Kommunens kvalitet i korthet

Ängelholms kommun deltar i det nationella nätverket KKIK eller Kommunens kvalitet i korthet som drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Kommunens kvalitet i korthet är en nyckeltalssamling som redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Samlingen riktar sig i huvudsak till den politiska ledningen och är ett verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Syftet med nyckeltalssamlingen är att ge ett komprimerat kunskapsmaterial vilket gör att samlingen alltid ska bestå av cirka 40 nyckeltal. Vilka nyckeltal som ska finnas med på listan samt hur vissa av nyckeltalen ska beräknas bestäms gemensamt i nätverket med samma namn. KKIK-nätverket drivs av SKR och Rådet för kommunala analyser (RKA) samt under 2021 162 deltagande kommuner. Däremot är resultatet och nyckeltalslistan tillgänglig för samtliga Sveriges kommuner.

För mer information, definitioner, diagram eller jämförelser med andra kommuner gå till Koladas hemsida. Tabellen uppdateras där löpande när ny statistik publiceras.

Färgerna rött, gult och grönt används för att visa hur resultatet ligger till jämför med andra. Grönt betyder att Ängelholm är bland de 25 % bästa kommunerna, gult bland de 50 % mellersta och rött bland de 25 % sämsta.

Tabell Barn och unga med resultat 2019, 2020, 2021 för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.

Barn och unga

Titel

2019

2020

2021

Senaste år

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal

4,7

4,9

-

5,2

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

147 114

150 123

-

156 337

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

76

-

-

74

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

88,8

92,4

87,1

86,9

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

82,5

86,7

84,0

83,4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

82,6

88,1

84,7

84,7

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

-

-

73,8

65,8

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)

94,0

94,8

93,6

91,8

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

115 915

120 429

-

119 273

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

77,1

78,8

72,6

64,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

76,4

76,5

73,7

70,8

Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)

9,6

9,2

-

7,1

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

126 516

126 377

-

137 804

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år

81,4

13,4

-

40,9

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

45

39

-

24

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

-

-

-

15

Tabell Stöd och omsorg med resultat 2019, 2020, 2021 för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.

Stöd och omsorg


Ängelholm

Alla kommuner

Titel

2019

2020

2021

Senaste år

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

79

-

75

75

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

78

69

74

78

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

20

18

13

15

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

3 035

3 257

-

4 682

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde

-

-

-

142

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma

-

69

76

81

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

-

65

70

75

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv

6 413

6 771

-

7 229

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

89

60

21

44

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

17

16

18

16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

60

56

60

51

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

88

91

-

81

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

90

91

-

91

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal

0,04

-

-

0,04

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

235 021

266 203

-

255 464

Tabell Samhälle och miljö med resultat 2019, 2020, 2021 för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.

Samhälle och miljö


Ängelholm

Alla kommuner

Titel

2019

2020

2021

Senaste år

Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)

-

-

80,3

81,1

Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)

-

-

69,4

67,9

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

67

65

68

59

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

54

16

-

37

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

53

67

-

41

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

72

71

-

74

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

35

20

-

9

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)

467

451

-

517

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

-

30,8

-

38,3

Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande

-

-

-

59

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

27

25

-

29

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)

-

-

72,8

70,9

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-27