Vision 2035

Hur vill du att framtiden ska se ut? Vad är viktigt för dig? Ängelholm ska få en ny vision för de kommande 15 åren, till 2035. Arbetet har pågått under hela 2020 och över tusen ängelholmare har varit med och delat idéer för Ängelholms utveckling.

Vad händer i visionsarbetet nu?

Vårt arbete med att ta fram en ny vision fortsätter, men på grund av coronaviruset är arbetet förlängt. Under hösten 2020 genomfördes flera mindre dialogmöten på coronasäkrade sätt.

Skolelever har tyckt till

Under våren 2020 har skolelever kunnat vara med och påverka visionen på olika sätt. Rönnegymnasiet har deltagit i en workshop under digitala former och grundskoleeleverna har lämnat sina synpunkter som en hemuppgift. Ett mindre dialogmöte med representanter från Ängelholms ungdomsfullmäktige har också genomförts.

Detta händer framåt

Efter dialogmötena i september 2020 påbörjades arbetet med att ta fram visionen. Material från omvärldsanalysen och dialogmötena är en viktig del av underlaget. Den slutgiltiga visionen kommer att antas av kommunfullmäktige i början av 2021. Därefter kan den användas av alla aktörer i Ängelholm, så som kommunen, invånare, föreningsliv och näringsliv. Tanken är att visionen ska fungera som inspiration och ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen.

Vill du veta när saker händer?

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Senaste nyheterna från visionsarbetet

Dialogmöten

De två första dialogmötena var öppna för alla och ägde rum på Catena Arena i februari och mars. Sammanlagt deltog cirka 135 personer. I slutet av mars hölls en mindre workshop med tolv representanter från Ungdomsfullmäktige i Ängelholm. Samtalen kretsade först kring vad som är positivt med Ängelholms kommun idag, för att sedan att handla om hur Ängelholm ska vara år 2035.

Så här tyckte deltagare på dialogmötet den 4 mars:


Workshop med Ängelholms Ungdomsfullmäktige:


Röster från dialogmötet 21 september:

Framtidstrender som engagerar ängelholmarna

Omvärldsanalysen är klar och sammanställd i ett dokument som beskriver Ängelholms framtida möjligheter och utmaningar. Resultatet kommer från de två workshops som hölls på Stadsbiblioteket i december 2019 i samband med temaföreläsningarna. Dokumentet ska ligga till grund för det fortsatta visionsarbetet.

Omvärldsanalysen sammanfattar de trender som ängelholmarna förutspår ska påverka utvecklingen i Ängelholm. I analysen är det tydligt att Ängelholmarna känner ett stort engagemang för hållbarhet, konkurrens om kompetens samt ökade förväntningar.

Ladda ner omvärldsanalysenPDF

Frågor och svar

Visionen för Ängelholm omfattar alla i kommunen; invånare, föreningar, besökare, näringslivet och kommunens organisation. Med en gemensam målbild för hur Ängelholm ska se ut om femton år ökar sannolikheten för att vi tillsammans kan nå ett så bra resultat som möjligt för att leva upp till visionen. Vår nuvarande vision gäller till 2020. Därför ska en ny vision tas fram med sikte på hur vi vill att Ängelholm ska se ut 2035. Visionen ska vara konkret och hållbar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

I kommunen används visionen tillsammans med värdegrunden som utgångspunkt för kommunens arbete. Visionen och värdegrunden ligger sedan till grund för kommunens framtidsförklaring som kommunfullmäktiges och nämndernas mål vilar på. De politiska målen ligger i sin tur till grund för kommunens verksamhetsplaner.

Visionsarbetet genomför vi i flera steg. Ängelholms kommun tillsammans med Ängelholmshem och Ängelholms Näringsliv samordnar arbetet och ser till att alla får möjlighet att delta på sina egna villkor.

  1. Hösten 2019 - en omvärldsanalys ska genomföras för att identifiera trender och lyfta de möjligheter de medför för Ängelholm. Hit räknar vi in våra temaföreläsningar.
  2. Våren 2020 - en framtidsbild ska tas fram för att staka fram den framtida riktningen för Ängelholm.
  3. Våren 2020 – en vision ska formuleras för att guida Ängelholm mot år 2035.

Arbetet med att ta fram den nya visionen kommer i hög grad att präglas av att många människor tillsammans bidrar till en helhet. Det är tillsammans vi skapar vårt framtida Ängelholm.

När visionen är framtagen kommer arbetet med att genomföra visionen påbörjas. Den nya visionen kommer även ligga till grund för att ta fram ett nytt platsvarumärke för Ängelholm.