Krisberedskap och totalförsvar

Vad behöver du tänka på vid en eventuell kris och vilka förväntningar finns på dig och på samhället i stort? Här hittar du information om vad du kan göra för att förbereda dig, hur du hittar rätt information, upplysning om nödnummer och VMA samt om kommunens beredskapsarbete.

Ängelholms kommun arbetar för att kunna motverka och hantera kriser och extraordinära händelser. Det finns en förväntan att du som privatperson har en hemberedskap för minst en vecka och att du kan ordna med vatten, mat och värme om viktiga samhällsfunktioner inte fungerar som vanligt.

Grundprinciper i det svenska krishanteringssystemet

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Fredstida kris och krig

En fredstida kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället, exempelvis elförsörjningen, människors hälsa eller frihet. De senaste åren har vi sett flera exempel på händelser som påverkar samhället, till exempel Covid-19 pandemin och effekter av ett förändrat klimat.

Förberedelser för krig bygger på samhällets förberedelser för fredstida kriser, men för krig så finns också särskild lagstiftning och ytterligare krav. Om det exempelvis utbryter krig och konflikter i vårt närområde kan Sveriges regering besluta om höjd beredskap för att öka vår försvarsförmåga. När regeringen beslutar om höjd beredskap får den större handlingsfrihet att fatta olika beslut, till exempel beslut om särskild lagstiftning som gäller vid sidan av den lagstiftning som gäller i fredstid. För en kommun innebär höjd beredskap bland annat att vi ska anpassa vår verksamhet efter de krav och behov som råder.

Så kan du bidra till samhällets beredskap

Att förbereda sig för saker som kanske inte kommer hända kan verka onödigt, men det kan jämföras med att ha en brandsläckare hemma: vi tror inte att det skall börja brinna, men skulle det göra det har vi mycket bättre förutsättningar att lindra konsekvenserna för att vi förberett oss. Här kommer tips på vad du som privatperson kan göra för att öka din och samhällets beredskap.

Planera din hemberedskap

I en krissituation måste samhällets resurser koncentreras till de som behöver dem bäst, och genom att öka din egen hemberedskap så bidrar du till att samhället får mer kapacitet att hjälpa de som inte klarar sig helt själva, exempelvis äldre eller sjuka. Som privatperson förväntas du kunna klara dig själv i minst en vecka, så se därför till att packa en krislåda.

 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten.
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, och eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

Om du vill veta mer om hur du kan förbereda dig kan du hämta broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i receptionen i Stadshuset, eller söka på ”hemberedskap” på krisinformation.se.

Lär dig om lokala risker

Ängelholms kommun är särskilt utsatt för extremvattenstånd längs Skäldervikens kust under storm, och höga havsvattenstånd påverkar i sin tur risken för översvämning längs Rönne å. Kommunen arbetar med klimatanpassning och beredskapsåtgärder för att höja vår motståndskraft, och vill du veta mer om klimatrelaterade risker och åtgärder kan du gå vidare till våra klimatanpassningssidor på:

Fastighetsägare är ansvariga för att skydda sin egendom, och här är en checklista med tips på åtgärder att vidta vid översvämning i källare:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier
 • Skaffa hjälp med länspumpning
 • Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten
 • Ring försäkringsbolaget
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning
 • Om du är VA-kund hos kommunen ska du göra en felanmälan hos oss

Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Använd nedan blankett för anmälan till kommunen.

Håll koll på vädervarningar

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och för att avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras. SMHI varnar i nivåerna gul, orange och röd vilka reflekterar de lokala och regionala konsekvenser som SMHI förväntar av det aktuella vädret.

För att kunna förbereda sig på bästa sätt är det viktigt att känna till varningen så tidigt som möjligt, och aktuella vädervarningar finns på SMHI.se och i SMHI:s väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

Håll koll på brandrisk och eldningsförbud

Med torrt och varmt väder ökar risken för bränder och redan på våren kan det vara risk för gräsbrand beroende på hur torrt det är ute. Från och med den 1 april till och med den 31 oktober gör Räddningstjänsten (RSNV) brandriskprognoser dagligen för kommunerna i nordvästra Skåne. Brandrisken värderas i en skala från 1 till 5E där det skiljer sig åt vad som är tillåtet och inte på de olika nivåerna. Gå in på deras webbplats för att se aktuell brandriskprognos för Ängelholms kommun och vad som gäller vid eldningsförbud.

Hjälp till som frivillig

Frivilliga är viktiga för Sveriges krisberedskap och totalförsvar. De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen genom den så kallade frivilligförordningen.

I frivilligförordningen har regeringen angett 18 ideella, medlemsstyrda, organisationer med särskilt viktiga uppdrag på beredskapsområdet att utbilda och rekrytera förstärkningsresurser för till exempel myndigheter, regioner och kommuner.

