Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Målredovisning

Ge en god service och erbjuda digitala tjänster (Uppfyllt)

Tillsammans med Kundtjänst har stadsmiljö undersökt vilka frågor och på vilket sätt medborgarna vill ha kontakt med kommunen. Arbetetsättet kring felanmälningar har under året setts över för att medborgare snabbare ska få återkoppling. Ängelholms kommun projektleder ett arbete med Smart stad som är gemensamt för Familjen Helsingborg. Inom projektet ingår inventering av digitaliseringsinitiativ i de olika kommunerna, omvärldsbevakning, dialog med invånarna och samarbete med näringsliv och akademi. Resultatet blir en digital katalog för inspiration och för att söka samarbetsytor.

Det är tryggt att bo i Ängelholm (Uppfyllt)

Om vattenläckor inträffar lagas dessa omedelbart och alla kunder har tillgång till vatten igen inom 24 timmar. För att skapa en trygg och säker utomhusmiljö röjs växtlighet systematiskt och verksamheten utreder möjligheten att ha belysning på till exempel lekplatser. De fåtal gångbanor som inte halkbekämpas, på grund av att det inte går med maskiner, har tydliga skyltar som varnar.

Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet (Uppfyllt)

Verksamheterna har infört flera nya digitala arbetssätt för en ökad effektivitet. Exempelvis är en tjänst framtagen till entreprenörer för beställning av asfaltsarbete vilket underlättar löpande arbete och uppföljningar. Det har också tagits fram digitala modeller för att skapa tillgång till olika terrängdata, djupdata och riskbedömningar vilket effektiviserar klimatanpassningsarbetet.

Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut (Uppfyllt)

Verksamheten bidrar till detta genom att ge nämnden så transparanta och korrekta underlag som är möjligt.

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor (Uppfyllt)

Flera verksamheter inom huvuduppdraget ingår i kommunens företagsklimatgrupp. Samtliga medarbetare med kundkontakter har påbörjat en utbildningsinsats med fokus på service. Kundtjänst coachar handläggare avseende samtalsmetodik och det har skapats en ny plattform i samarbete med Ängelholms näringsliv.

Bygglovsenheten har nya rutiner och samarbeten med kundtjänst i syfte att ge bättre service till invånare och företag. Med anledning av de besöksrestriktioner som funnits i stadshuset har kommunens företagslots, där bland andra bygglovsenheten ingår, istället nyttjats flitigt digitalt.

Kommunens befolkning ska öka (Uppfyllt)

Samhälle har en del i en större helhet vad gäller tillskapandet av byggbar mark för bostäder och verksamheter. Vi arbetar med att utveckla arbetssätt och processer inom bygglovsverksamheten för att effektivt möta ett högt tryck i byggkonjunkturen.

Arbetet med Stora VA-utbyggnaden har fortsatt under året. Under ett antal år har stora satsningar gjorts i både nya ledningar, avloppsreningsverk och vattenverk samt befintligt ledningsnät för att stärka upp och säkerställa att ett växande Ängelholm även i framtiden kan erbjuda en god tillgång till vatten och avlopp till våra kommuninvånare.

Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare (Uppfyllt)

Huvuduppdraget tar emot praktikanter från olika utbildningar och driver även gemensamma projekt med andra delar av kommunens verksamhet för att hjälpa medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden till ett arbete. Vi erbjuder så kallade extratjänster och deltar i andra arbetsmarknadsinsatser som vår- och höstjobb, som är en nationell satsning på unga som saknar sysselsättning.

Kommunens badstränder har tillgänglighetsanpassats med strandmattor och badrullstolar för att göra stranden tillgänglig för alla. Hindergatans lekplats har renoverats med fokus på en ökad tillgänglighet. Här kan barn oavsett funktionsbegränsningar ges möjlighet att leka tillsammans. Planeringen av lekplatsen gjordes i samarbete med Alla Kan.

Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning (Uppfyllt)

Under 2021 har vi lyckats väl i våra rekryteringar med en god tillströmning av kandidater till vakanta tjänster inom de flesta verksamheter. Måltidsservice har skapat en e-tjänst i syfte att underlätta för vikarieanskaffning och tre medarbetare deltar även i utbildning för att bli barnrättsstrateger. Validering av medarbetare pågår löpande inom berörda delar av verksamheten, till exempel kock. Arbetssättet för validering är under utveckling och kommer framöver att ske i samarbete med Båstad kommun för att undvika att bedömning sker av kollega.

Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid (Uppfyllt)

Samhälle erbjuder samtliga medarbetare möjlighet att arbeta heltid men medarbetarna väljer av olika skäl inte alltid det alternativet. Inom måltidsservice har ytterligare 17 personer ökat sin sysselsättningsgrad efter erbjudande och totalt arbetar 67 % av medarbetarna inom måltidsservice heltid. Motsvarande siffa inom lokalvård är 86 %.

Årets verksamhet

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter spänner över ett brett område. Från tekniska frågor som till exempel gata och VA, till utförarverksamheter såsom lokalvård och måltid som ger service till andra nämnders verksamheter.

Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen

Den pågående pandemin har påverkat samhällsbyggnadsnämndens verksamheter på olika sätt, för de verksamheter där medarbetare inte kan arbeta på distans har det tidvis varit hög sjukfrånvaro bland personal. Under vissa perioder har det varit ett högt tryck på offentliga mötesplatser vilket medfört att mer resurser behövts till renhållningen på stranden och andra offentliga mötesplatser.

Gemensamma personalsammankomster har undvikits och differentierade arbetstider har införts för att inte alla ska vara i gemensamhetsutrymme samtidigt. Anpassningar av verksamheterna har varit nödvändiga och i vissa fall har de krav pandemin ställt på oss även drivit utvecklingen av nya digitala arbetssätt för att på bästa vis kunna möta invånares och företags behov i en digital kontext. Ett exempel är hur vi utvecklat nya sätt att hantera information och dialog i samrådsskeden.

En fortsatt stark byggkonjunktur

Bygglov, kart- och mät och detaljplanering har under året haft en hög arbetsbelastning till följd av den starka byggkonjunkturen. Under året har planenheten arbetat med ett 40-tal pågående detaljplaneärenden, ett 15-tal inkomna planbeskedsansökningar och många andra samhällsplaneringsfrågor. Laga kraft vunna planer under året är Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet), Strövelstorp 5:6 m.fl (förskola Klockaregården) och Magnarp 5:44 m.fl. (gång- och cykelbana längs Magnarps Byaväg).

Hos Bygglovsenheten inkom 1027 ärenden vilket är cirka 100 fler än 2020, vilket även det var ett år med betydligt högre antal ärenden än ett normalt. För att möta efterfrågan har verksamheten utökats med två bygglovshandläggare och en byggnadsinspektör och totalt beslutades det i 1062 ärenden med en genomsnittlig handläggningstid på 46 dagar. Sedan i november beslutar enheten i fler ärenden än vad som strömmar in. Exempel på handlagda ärenden 2021 som gäller nybyggnad är 8 flerbostadshus med totalt 330 lägenheter, en idrottshall, tre paddelhallar, 81 enbostadshus och 11 industribyggnader.

I ett antal exploateringsområden har nya VA-ledningar anlagts. Exempel på detta är nytt bostadsområde i Hjärnarp (Söndrebalj) samt den sista etappen på Munka-Ljungby 3:11 (Jordgubbsfältet). Även inne i Ängelholm har viss exploatering genomförts då delar av stationsområdet med Dobelegatan och Charkuterigatan färdigställts. Totalt har under året 95 nya fastigheter anslutit sig till det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp.

Ett hållbart Ängelholm

Länsstyrelsen har beviljat Ängelholms kommun bidrag om fyra miljoner kronor för anläggande av våtmarker 2021-2024. Bidraget uppgår till 90 % av den totala kostnaden. Våtmarkerna som ska anläggas är på Vilhelmsfält, Spannarp samt vid Skörpabäcken.

Skånetrafiken har ett nytt avtal avseende kollektivtrafiken. Från den 1 december 2021 är det Bergkvarabuss som trafikerar busslinjerna i stadstrafiken i Ängelholm och de kör med fordon som är helelektrifierade. Från den 1 december 2022 kommer också regionbussarna att köras av Bergkvara buss.

Måltidsservice har inrättat en ny tjänst som måltidsutvecklare med uppdrag att utveckla måltidsupplevelsen och minska matsvinn. Ett exempel är Maträddarna som är ett samarbete med två förskolor och en närliggande matbutik där förskolans kock tillsammans med barn hämtar och tillagar frukt och grönsaker som inte längre kan säljas.

