SCB Medborgarundersökningen

För att kunna möta medborgarnas behov av kommunal service är det viktigt att vi som kommun får veta hur ni som medborgare ser på kommunen.

Enkäten är framtagen av SCB tillsammans med kommuner och SKR. Den skapades för att mäta attityder om kommunen som helhet och ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Totalt har 275 kommuner genomfört medborgarundersökningen sedan starten 2005. 2021 års mätning har en ny utformning vilket gör att resultaten inte går att jämföra med tidigare års undersökningar.

Medborgarundersökningen 2021

Undersökningen genomfördes under hösten 2021. En enkät skickades ut till 1 200 personer av SCB som gav möjlighet att svara via webben eller på papper. Sammanlagt svarade 39 % enkäten i Ängelholms kommun. Totalt deltog 161 kommuner och den totala svarsfrekvensen var 38 %. Totalt är det 128 frågor. Svarsalternativen ändras för att passa frågornas utformning men går alltid att gruppera i en negativ eller positiv uppfattning.

Sammanfattning av medborgarundersökning 2021

  • 96 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 81 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 19 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
  • 75 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

De fyra övergripande nyckeltalen ger en relativt rättvisande sammanfattning av hur invånarna tycker och tänker kring Ängelholms kommun. 96 % av invånarna i Ängelholm är väldigt nöjda med platsen och 75 % rekommenderar andra att flytta hit vilket kan jämföras med 62 % i riket. 81 % anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt men endast 19 % anser att det finns möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.'

Invånarna är generellt nöjda med arbetsmarknaden som erbjuds men det är lite lägre resultat kring möjlighet till eftergymnasiala studier. Samhällsservice som skola, sjukvård, livsmedel och paketutlämning får också höga resultat. För kultur, idrott och fritid finns är det höga resultat för bibliotek och caféer samt idrotts och motionsplatser. Där emot är det lägre resultat för bland annat mötesplatser för både ungdomar och äldre samt belysta motionsspår. Kommunikationsmöjligheterna får generellt höga resultat förutom kollektivtrafik till fritidsaktiviteter, el-ladd stationer och pendlarparkeringar.

När det gäller kommunens verksamheter tycker 81 % av invånarna att det sköts på ett bra sätt. De är väldigt nöjda med för, grund och gymnasieskola medan en lägre andel, 55 %, är positiva till äldreomsorgen och 43 % till socialtjänsten. Det är en stor nöjdhet av underhåll av den offentliga miljön med höga resultat för bland annat skötsel av gång- och cykelvägar, idrottsanläggningar, parker och lekplatser, badplatser och naturområden. Det som sticker ut är snöröjning där endast 57 % tycker det fungerar bra.

När det gäller jämlikhet och integration upplever endast cirka 20-30 % att kommunen arbetar aktivt med integration, tolerans och anti-diskrimineringsarbete. Samtidigt anser 86 % att de kan leva sitt liv som de vill oberoende av kön, sexualitet, religion, etnicitet, funktionsnedsättning med mera.

Det finns totalt 23 frågor som berör trygghet. Generellt finns det en större trygghet i Ängelholm än riket och 97 % känner sig trygga när det är ljust ute medan motsvarande siffra är 78 % när det är mörkt ute. En mindre andel är oroliga att bli utsatt för brott och resultatet ligger i nivå med riket. Områden som sticker och där invånarna anser att det finns problem är inbrott och stölder, narkotikahandel, nedskräpning och störande trafik med motorfordon. 97 % är nöjda med räddningstjänsten och 51 % med polisens närvaro.

När det gäller information och inflytande är det generellt lägre resultat. Cirka 30-40 % anser att de kan påverka verksamheterna, politiska beslut eller delta aktivt i utvecklingen av kommunen. 55 % tycker kommunen informerar tillräckligt vid större förändringar som stadsplanering och byggnationer.

När det gäller bemötande svarade cirka 160 personer att de haft kontakt med kommunen senaste 12 månaderna och 80 % av dem att det är ett bra bemötande samt 69 % anser att det fungerar bra att få svar på frågor.

Det område som har generellt lägst resultat är frågor som handlar om förtroende. Både förtroendet för lokala politiker och politiker i riksdagen ligger på 33 – 35 % vilket är lägre än i riket. Förutom att endast en minoritet upplever att kommunens politiker är ansvarstagande och arbetar för kommunens bästa anser de även att det saknas transparens samt upplever att det förekommer korruption inom kommunens verksamheter.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-27