Civilförsvarsförbundet organiserar och utbildar frivilliga som ingår i kommunens Frivilliga Resursgrupp, FRG, som är en stödresurs för kommunen i svåra lägen. Under kriser hör många av sig till kommunen och undrar hur de kan hjälpa till, och just du kan bli den som får vara med och stödja under viktiga insatser. FRG är ett samarbete mellan kommunen och Civilförsvarsförbundet, och det är primärt FRG kommunen använder för frivilliginsatser under kris. I länken nedan läser du mer om FRG, och där kan du även anmäla ditt intresse för att bidra.

Känn till ditt närmsta skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Ett skyddsrum är en del av en byggnad eller annan anläggning med förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande strålning och bråte från raserade hus. Skyddsrummet har ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm. Fastighetsägaren som äger fastigheten skyddsrummet finns i äger och underhåller också skyddsrummet, och en fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har en skyddsrumskarta över hela Sverige. Följ instruktionerna inne i kartan för detaljerad information om vilka skyddsrum som ligger närmast din bostad och din eventuella arbetsplats eller skola.

Hitta rätt information

Innan och under en kris är det viktigt att veta vart man kan inhämta tillförlitlig information. Det är också viktigt att veta vart man kan vända sig om ordinarie informationskanaler inte fungerar. Att vara källkritisk är alltid viktigt, men det är extra viktigt när det finns mycket osäkerheter som det ofta gör under kriser. Det är inte alltid lätt att skilja på vad som är sant eller falskt och därför är det viktigt att ha koll på vem som är avsändaren av informationen.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot falsk och vilseledande information på bliintelurad.se.

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella krisnummer där du kan få information om en större händelse. Du kan också lämna egna upplysningar.

Krisinformation på krisinformation.se

Krisinformation.se är myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation. Där förmedlas samhällets samlade krisinformation, och all information som publiceras på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

På krisinformation.se hittar du även Lilla krisinfo, en sida med information till barn om aktuella händelser och användbara länkar. du kan läsa mer på:

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion bland annat kan få aktuell information om läget och där du kan larma polis, ambulans och räddningstjänst. Vart trygghetspunkter öppnas och vilken service som erbjuds beror på vad det är som har hänt och vart.

Trygghetspunkterna bemannas med personal från kommunen. Via radiokommunikation hålls trygghetspunktens personal uppdaterad så att de kan informera om och bekräfta information på plats.

Kommunen arbetar löpande med att utveckla kommunens trygghetspunkter.

 • Vejbystrand: Magnarps byaväg 333
 • Hjärnarp: Gånarpsvägen 650
 • Skälderviken: Valhallsvägen 59
 • Ängelholm: Kristian II:s väg 26
 • Ängelholm: Skolgatan 8
 • Ängelholm: Tivoligatan 21
 • Munka Ljungby: Örkelljungavägen 46
 • Strövelstorp: Strövelstorpsvägen 79

När du behöver hjälp

Akut nödsituation - ring 112

Nödnumret 112 ska du använda när det är fara för liv och du eller någon annan behöver hjälp av polis, ambulans eller räddningstjänst.

Polisen - ring 114 14

Ring polisen på 114 14 vid alla situationer som inte är akuta.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik" och SMS. När du hör/får ett VMA skall du gå inomhus, stänga alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar, samt lyssna på radio eller TV där du får mer information. Ljudsignalen för VMA testas fyra gånger om året. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Fyra gånger per år testas utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.

Testerna sker klockan 15:00 den första helgfria måndagen i

 • mars
 • juni
 • september
 • och december

Då hörs signalen för "viktigt meddelande" och Sveriges Radio läser samtidigt upp information om testet. Testet avslutas klockan 15:05 med signalen för "faran över". Om nationaldagen, den 6 juni, infaller på en måndag så testas signalen istället måndagen därpå, den 13 juni.

Kommunens beredskapsarbete

Kommunens arbete med krisberedskap och totalförsvar regleras av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Baserat på kommunens risk- och sårbarhetsanalys som vi genomför vart fjärde år planerar vi åtgärder för att göra oss mer robusta. Inträffade händelser hanterar vi så långt som möjligt i berörd verksamhet, och vid behov aktiverar kommunen en krisledningsorganisation.

Kommunen deltar även i totalförsvarsuppbyggnaden i Sverige. En aktiv totalförsvarsplanering har inte förekommit i Sverige sedan 1990-talet, vilket innebär att arbetet är i ett inledande skede och kommer pågå i lång tid framåt. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig, och det är inte bara Försvarsmakten som ingår i totalförsvaret. Där ingår också det civila försvaret, som bland annat Sveriges kommuner är en del av. Kommunen har en rad mål som vi skall arbeta för att uppnå, till exempel att kunna värna om civilbefolkningen och se till att våra viktigaste samhällsfunktioner fungerar. Just nu arbetar kommunen med åtgärder för att stärka organisationens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet även under mycket svåra förhållanden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28