Investering i ett hållbart Ängelholm

I slutet av året stod det klart att bron ”Himlavalvet” av Atelier Entropic SL tillsammans med ingenjörsfirman Degree of Freedom vinner tävlingen om gestaltning av ny vägbro över Rönne å. Bron ska ersätta Pyttebron och bära både bil-, cykel- och gångtrafik. Lite längre norröver, vid Haradal, fortsätter arbetet med ytterligare en ny gång- och cykelbro över Rönne å. Under året har projektet behandlat bland annat detaljplaner, designfrågor och val av material.

Projekt avseende dubbelspåret, Sibirientunneln, stationsområdet och stadshuset har pågått under året och dessa kommer att fortlöpa ytterligare år framåt. Inom ramen av den så kallade Stora VA-utbyggnaden har det under året bland annat utförts entreprenader av ny överföringsledning mot Strövelstorp. Utbyggnaden och renoveringen av avloppsreningsverket är helt klar och nu pågår idrifttagning samt intrimning av den nya processen.

Vintern kom redan i december vilket har inneburit att vissa projekt har försenats eller kan färdigställas först till våren när asfaltverken öppnar, exempelvis gång- och cykelväg Skepparkroksvägen och projekt som ingår i asfaltsplanen.

Mötesplatser

Medborgardialog om Stadsparken ägde rum den 26-27 augusti 2021. Både medborgare, politiker och tjänstepersoner deltog i de olika dialogtillfällena. Dialogen resulterade i 220 skriftliga svar om vad medborgarna vill att Stadsparken ska inrymma i framtiden.

Ängelholms kommun får många Ängelholmsförslag om att bygga hundrastgårdar. Utredning har gjorts under året om var det är lämpligt att bygga hundrastgårdar. Förslaget är att bygga några per år och först ut kommer att vara en hundrastgård i Strövelstorp. Det har också genomförts två utredningar. Dels kring en centrumnära temalekplats som resulterade i förslag till placering vid Nyhemsleden samt en ny utformning av Stortorget med bland annat fler sittplatser och utformning av en lekyta.

Tryggt och säkert

År 2021 har varit ännu ett år med en pandemi och för lokalvårdsservice har det varit fortsatt fokus på smittstädning och att säkra städleveranser trots tidvis hög frånvaro. Det har medfört ett större behov av rutiner och dialog med kunderna.

Både i början av och i slutat av året har det varit kallt och snöigt vilket inneburit att mer resurser har lagts på vinterväghållning. Ny upphandling har också genomförts under året och nya entreprenörer har kontrakterats inför vintersäsongen 2021/2022. Kommunen har också ett nytt avtal avseende asfaltsbeläggning och många gator har kunnat asfalteras under året. Bland annat Kristian II väg.

Ny belysning till Östra vägen har handlats upp, men med anledning av långa leveranstider på komponenter så har projektet inte kunnat färdigställas under året. Även belysningen av vattentornet i Munka Ljungby och belysning i Örjaparken har blivit försenat på grund av de långa leveranstiderna. Däremot har träden i Rosentäppan fått rosa belysning under bröstcancerkampanjen, blå belysning under mustaschkampanjen och när Rögle spelar hemmamatch lyser de grönt.

Ekonomisk analys

Skattefinansierad verksamhet

De totala nettokostnaderna 2021 i driftredovisningen för den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnadsnämnden är 105,2 mnkr, vilket betyder en positiv budgetavvikelse på 2,3 mnkr. Kapitalkostnadsavvikelsen är +0,8 mnkr till följd av senarelagda investeringar.

Nämndens största verksamhetsområde, Stadsmiljö, visade för 2021 nettokostnader på 91,5 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än budget. Kapitalkostnadsavvikelsen är +1,0 mnkr. Nettokostnaderna ökade med 6,3 mnkr i jämförelse med 2020 i huvudsak för gatuskötsel. Detta utfall är klart sämre än prognoserna under året, och förklaras av de höga kostnader för vinterväghållning som föll ut i slutet av året. Totalt bokfördes 8,0 mnkr för snöröjningen, vilket ska jämföras med kostnader på cirka 3 mnkr årligen 2016-2020. Negativa avvikelser noterades också för främst färdtjänst (ökat antal ensamresor och fler resande med anledning av pandemin) och belysning. Bland verksamheter med större positiva budgetavvikelser fanns parkering, seniorkort och enskilda vägar.

Verksamhetsområdet Arkitektur & teknik redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Överskottet återfanns dels hos verksamhetschefen och dels hos planenheten, där aktiviteten under året var intensiv och genererade planavgifter klart över budget. Projektenheten visade minus på grund av vakanser som medförde intäktsbortfall.

