdde den nya förbundsdirektören sin tjänst, samtidigt som direktionen beslutade om förbundets nya målbild 2025. Målbilden visar inriktningen för vad förbundet förväntas göra och sikta mot att vara fram till 2025 och det kommer nu förbundet att arbeta med de närmaste fyra åren för att se positiva förflyttningar i verksamheten.

Pandemins verkningar på verksamheten

Coronapandemin har fortsatt präglat 2021 och verksamheten har fått ställas om för att minska smittspridningen. Främst har myndighetsutövningen påverkats med avseende på tillsyner och utbildningar. Sedan 2020 har förbundet arbetat med en Coronastab där nationell utveckling följs och löpande inriktningsbeslut fattas för verksamheten. Under sommarens period av låg smittspridning arbetade organisationen med en utvärdering av Coronahanteringen för att ta lärdomar om exempelvis nya arbetssätt. Dessa har nu på ett framgångsrikt sätt kunnat implementeras i verksamheten, såväl i den förebyggande verksamheten som den operativa.

Lagstiftsförändringar och förebyggande verksamhet

Under 2020 beslutades om kommande förändringar i lagen om skydd mot olyckor. Lagändringarna genomförs för att skapa en mer enhetlig och effektivare kommunal räddningstjänst. En del lagändringar trädde i kraft 1 januari 2021 och en del kommer att träda i kraft 1 januari 2022. Förbundet har under året fokuserat mycket arbete på att anpassa verksamheten efter de nya lagkraven som kommer att påverka exempelvis en förändrad tillsynsprocess samt en ny övergripande systemledning vid insats.

Utöver det har även lagen om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning och föreskrifter reviderats under året. Det primära syftet med ändringarna är att försvåra att explosiva ämnen hamnar i orätta händer.

Räddningssamverkan i Skåne

Under våren beslutade räddningscheferna i Skåne att en ny överenskommelse om Räddningssamverkan (Räddsam Skåne) ska gälla i regionen. I grunden medför överenskommelsen ett nytt synsätt på ansvaret för att räddningsstyrkor med olika förmågor ska kunna verka inom hela det geografiska området. Syftet med att olika förmågor ska kunna verka utanför den kommun som har resurserna är att skapa ett likvärdigt skydd för alla medborgare i Skåne. Under året har därför nytt samverkansavtal tecknats mellan de flesta kommuner, men några kvarstår. Under året har flera stora olyckor visat behovet av samverkan mellan kommunerna. Exempelvis stora bränder i Hyllinge, industribrand i Helsingborg samt Gårdsbrand i Höganäs är insatser där styrkor från förbundet och flera kommuner i Skåne har samarbetat.

Insatser och operativ verksamhet

Händelsemässigt har det varit normal belastning enligt tabellen, men de händelser som sticker ut är två dödsbränder i Ekeby på kort tid vilket är ovanligt med tanke på hur många som bor i området.

Skriv tabellbeskrivning här

Antal händelser

2019

2020

2021

Bjuv

197

228

236

Helsingborg

1890

1946

1747

Ängelholm

533

479

440

Örkelljunga

255

257

295

RSNV

2875

2910

2718

Övriga

51

148

126

 

Förbundets område har också haft några större bränder i Helsingborg, en industribrand på Väla Södra, brand i tennishallen på Heden och en gårdsbrand i närheten av Hyllinge. Förbundet valde även att stötta Mönsterås med 11 personer under midsommarveckan för att hantera en större skogsbrand.

RSNV har utöver det även utvecklat och utvärderat en ny släckmetod för bilbränder. Istället för att använda vatten eller annat släckmedel genomför RSNV nu de flesta insatserna vid bilbrand med en större modell av brandfilt. Testet med brandfilt har genomförts på station City under året med ett positivt resultat, inte minst med hänsyn till miljöaspekterna.