Invensteringsredovisningens uppbyggnad

Investeringsredovisningens uppbyggnad

Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om en investeringsbudget för det kommande året och en plan för de två närmast påföljande åren. Efter årsbokslutet ska nämnd lämna förslag till kommunstyrelsen om ombudgetering av medel för projekt som inte avslutats. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om att revidera investeringsbudgeten för innevarande år.

Anslagsbindningsnivå för investeringar är projekt, om inte annat anges i kommunfullmäktiges beslut. Mindre investeringar som sammantaget understiger 500 000 kr per projekt kan samlas under en post benämnd ”Mindre investeringar”. Dessa behöver alltså inte specificeras. Därigenom ökar nämndernas flexibilitet att hantera och prioritera oförutsedda investeringsbehov under löpande budgetår. Budgeterade mindre investeringar får högst uppgå till 3 000 000 kr per nämnd.

Kommunfullmäktige kan i sitt budgetbeslut anvisa krav på starttillstånd (igångsättningsbeslut) för vissa större projekt. Ett sådant starttillstånd beslutas i så fall av kommunstyrelsen. För att ett föreslaget investeringsprojekt skall bli föremål för beslut i kommunfullmäktige måste preliminära förkalkyler av investeringsutgifter och driftkostnader upprättas av ansvarig nämnd. Dessa kalkyler ska åtföljas av en beskrivning av projektets innehåll, syfte och tidplan, samt av konsekvenserna för nämndens driftbudget.

Nämnd/styrelse kan under löpande budgetår inom ramen för sin totala investeringsbudget omdisponera medel (upp till 1 000 000 kr från varje enskilt projekt) till annat befintligt projekt.

Exploateringsprojekt budgeteras i en separat budget. Utgifterna fördelas senare mellan anläggnings- och omsättningstillgångar.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023