Måltidsservice är i huvudsak internt finansierad genom försäljning av måltider till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Verksamheten noterade ett resultat för 2021 på +0,7 mnkr efter resultatreglering mot beställarna. Överskottet fanns främst i förskoleköken och i en del större skolor, medan vårdboendeköken (förlorade intäkter) gick med underskott och likaså Toftaskolan. Där förklaras underskottet av att köket och matsalen på Toftaskolan inte klarar av det växande elevantalet, varför matlagning nu sker på två ställen och servering på tre. Livsmedelskostnaderna är även 2021 något under fjolårsnivån och 3,1 mnkr lägre än budgeterat. En del kök hölls stängda under delar av året med anledning av pandemin. Låga kostnader för utbildningar, personalaktiviteter bidrog också till resultatet.

Lokalvårdsservice lämnade vid året slut ett resultat på +0,5 mnkr. Det uppkom merkostnader för extrastädning som en följd av pandemin, men dessa kompenserades av statliga bidrag. Personalkostnaderna för den ordinarie städningen kunde begränsas som en följd av att flera lokaler exempelvis gymnasieskolorna, hölls stängda under början av året. Detta förklarar överskottet i verksamheten.

Intraprenad är samhällsbyggnadsnämndens utförarenhet åt i huvudsak Stadsmiljö och VA-verksamheten, både vad gäller drift och investeringar. Resultatet för 2021 är -0,1 mnkr. Kapitalkostnadsavvikelsen är -0,3 mnkr, medan personalbudgeten visar överskott. I slutet av året verkställdes beslut om en samlad kommunal fordonsorganisation inom Intraprenad. Särskilt omfattande insatser under året var VA-omläggningar på Haradal, Villandsgatan och Svedjegatan. Skötsel av idrottsplatser, parkeringstillsyn, sopning, renhållning, nya VA-serviser och skötsel av planteringsytor utgjorde en stor del av den löpande driften.

Bygglovsenheten redovisade nettokostnader på 6,3 mnkr, vilket ger en samlad budgetavvikelse på +0,7 mnkr. Kostnaderna för bostadsanpassning slutade på 4,3 mnkr, vilket är en minskning jämfört med 2020 på 0,3 mnkr. Antalet ärenden är på ungefär samma nivå, men den genomsnittliga kostnaden är klart lägre. Inflödet av ärenden till bygglovsverksamheten är stort och intäkter på 10,3 mnkr bokfördes, vilket är något högre än 2020. Underbemanning under det första halvåret ledde till att tioveckorsgränsen för handläggning inte klarades i en del ärenden och ett intäktsbortfall på 0,4 mnkr. Mer personal och uppgradering av system ökade kostnaderna under hösten.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten, vatten & avlopp (VA), visar för året ett positivt resultat på 4,4 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än budgeterat. Budgeten innebar ett positivt resultat på 2,7 mnkr efter att VA-taxan höjdes inför 2021.

Avvikelsen beror i huvudsak på personalvakanser och lägre avskrivningar än budgeterat. Även högre intäkter från Sydvatten samt lägre kostnader för konsulter och externa räntor bidrog till den positiva avvikelsen mot budget. Avskrivningarna 2021 uppgick till 24,8 mnkr, vilket är 2,0 mnkr mer än 2020. Ökningen är en följd av den höga investeringstakten som VA-verksamheten hållit under senare år. Investeringsnivån ligger klart över vad verksamheten själv finansierar. Den externa upplåningen har därför stigit och är vid årets slut 585 mnkr.

Kostnaderna till Sydvatten för inköpt vatten uppgick 2021 till 13,3 mnkr. Samtidigt fick kommunen enligt avtal med Sydvatten 5,8 mnkr i ersättning för driftkostnader i vattenproduktionen. Brukarnas avgifter steg med 10,3 mnkr till 81,0 mnkr, vilket orsakades av att beslut om taxehöjning fattades inför 2021. Det är emellertid 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Under året togs också stora underhållskostnader främst på vattenverk och reningsverk.

Det positiva resultatet för VA-verksamheten innebär att skulden till abonnenterna ökar från 2,8 mnkr till 7,2 mnkr vid årets slut.

