Föreskrift vid eldningsförbud

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för det geografiskt område gäller följande vid brandriskvärdena 4 och 5:

1 § Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Förbudet omfattar inte grillning på av kommunen iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

2 § Förbudet enligt 1 § gäller vid brandriskvärden 4 och 5.

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för det geografiskt område gäller följande vid brandriskvärdena 5E:

3 § Förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

4 § Förbudet enligt 3 § gäller vid brandriskvärden 5E.

Övrigt

5 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

6 § Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Aktuell brandriskprognos

Kommunen överlåter till Räddningstjänsten Skåne Nordväst inre befäl/Tjänsteman i beredskap att dagligen utifrån SMHI:s brandriskvärden bedöma brandrisken i skog och mark utifrån FWI-värdet i (fukthalter i de tre olika markskikten) och HBV-värdet (markvattenhalter både i ett ytligt och ett djupare markskikt) se aktuell brandriskprognos på:

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08