Mål, ekonomi och budget

Ingress

Vi arbetar mot kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande utvecklingsmål.

Hållbart samhälle

Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig hållbarhet - ekologisk, social, ekonomisk - i alla verksamheter. Ängelholm är ett samhälle som genomsyras av trygghet, jämlikhet och tillit mellan invånarna.

Inkludera invånare

Ängelholm är en öppen och välkomnande kommun som ger god service och skapar delaktighet, inflytande och möjligheter för alla invånare.

Attraktiv arbetsgivare

Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens medarbetare. Ängelholms medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

Starkt företagsklimat

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.

När nämnderna arbetar med sina budgetar beslutar de egna mål i linje med kommunfullmäktiges vilja. Målen grund för när våra verksamheter planerar vilka aktiviteter de ska arbeta med för att kommunens verksamhet ska utvecklas.

Till delårsbokslutet i augusti och årsredovisningen i slutet av året rapporterar verksamheterna till politiken hur väl de lyckats uppnå de beslutade målen.

Budget

Att ta fram en budget för alla kommunens olika verksamheter är en lång process. Arbetet med nästkommande års budget påbörjas redan under våren och beslutas sedan av kommunfullmäktige i november. Budgeten innehåller förutom en beskrivning av det ekonomiska läget och en driftsbudget för varje nämnd samt kommunen som helhet även bestämda mål samt olika uppdrag våra politiker vill att verksamheterna ska arbeta med.

I budgeten beslutas även skattesatsen som ska gälla för kommunen. Skattesatsen föreslås till 20,29 procent för år 2024, vilket är oförändrat jämfört med 2023.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunstyrelsen i mars. Den fastställs sedan av Kommunfullmäktige i april. Årsredovisningen är en överskådlig redogörelse av den verksamhet som bedrivits under året. Bland annat beskrivs ekonomiska utfall, personalförhållanden, miljöredovisning samt verksamhetsberättelser där verksamheterna berättar vad de arbetat med under året.

100 kronor i skatt till kommunen användes till…

2023
(i kronor)

Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade

34,93

Grundskola och förskoleklass

21,36

Förskola

10,97

Gymnasieskola och vuxenutbildning

8,49

Individ- och familjeomsorg

5,35

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet

3,19

Gator,vägar och parker

2,96

Bibliotek och annan kulturverksamhet

1,83

Skolbarnomsorg

1,80

Politisk verksamhet

1,11

Räddningstjänst

1,10

Miljö och hälsoskydd

0,61

Kulturskola

0,57

Fysisk och teknisk planering

0,42

Övrig verksamhet

3,98

Årets överskott

1,35

Summa

100,0

Budget, redovisningar och rapporter

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-27