Investeringsredovisning

De samlade skattefinansierade investeringarna slutade på 64,2 mnkr, vilket är 36,9 mnkr lägre än budgeterat. Det återstod exempelvis 3,8 mnkr av asfaltsanslaget på grund av tidig vinter och 6,4 mnkr av medel för gatubelysning på grund av personalvakanser och problem med entreprenörer. Tidsförskjutningar uppkom i flera projekt till exempel Arenastaden, hamnar och Stortorget.

Investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) omfattade 81,1 mnkr (varav 11,1 mnkr överfördes från 2020) och utfallet är 56,0 mnkr, vilket innebar en budgetavvikelse på +25,1 mnkr. Avvikelsen var klart större än prognoserna visade under hösten, vilket delvis var relaterat till leveransstörningar med anledning av pandemin.

De större projekten är stora VA-utbyggnaden S4 etappen Strövelstorp-Ängelholm 13,2 mnkr, Kronotorpsområdets VA med 11,5 mnkr, och Haradal VA på 7,5 mnkr. De största avvikelserna mot budget stod stora VA-utbyggnaden S4 Strövelstorp-Ängelholm, +9,3 mnkr, och Pumpstation Vilhelmsfält, +6,1 mnkr, för. Detta berodde främst på en överprövad upphandling som påverkade båda projekten. Huvudetapperna i stora VA-utbyggnaden S4 kunde slutföras till en väsentligt lägre utgift än budgeterat på grund av en gynnsam upphandling och färre tilläggsarbeten än väntat. Även i Klippanvägens ombyggnad och Villandsgatan avslutades projekten till klart lägre utgifter än budgeterat.

Den höjning av va-taxan som beslutades inför år 2021 behövdes för att finansiera de kostnader och avskrivningar som den stora va-utbyggnaden medfört och har även tagit höjd för kommande investeringar. Va-taxan väntas därför kunna förbli oförändrad de närmaste åren.

Skriv tabellbeskrivning här

Samhällsbyggnadsnämndenmnkr

2020

2021

Skattefinansierad verksamhetVerksamhetens intäkter

298,9

361,0

Verksamhetens kostnader

-395,9

-466,2

Verksamhetens nettokostnader

-97

-105,2

Budgetavvikelse

3,8

2,3

Nettoinvesteringar

94,8

64,2
Avgiftsfinansierad verksamhetVerksamhetens intäkter

93,4

104,2

Verksamhetens kostnader

-97,8

-99,8

Verksamhetens nettokostnader

-4,4

4,4

Budgetavvikelse

3,0

1,7

Nettoinvesteringar

97,8

56,0
Antal årsarbetare

278

295

 

Framtid

Bygglovsenheten förväntas ha en hög ärendemängd men med en ökad bemanning är förutsättningarna bättre. Enheten fortsätter att förnya sina arbetssätt med bland annat bygglovsdialog med näringslivet, rådgivning på företagardagarna och öppet hus. Bygglovstaxan håller på att ses över för att öka förutsägbarheten och det kommer vara ett fokus på kundernas upplevelse med bland annat samtalscoachning och mätningar av kundnöjdhet.

Huvuduppdrag Samhälle kommer under början av 2022 göra en omorganisation. Målet är att möjliggöra ett effektivt arbete och en hög medborgarnytta. Verksamheterna kommer som en del i detta att göra en översyn av rutiner och kartläggning av processer.

Från och med 2022 finns lagkrav på digitala detaljplaner vilket på sikt kommer förenkla hantering av bland annat bygglov men initialt krävs utbildning och omställning av arbetssätt. Det pågår även ett arbete att ta fram en kulturmiljöwebb där fastighetsägare kan ta del av några av husets listade kvaliteter. Informationen kommer också stödja kommunens arbete kring kulturmiljön men också i plan- och bygglovsprocesser. Det planeras även för att med hjälp av drönare fortsätta kartlägga kommunen och förbättra Ängelholms 3D-stadsmodell.

Under år 2022 kommer projektering av ny överföringsledning av spillvatten mot Munka Ljungby att påbörjas. Projektets syfte är att stärka upp överföringskapaciteten för spillvatten för de östra delarna av kommunen. Under 2022 kommer även en spillvattenpumpstation som hanterar allt spillvatten från södra delen av kommunen, att stärkas upp och byggas om.

Samtidigt som nya VA-ledningar behöver byggas måste också de gamla befintliga VA-ledningarna förnyas. Områden som planeras för förnyelse under 2022 är Svedjegatan och Villandsgatan i Munka-Ljungby, Kronotorpsområdet och Roslunda-området i Ängelholm.