Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kommunstyrelsen beslutar att...

Nytt avtal med Hälsostaden, utredning om tätortsnära naturreservat och köpekontrakt för gamla badhustomten. Under kommunstyrelsens sista sammanträde före sommaren beslutades det om en hel del ärenden. Här kommer urval av dem.

Upplagt för flerbostadshus på gamla badhustomten
Kommunstyrelsen behandlade i dag ett förslag till köpekontrakt mellan HSB och kommunen för Rönnen 1, gamla badhustomten. HSB har skrivit på köpekontraktet och har lämnat ett förslag för att bygga tre stycken flerbostadshus kombinerat med centrumfunktioner i nära anslutning till befintlig bebyggelse och Rönne å. Köpekontraktet ska behandlas i kommunfullmäktige i augusti.

Förslag om bygdeforum vidare till kommunfullmäktige
Vid dagens sammanträde behandlade kommunstyrelsen en motion med ett förslag att upprätta ett bygdeforum, där frågor av lokal karaktär tas upp. Representanter från kommunen, politiker och tjänstepersoner och från byalag ska vara de som medverkar i bygdeforumet enligt förslaget. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Nytt avtal med Hälsostaden
Den 30 juni går nuvarande avtal mellan Ängelholms kommun och Hälsostaden ut. Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att samverkansavtalet ska förlängas tills vidare.

Kommunstyrelsen godkände också ett separat avtal för korttidsenheten som i dagsläget finns i lokaler på Ängelholms sjukhus. Det avtalet varar till den 30 juni 2019. Fram till dess ska en ny placering för korttidsplatserna hittas.

Hur ska landsbygdspotten användas?
Beredningen för samhällsbyggnad har tagit fram en plan för att utveckla alla tätorter i Ängelholms kommun. I kommunens budget 2018 avsätts årligen 150 000 kronor till en landsbygdspott. Kommunstyrelsen beslutade att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att ta fram riktlinjer och administrera landsbygdspotten.

Första steget mot en ny politisk organisation
Fler nämnder och färre beredningar. Det är huvuddragen i det inriktningsbeslut om en förändrad politisk organisation för nästa mandatperiod som kommunstyrelsen har fattat beslut om. Frågan ska avgöras av kommunfullmäktige under hösten.

– Vår agila kommunorganisation är flexibel och kan anpassas för att stödja även en förändrad politisk organisation, säger kommundirektör Lilian Eriksson.

Utredning om tätortsnära naturreservat.
Enligt kommunens Miljöplan ska det lämnas förslag att instifta kommunala naturreservat för att öka den biologiska mångfalden. Huvuduppdrag Samhälle har utrett om Växthustomten och grönområdet runt Pyttebron är lämpligt för detta ändamål. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen under dagen sammanträde och visade på att det skulle vara möjligt, men ytterligare utredningar avseende ekonomiska förutsättningar bör göras om området ska komma ifråga som naturreservat. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utredningen. Det har däremot inte fattats något beslut om att påbörja en process för att instifta ett naturreservat.

 

kommunstyrelsen