Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nya förslag om Stadshusets framtid

Nya bostäder, annan kommunal verksamhet eller stadshus även i framtiden. Det är förslagen i den utredning om Stadshusets framtida användning som presenterades för kommunstyrelsen under onsdagseftermiddagen.

Utredningen är ett led i det pågående arbetet om ett eventuellt nytt stadshus i Ängelholm. En viktig fråga har varit vad som ska hända med nuvarande stadshus i det fall det beslutas att det ska byggas ett nytt stadshus. Därför fick kommunledningen i uppdrag att utreda framtidsutsikterna för Stadshuset tillsammans med tillhörande tomt. Utredningen har utförts av arkitektkontoret Tengbom tillsammans med Tyréns.

Utredningen har beaktat stadshusets mycket speciella karaktär och attraktiva läge, men också, som en tidigare utredning visat, det dåliga skick som huset är i. Tidigare beräkningar visar att det skulle kosta omkring 150 miljoner kronor för att få byggnaden i gott skick.

Tre förslag presenterades

Den nya utredningen har tagit fram tre förslag på olika sätt att använda stadshuset. I alla tre förslag föreslås även nybyggnation av bostäder. De tre alternativen är:

Alternativ 1

Stadshuset ska inrymma en annan kommunal verksamhet. Stadshuset nuvarande exteriöra utformning ska bevaras. På tomten föreslås nybyggnation av flerbostadshus.

Enligt utredningen kan huset med fördel fungera för utbildning/konferens och matsal i bottenvåning och entrévåning. Där föreslås en samlokalisering av Komvux, SFI och Språkenheten. På våning tre och fyra, placeras företagshotell, enklare HUBar och mindre enheter med maximalt 16 personer.

På våning tre och fyra placeras företagshotell, enklare innovationskluster etc.

De föreslagna nya bostäderna ska utformas en långsträckt byggnad som liksom stadshuset böjs på mitten för att följa gatans sträckningar och anspela på stadshusets form. Totalt rymmer alternativ ett 92 lägenheter fördelat på 11 ettor, 22 tvåor och 59 treor.

Alternativ 1

Alternativ 2

Stadshuset ska byggas om för bostadsändamål. Stadshusets nuvarande exteriöra utformning ska i huvudsak bevaras. Tomtytan i övrigt föreslås nyttjas för byggnation av bostäder på samma sätt som i alternativ 1.

För att utveckla stadshuset till bostäder föreslås sex nya trapphus och en del öppningar mellan våningsplanen för att utforma etagelägenheter i nedersta planet mot ån. Ombyggnaden av stadshuset skulle ge 45 nya lägenheter. Det är främst tvåor och treor som föreslås i utredningen eftersom det är det som efterfrågas på marknaden. Utöver bostäderna föreslås en gemensamhetslokal mot ån i det nedersta planet i stadshuset.

Totalt rymmer alternativ två 137 lägenheter fördelat på 11 ettor, 38 tvåor, 83 treor och 5 fyror.

Alternativ 2

Alternativ 3

Stadshuset ska även i fortsättningen användas som stadshus. I alternativ 3 ska det befintliga stadshuset rustas upp. För att det ska finnas tillräckligt med plats för personalen, ska en ny byggnad uppföras i anslutning till den befintliga. Stadshusets nuvarande exteriöra utformning ska i huvudsak bevaras. Tomtytan i övrigt ska användas för byggnation av bostäder.

Utformningen av bostäderna i alternativ tre följer samma principer som övriga alternativ, men med tanke på tillbyggnaden av stadshuset kan inte antal bostäder bli lika många som i alternativ två och tre. Totalt rymmer förslaget 75 lägenheter fördelat på 10 ettor, 17 tvåor och 48 treor.

 

Alternativ 3
Stadshuset