Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kommunstyrelsen beslutar att...

En antagen plan för en ny transformatorstation, ett nytt projekt som kan ge ideella organisationer bidrag för strandstädning samt ett beslut om ny placering av kortidsboenden. Här följer några av kommunstyrelsens beslut från onsdagens sammanträde.

Tidigare i år tecknades ett nytt avtal mellan Region Skåne och Ängelholms kommun om Hälsostaden. I det avtalet ingick inte som i tidigare avtal driften av en korttidsenhet. Parterna var överens om att kommunen fram till den 30 juni nästa år ska planera för en ny placering av korttidsboenden.

Kommunstyrelsen har bestämt att korttidsenhetens framtida placering ska vara i Lindhagaparken på norra sjukhusområdet där Hälsostaden AB ska uppföra en ny byggnad.

Plan antogs om ny transformatorstation

Kommunstyrelsen antog under onsdagen en detaljplan om en ny teknisk anläggning, en transformatorstation, på området som i folkmun kallas för Håvegropen. Den ska ersätta flera äldre anläggningar och ge utrymme för en framtida expansion av staden. Enligt beslutet ska den nya bebyggelsen utformas med hänsyn till platsens läge vid entrén till staden.

Kommunstyrelsen beslutar

att anta detaljplanen för fastigheten Ängelholm 6:1 och 3:39 m fl

Illustration av transformatorstationen. Perspektiv från Kristian den II:s väg. Av: GRIAB

Ny samverkan om strandstädning

Bidrag till ideella organisationer som medverkar i strandstädningen? Det är kommunerna som ingår i Kattegatts Kustvattenråd vsom vill samverka kring städningen vid stränderna. Med anledning av detta har Kattegatts Kustvattenråd ansökt om och beviljats medel från Naturvårdsverket. Projektet syftar till att komplettera kommunernas ordinarie städinsatser med olika verktyg, till exempel Strandstädarkartan samt möjligheten att erbjuda ekonomiskt stöd till ideella organisationer som medverkar i strandstädningen.  

Kommunerna som kan medverka i projektet är Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Laholms kommun, Båstads kommun samt Ängelholms kommun. I projektet ingår även en gemensam utbildningsdag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla att Ängelholms kommun deltar i samverkansprojektet strandstädning.