Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie

Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism. Med stöd från Leader och Europeiska Havs-och fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby genomfört ett förstudieprojekt för att undersöka hur området kan utvecklas.

Kunskap och idéer till framtida utveckling

Naturturism Rönne å och Ringsjön initierades hösten 2019 som ett samarbete mellan de sex kommunerna som är belägna i anslutning till Rönne å och Ringsjön. Syftet var att undersöka hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området. Syftet var också att ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och att skapa intresse bland entreprenörer och föreningsliv att vara med och utveckla besöksnäringen.

En kanotist paddlar i rönne å en höstdag omgiven av träd med löv i olika färger. Foto.

Viktiga vattendrag för fisk och människa

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framförallt atlantlax, ål och öring.

Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. Genom naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å därmed ska vara en fritt flödande å.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs-och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade Leadermetoden där en viktig princip är att boende och verksamma i området ska vara med och påverka och driva utveckling. Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Det här har vi gjort i förstudieprojektet

Kartläggning av vilka aktörer som finns i området som markägare, företag inom besöksnäring, föreningar som arbetar med vattenvård, fiske och friluftsliv.

Workshops kring fiske-och naturturism

Sex digitala workshopar har arrangerats för att inspirera och belysa möjligheter och utmaningar inom fiske-och naturturism. Varje workshop inleddes med en föreläsning som gav perspektiv och kunskap från andra destinationer och entreprenörer inom naturturism.

  • ”Så skapar vi kompletta upplevelser tillsammans med andra” - Marcus Eldh, WildSweden
  • ”Hur skapar vi något större av vår småskaliga fisketurism” - Jonas Nordigårds, Leaderprojektet Havsöringsvägen
  • "Turism med naturen som utgångspunkt"- Jon Marin, Immelns kanotcenter
  • ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism” - Robert Petterson, Etour
  • "Reflektioner från en fisketurismentreprenör.” - Per Jobs, FishYourDream
  • ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala” - Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske
  • Stor potential för en ny besöksdestination
Rönne å en sommardag med grönskande träd runtom. Foto.

Förstudiearbetet visar tydligt att det finns en stor potential för att utveckla en ny besöksdestination för fiske och naturupplevelser. Engagemanget bland företag, föreningar aktiva inom fiske- och friluftsliv samt de sex kommunerna är också stort. Läs förstudierapporten här:

För att inte tappa tid gjorde vi 2021 en ny ansökan till Leader om att få inleda ett fortsättningsprojekt för att ta vara på allt det som förstudien kommit fram till. Ansökan beviljades och därefter inleddes projekt Destination Rönne å och Ringsjön.

Du som är intresserad är välkommen att bidra med dina idéer för hur vi på bästa sätt tar vara på den fantastiska miljö som sträcker sig hela vägen från Ringsjön till Skälderviken.

Här kan du läsa mer om projektet:

Logotyperna för Leader och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-09